Zapraszanie i dodawanie użytkownika, grupy dyskusyjnej Google lub aplikacji Google Chat do pokoju

Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać metody create w zasobie membership interfejsu Google Chat API do zapraszania i dodawania użytkowników, grup dyskusyjnych Google lub aplikacji Google Chat do pokoju, inaczej nazywanego członkostwem. Jeśli podczas tworzenia członkostwa dany użytkownik ma wyłączoną zasadę automatycznego akceptowania, zostanie zaproszony i musi zaakceptować zaproszenie do pokoju, zanim dołączy. W przeciwnym razie utworzenie subskrypcji spowoduje dodanie użytkownika bezpośrednio do określonego pokoju.

Zasób Membership informuje o tym, czy użytkownik lub aplikacja Google Chat został zaproszony do pokoju, jego część lub brak w nim.

Wymagania wstępne

Python

 • Python w wersji 3.6 lub nowszej
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom to polecenie w interfejsie wiersza poleceń:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji w Google Chat.
 • Autoryzacja skonfigurowana dla aplikacji Google Chat. Tworzenie subskrypcji wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.memberships lub chat.memberships.app.

Node.js

 • Node.js i npm
 • Najnowsze biblioteki klienta Google dla środowiska Node.js. Aby je zainstalować, uruchom to polecenie w interfejsie wiersza poleceń:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • Projekt Google Cloud z włączonym i skonfigurowanym interfejsem Google Chat API. Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie aplikacji w Google Chat.
 • Autoryzacja skonfigurowana dla aplikacji Google Chat. Tworzenie subskrypcji wymaga uwierzytelniania użytkownika z zakresem autoryzacji chat.memberships lub chat.memberships.app.

Zapraszanie i dodawanie użytkownika do pokoju

Aby zaprosić lub dodać użytkownika do pokoju, przekaż w jego żądaniu:

 • Określ zakres autoryzacji chat.memberships.
 • Wywołaj metodę create w zasobie membership.
 • Ustaw parent na nazwę zasobu pokoju, w którym chcesz utworzyć subskrypcję.
 • Ustaw member na users/{user}, gdzie {user} to osoba, dla której chcesz utworzyć subskrypcję, i jest:
  • Identyfikator osoby w interfejsie People API. Jeśli np. osoba resourceName w interfejsie People API to people/123456789, ustaw membership.member.name na users/123456789.
  • Identyfikator użytkownika w interfejsie Directory API.
  • Adres e-mail użytkownika. Na przykład users/222larabrown@gmail.com lub users/larabrown@cymbalgroup.com. Jeśli użytkownik korzysta z konta Google lub należy do innej organizacji Google Workspace, musisz użyć jego adresu e-mail.

Ten przykład pozwala dodać użytkownika do pokoju:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_membership_user_create.py.
 2. Umieść w pliku chat_membership_user_create.py ten kod:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then adds a user to a Chat space by creating a membership.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().create(
  
      # The space in which to create a membership.
      parent = 'spaces/SPACE',
  
      # Specify which user the membership is for.
      body = {
       'member': {
        'name':'users/USER',
        'type': 'HUMAN'
       }
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Zastąp w kodzie następujące elementy:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • USER: identyfikator użytkownika.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_membership_user_create.py
  

Node.js

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie add-user-to-space.js.
 2. Umieść w pliku add-user-to-space.js ten kod:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Adds the user to the Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function addUserToSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.members.create({
    parent: 'spaces/SPACE',
    requestBody: {member: {name: 'users/USER', type: 'HUMAN'}}
   });
  }
  
  addUserToSpace().then(console.log);
  
 3. Zastąp w kodzie następujące elementy:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • USER: identyfikator użytkownika.

 4. W katalogu roboczym uruchom przykładowy kod:

  node add-user-to-space.js
  

Interfejs Chat API zwraca instancję membership, która zawiera szczegóły dotyczące utworzonej subskrypcji użytkownika.

