Aktualizowanie pokoju

Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać metody patch w zasobie Space interfejsu Google Chat API do aktualizowania pokoju. Zaktualizuj pokój, aby zmienić jego atrybuty, takie jak wyświetlana nazwa, opis czy wytyczne.

Zasób Space to miejsce, w którym użytkownicy i aplikacje Google Chat mogą wysyłać wiadomości, udostępniać pliki i współpracować. Jest kilka rodzajów pokoi:

 • Czaty to rozmowy między 2 użytkownikami lub użytkownikiem i aplikacją Google Chat.
 • Czaty grupowe to rozmowy między co najmniej 3 użytkownikami a aplikacjami do obsługi czatu.
 • Pokoje nazwane to trwałe miejsca, w których użytkownicy wysyłają wiadomości, udostępniają pliki i współpracują.

Wymagania wstępne

Python

 • Python w wersji 3.6 lub nowszej
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom to polecenie w interfejsie wiersza poleceń:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji w Google Chat.
 • Autoryzacja skonfigurowana dla aplikacji Google Chat. Aktualizowanie pokoju wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.spaces.

Node.js

 • Node.js i npm
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla środowiska Node.js. Aby je zainstalować, uruchom to polecenie w interfejsie wiersza poleceń:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji w Google Chat.
 • Autoryzacja skonfigurowana dla aplikacji Google Chat. Aktualizowanie pokoju wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.spaces.

Aktualizowanie pokoju

Aby zaktualizować istniejący pokój w Google Chat, w swojej prośbie podaj te informacje:

 • Określ zakres autoryzacji chat.spaces.
 • Wywołaj metodę patch w zasobie Space. W swojej prośbie określasz pole pokoju name, pole updateMask z co najmniej 1 polem do zaktualizowania oraz pole body ze zaktualizowanymi informacjami o pokoju.

Możesz zmienić wyświetlaną nazwę, typ pokoju, stan historii itp. Wszystkie pola, które możesz zaktualizować, znajdziesz w dokumentacji referencyjnej.

Aby zaktualizować pole spaceDetails w istniejącym pokoju:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_space_update.py.
 2. Umieść w pliku chat_space_update.py ten kod:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then updates the specified space description and guidelines.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().patch(
  
     # The space to update, and the updated space details.
     #
     # Replace {space} with a space name.
     # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
     # or from a space's URL.
     name='spaces/SPACE',
     updateMask='spaceDetails',
     body={
  
      'spaceDetails': {
       'description': 'This description was updated with Chat API!',
       'guidelines': 'These guidelines were updated with Chat API!'
      }
  
     }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the updated space.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_space_update.py
  

Node.js

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie update-space.js.
 2. Umieść w pliku update-space.js ten kod:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Updates a Chat space with the description and guidelines.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function updateSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.patch({
    name: 'spaces/SPACE',
    updateMask: 'spaceDetails',
    requestBody: {
     spaceDetails: {
      description: 'This description was updated with Chat API!',
      guidelines: 'These guidelines were updated with Chat API!'
     },
    }
   });
  }
  
  updateSpace().then(console.log);
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym uruchom przykładowy kod:

  node update-space.js
  

Google Chat API zwraca instancję zasobu Space, w którym pojawiły się aktualizacje.