Wyświetlanie listy reakcji na wiadomość

Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać metody list w zasobie Reaction interfejsu Google Chat API do wyświetlania listy reakcji na wiadomość, takich jak 👍, 🚲 i 🌞.

Zasób Reaction to emotikon, którego użytkownicy mogą używać do zareagowania na wiadomość, np. 👍, 🚲 i 🌞.

Wymagania wstępne

Python

 • Python 3.6 lub nowszy
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google do języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom w interfejsie wiersza poleceń to polecenie:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib oauth2client
  
 • Opublikowana aplikacja Google Chat. Aby utworzyć i opublikować aplikację do obsługi czatu, przeczytaj artykuł Tworzenie aplikacji Google Chat.

 • Autoryzacja dla aplikacji do obsługi czatu została skonfigurowana. Reakcje na liście wymagają uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.messages.reactions.readonly, chat.messages.reactions, chat.messages.readonly lub chat.messages.

Wyświetl reakcje

Aby wyświetlić listę reakcji na wiadomość, przekaż w prośbie te informacje:

 • Określ zakres autoryzacji chat.messages.reactions.readonly, chat.messages.reactions, chat.messages.readonly lub chat.messages.
 • Wywołaj metodę list w zasobie Reaction.

Ten przykład przedstawia reakcje na określoną wiadomość:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_reactions_list.py.
 2. Umieść ten kod w pliku chat_reactions_list.py:

  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then lists reactions to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().list(
  
      # The message to list reactions to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE'
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reactions.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. W kodzie zastąp następujący fragment:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać, korzystając z metody spaces.list w Chat API lub z adresu URL pokoju.
  • MESSAGE: nazwa wiadomości, którą można uzyskać z treści odpowiedzi zwróconej po utworzeniu wiadomości asynchronicznej za pomocą interfejsu Chat API lub z niestandardową nazwą przypisaną do wiadomości podczas jej tworzenia.
 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_reactions_list.py
  

Interfejs Chat API zwraca tablicę reakcji podzieloną na strony.