Zapraszanie grup dyskusyjnych Google do pokoju i dodawanie ich do pokoju

Aby zaprosić lub dodać grupę dyskusyjną Google do pokoju, przekaż w żądaniu te informacje:

 • Określ zakres autoryzacji chat.memberships.
 • Wywołaj metodę create w zasobie membership.
 • Ustaw parent na nazwę zasobu pokoju, w którym chcesz utworzyć subskrypcję.
 • Ustaw groupMember na groups/{group}, gdzie {group} to identyfikator grupy, do której chcesz utworzyć członkostwo. Identyfikator grupy można pobrać za pomocą interfejsu Cloud Identity API. Jeśli na przykład interfejs Cloud Identity API zwraca grupę o nazwie groups/123456789, ustaw membership.groupMember.name na groups/123456789.

Grup dyskusyjnych Google nie można dodawać do czatu grupowego ani czatu, a jedynie do pokoju nazwanego. Ten przykład dodaje grupę do nazwanego pokoju:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_membership_group_create.py.
 2. Umieść w pliku chat_membership_group_create.py ten kod:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then adds a group to a Chat space by creating a membership.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().create(
  
      # The named space in which to create a membership.
      parent = 'spaces/SPACE',
  
      # Specify which group the membership is for.
      body = {
       'groupMember': {
        'name':'groups/GROUP',
       }
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. Zastąp w kodzie następujące elementy:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • GROUP: identyfikator grupy.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_membership_group_create.py
  

Node.js

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie add-group-to-space.js.
 2. Umieść w pliku add-group-to-space.js ten kod:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Adds the group to the Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function addUserToSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.members.create({
    parent: 'spaces/SPACE',
    requestBody: {groupMember: {name: 'groups/GROUP'}}
   });
  }
  
  addUserToSpace().then(console.log);
  
 3. Zastąp w kodzie następujące elementy:

  • SPACE: nazwa pokoju, którą można uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

  • GROUP: identyfikator grupy.

 4. W katalogu roboczym uruchom przykładowy kod:

  node add-group-to-space.js
  

Interfejs Chat API zwraca instancję membership, która zawiera szczegóły dotyczące utworzonego członkostwa w grupie.

Dodawanie aplikacji Google Chat do pokoju

Aplikacja do obsługi czatu nie może dodać innej aplikacji jako członka pokoju. Aby dodać aplikację Google Chat do pokoju lub czatu między 2 osobami, przekaż w prośbie:

 • Określ zakres autoryzacji chat.memberships.app.
 • Wywołaj metodę create w zasobie membership.
 • Ustaw parent na nazwę zasobu pokoju, w którym chcesz utworzyć subskrypcję.
 • Ustaw member na users/app; alias reprezentujący aplikację wywołującą interfejs Chat API.

Ten przykład dodaje aplikację Google Chat do pokoju:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_membership_app_create.py.
 2. Umieść w pliku chat_membership_app_create.py ten kod:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then adds the Chat app to a Chat space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
          'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().members().create(
  
      # The space in which to create a membership.
      parent = 'spaces/SPACE',
  
      # Set the Chat app as the entity that gets added to the space.
      # 'app' is an alias for the Chat app calling the API.
      body = {
        'member': {
         'name':'users/app',
         'type': 'BOT'
        }
      }
  
    ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_membership_app_create.py
  

Node.js

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie add-app-to-space.js.
 2. Umieść w pliku add-app-to-space.js ten kod:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Adds the app to the Chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function addAppToSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.members.create({
    parent: 'spaces/SPACE',
    requestBody: {member: {name: 'users/app', type: 'BOT'}}
   });
  }
  
  addAppToSpace().then(console.log);
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym uruchom przykładowy kod:

  node add-app-to-space.js
  

Interfejs Chat API zwraca instancję membership, która zawiera szczegóły dotyczące utworzonej aplikacji.