Usuwanie pokoju

Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać metody delete w zasobie Space interfejsu Google Chat API do usuwania nazwanego pokoju, gdy nie jest już potrzebny. Usunięcie pokoju spowoduje też usunięcie całej jego zawartości, w tym wiadomości i załączników.

Wymagania wstępne

Python

 • Python 3.6 lub nowszy
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google do języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom w interfejsie wiersza poleceń to polecenie:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib oauth2client
  
 • Opublikowana aplikacja Google Chat. Aby utworzyć i opublikować aplikację do obsługi czatu, przeczytaj artykuł Tworzenie aplikacji Google Chat.

 • Autoryzacja aplikacji Google Chat została skonfigurowana. Usunięcie pokoju wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.delete od użytkownika, który ma uprawnienia do usunięcia określonego pokoju.

Usuwanie pokoju nazwanego

Aby usunąć istniejący pokój w Google Chat, przekaż w swojej prośbie te informacje:

Aby usunąć pokój:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_space_delete.py.
 2. Umieść ten kod w pliku chat_space_delete.py:

  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.delete"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then deletes the specified space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().delete(
  
       # The space to delete.
       #
       # Replace SPACE with a space name.
       # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
       # or from a space's URL.
       name='spaces/SPACE'
  
     ).execute()
  
    # Print Chat API's response in your command line interface.
    # When deleting a space, the response body is empty.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać, korzystając z metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_space_delete.py
  

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta, co oznacza, że pokój został usunięty.