Cách kết hợp các phần mở rộng cho sơ đồ trang web

Phần mở rộng cho sơ đồ trang web là một cách rất hiệu quả để cho Google biết về các loại nội dung khác nhau, cũng như siêu dữ liệu tương ứng mà bạn đang sử dụng trên trang web của mình. Thường thì nội dung trên các trang của bạn có thể phù hợp với nhiều loại phần mở rộng, ví dụ như khi bạn xuất bản tin bài có nhúng hình ảnh và video. Ngoài ra, cũng có thể các trang của bạn là trang bản địa hoá, tức là bạn có thể thêm chú thích hreflang cho các trang đã dịch ra ngôn ngữ khác.

Không gian tên

Đối với mỗi phần mở rộng bạn muốn sử dụng cho một sơ đồ trang web, bạn cần chỉ định không gian tên tương ứng để khai báo các thẻ mà phần mở rộng đó hỗ trợ. Bạn có thể làm việc này bằng thuộc tính xmlns của thẻ urlset. Sau đây là các không gian tên mà Google hỗ trợ cho phần mở rộng của sơ đồ trang web:

Thẻ phần mở rộng và định nghĩa không gian tên tương ứng
image: http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1
news: http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9
video: http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1
xhtml: (cho hreflang) http://www.w3.org/1999/xhtml

Khai báo nhiều không gian tên

Để khai báo nhiều không gian tên, hãy thêm các phần tham chiếu không gian tên tương ứng vào sơ đồ trang web theo như mô tả trong tài liệu về các phần mở rộng tương ứng. Sau đây là một ví dụ cho thấy cách thêm phần mở rộng cho tin tức, video và ngôn ngữ đánh dấu xhtml (cho hreflang) vào một sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
      xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
<!-- rest of the sitemap -->

Kết hợp các phần mở rộng sơ đồ trang web

Sau khi bạn khai báo không gian tên, hãy làm theo thông tin triển khai nêu trong tài liệu về phần mở rộng sơ đồ trang web tương ứng mà bạn sẽ sử dụng.

Để kết hợp các phần mở rộng, hãy thêm lần lượt các thẻ thuộc bất cứ phần mở rộng nào mà bạn muốn đưa vào sơ đồ trang web vào thẻ <url> thích hợp, như mô tả trong tài liệu của từng phần mở rộng cho sơ đồ trang web.

Ví dụ: cách thêm phần mở rộng cho tin tức, video và xhtml (hreflang) vào một sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
  xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>https://www.example.com/english/page.html</loc>
  <!-- Starting with the news extension tags -->
  <news:news>
   <news:publication>
    <news:name>The Example Times</news:name>
    <news:language>en</news:language>
   </news:publication>
   <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
  <!-- Next we add video extension tags -->
  <video:video>
   <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:title>Lizzi is painting the wall</video:title>
   <video:description>
    Gary is watching the paint dry on the wall Lizzi painted.
   </video:description>
   <video:player_loc>
    https://player.example.com/video/987654321
   </video:player_loc>
  </video:video>
  <!-- And finally the xhtml tags for hreflang -->
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="https://www.example.de/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="https://www.example.de/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="https://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
<!-- Add more <url> tags -->

Sau thẻ <loc>, thứ tự của phần mở rộng sơ đồ trang web là không quan trọng. Bạn cần lưu ý các phương pháp chung hay nhất về sơ đồ trang web, đặc biệt là về giới hạn kích thước tệp. Việc kết hợp các phần mở rộng cho sơ đồ trang web sẽ làm tăng đáng kể kích thước tệp của sơ đồ trang web.