Dodawanie reakcji do wiadomości

Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać metody create w zasobie Reaction interfejsu Google Chat API, aby dodawać reakcje na wiadomości, takie jak 👍, 🚲 i 🌞.

Zasób Reaction to emotikon, którego użytkownicy mogą używać do zareagowania na wiadomość, np. 👍, 🚲 i 🌞.

Wymagania wstępne

Python

 • Python w wersji 3.6 lub nowszej
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom to polecenie w interfejsie wiersza poleceń:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji w Google Chat.
 • Autoryzacja skonfigurowana dla aplikacji Google Chat. Tworzenie reakcji wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions lub chat.messages.

Dodawanie reakcji do wiadomości

Aby utworzyć reakcję na wiadomość, przekaż w swoim żądaniu te informacje:

 • Określ zakres autoryzacji chat.messages.reactions.create, chat.messages.reactions lub chat.messages.
 • Wywołaj metodę create w zasobie Reaction.
 • Ustaw parent na nazwę zasobu wiadomości, na którą ma zostać zareagowana.
 • Ustaw body (treść żądania) na wystąpienie Reaction, w którym pole unicode jest standardowym emotikonem reprezentowanym przez ciąg znaków Unicode.

Poniższy przykład pokazuje reakcję na wiadomość przy użyciu emotikona 😀:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_reaction_create.py.
 2. Umieść w pliku chat_reaction_create.py ten kod:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a reaction to a message.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().reactions().create(
  
      # The message to create a reaction to.
      #
      # Replace SPACE with a space name.
      # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      # or from a space's URL.
      #
      # Replace MESSAGE with a message name.
      # Obtain the message name from the response body returned
      # after creating a message asynchronously with Chat REST API.
      parent = 'spaces/SPACE/messages/MESSAGE',
  
      # The reaction to the message.
      body = {
  
        'emoji': {
  
          # A standard emoji represented by a unicode string.
          'unicode': '😀'
        }
  
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created reaction.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Zastąp w kodzie następujące elementy:

  • SPACE: element name pokoju, w którym została opublikowana wiadomość, który można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • MESSAGE: nazwa wiadomości, którą możesz uzyskać z treści odpowiedzi zwróconej po asynchronicznym utworzeniu wiadomości za pomocą interfejsu Chat API lub z niestandardową nazwą przypisaną do wiadomości podczas jej tworzenia.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_reaction_create.py
  

Interfejs Chat API zwraca instancję Reaction, która zawiera szczegółowe informacje o utworzonej reakcji.