Zapraszanie i dodawanie użytkowników lub aplikacji Google Chat do pokoju

Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać metody create w zasobie membership interfejsu Google Chat API do zapraszania i dodawania do pokoju użytkownika lub aplikacji do obsługi czatu nazywanej też tworzeniem subskrypcji. Jeśli podczas tworzenia członkostwa określony użytkownik ma wyłączoną zasadę automatycznego akceptowania, jest on zaproszony i musi zaakceptować zaproszenie do pokoju, zanim do niego dołączy. W przeciwnym razie utworzenie subskrypcji spowoduje dodanie użytkownika bezpośrednio do określonego pokoju.

Zasób Membership wskazuje, czy użytkownik lub aplikacja Google Chat są zaproszone do pokoju, które jest jego częścią lub poza nim.

Wymagania wstępne

Python

 • Python 3.6 lub nowszy
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom w interfejsie wiersza poleceń to polecenie:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji Google Chat.
 • Autoryzacja dla aplikacji Google Chat została skonfigurowana. Tworzenie subskrypcji wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.memberships lub chat.memberships.app.

Node.js

 • Node.js i npm
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla środowiska Node.js. Aby je zainstalować, uruchom w interfejsie wiersza poleceń to polecenie:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji Google Chat.
 • Autoryzacja dla aplikacji Google Chat została skonfigurowana. Tworzenie subskrypcji wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.memberships lub chat.memberships.app.

Zapraszanie i dodawanie użytkowników do pokoju

Aby zaprosić użytkownika do pokoju lub dodać do niego użytkownika, przekaż w swojej prośbie:

 • Określ zakres autoryzacji chat.memberships.
 • Wywołaj metodę create w zasobie membership.
 • Ustaw parent na nazwę zasobu pokoju, w którym chcesz utworzyć członkostwo.
 • Ustaw member na users/{user}, gdzie {user} to osoba, dla której chcesz utworzyć członkostwo. Możliwe wartości:
  • Identyfikator personelu w interfejsie People API. Jeśli na przykład w interfejsie People API person (osoba) resourceName ma wartość people/123456789, ustaw wartość membership.member.name na users/123456789.
  • Identyfikator użytkownika w interfejsie Directory API.
  • Adres e-mail użytkownika. Na przykład users/222larabrown@gmail.com lub users/larabrown@cymbalgroup.com. Jeśli użytkownik korzysta z konta Google lub należy do innej organizacji Google Workspace, musisz użyć jego adresu e-mail.

Poniższy przykład pokazuje dodawanie użytkownika do pokoju:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_membership_user_create.py.
 2. Umieść ten kod w elemencie chat_membership_user_create.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then adds a user to a Chat space by creating a membership.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().create(
  
      # The space in which to create a membership.
      parent = 'spaces/SPACE',
  
      # Specify which user the membership is for.
      body = {
       'member': {
        'name':'users/USER',
        'type': 'HUMAN'
       }
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Zastąp w nim ten fragment kodu:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • USER: identyfikator użytkownika.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_membership_user_create.py
  

Node.js

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie add-user-to-space.js.
 2. Umieść ten kod w elemencie add-user-to-space.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Adds the user to the Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function addUserToSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.members.create({
    parent: 'spaces/SPACE',
    requestBody: {member: {name: 'users/USER', type: 'HUMAN'}}
   });
  }
  
  addUserToSpace().then(console.log);
  
 3. Zastąp w nim ten fragment kodu:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • USER: identyfikator użytkownika.

 4. W katalogu roboczym uruchom przykład:

  node add-user-to-space.js
  

Interfejs Chat API zwraca instancję membership, która zawiera szczegółowe informacje o utworzonej subskrypcji.

Dodawanie aplikacji Google Chat do pokoju

Aplikacja Google Chat nie może dodać innej aplikacji jako użytkownika pokoju. Aby dodać aplikację Google Chat do pokoju lub czatu między 2 użytkownikami, przekaż w swojej prośbie te informacje:

 • Określ zakres autoryzacji chat.memberships.app.
 • Wywołaj metodę create w zasobie membership.
 • Ustaw parent na nazwę zasobu pokoju, w którym chcesz utworzyć członkostwo.
 • Ustaw member na users/app, czyli alias reprezentujący aplikację wywołującą interfejs Chat API.

Poniższy przykład pokazuje dodawanie aplikacji Google Chat do pokoju:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_membership_app_create.py.
 2. Umieść ten kod w elemencie chat_membership_app_create.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then adds the Chat app to a Chat space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().create(
  
      # The space in which to create a membership.
      parent = 'spaces/SPACE',
  
      # Set the Chat app as the entity that gets added to the space.
      # 'app' is an alias for the Chat app calling the API.
      body = {
        'member': {
         'name':'users/app',
         'type': 'BOT'
        }
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_membership_app_create.py
  

Node.js

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie add-app-to-space.js.
 2. Umieść ten kod w elemencie add-app-to-space.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Adds the app to the Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function addAppToSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.members.create({
    parent: 'spaces/SPACE',
    requestBody: {member: {name: 'users/app', type: 'BOT'}}
   });
  }
  
  addAppToSpace().then(console.log);
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym uruchom przykład:

  node add-app-to-space.js
  

Interfejs Chat API zwraca instancję membership, która zawiera szczegółowe informacje o utworzonej subskrypcji.