Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sơ đồ trang web cho Google Tin tức

Khi tạo một sơ đồ trang web cho Google Tin tức, bạn hãy tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Chỉ cung cấp URL của những bài viết mới đăng tải trong 2 ngày qua. Nếu bài viết cũ hơn 2 ngày, hãy xoá các URL đó khỏi Sơ đồ trang web Tin tức hoặc xoá siêu dữ liệu <news:news> khỏi các URL cũ. Các bài viết này sẽ vẫn nằm trong chỉ mục trong vòng 30 ngày.

  Nếu bạn chọn phương thức xoá URL cũ khỏi Sơ đồ trang web Tin tức, Sơ đồ trang web Tin tức có thể bị trống trong một khoảng thời gian (ví dụ: nếu bạn không xuất bản bài viết mới nào trong vài ngày qua). Có thể bạn sẽ thấy cảnh báo Sơ đồ trang web trống trong Search Console, nhưng cảnh báo này chỉ để đảm bảo rằng bạn cố ý làm vậy. Tình trạng tệp trống không gây ra vấn đề gì với Google Tìm kiếm.

 • Cập nhật bài viết mới vào Sơ đồ trang web Tin tức khi những bài viết đó được đăng tải. Đừng tạo sơ đồ trang web mới cho mỗi lần cập nhật. Google Tin tức thu thập dữ liệu từ sơ đồ trang web Tin tức và từ phần còn lại của trang web với tần suất như nhau.
 • Bạn có thể đưa tối đa 1.000 phần tử <url> vào một Sơ đồ trang web Tin tức. Nếu Sơ đồ trang web Tin tức của bạn có hơn 1.000 phần tử <url>, hãy chia Sơ đồ trang web Tin tức đó thành nhiều sơ đồ trang web nhỏ hơn và dùng một tệp chỉ mục sơ đồ trang web để quản lý các sơ đồ đó theo giao thức sơ đồ trang web. Do Sơ đồ trang web Tin tức được thu thập dữ liệu thường xuyên hơn sơ đồ trang web thông thường, nên giới hạn này giúp đảm bảo rằng trang web của bạn không bị quá tải không cần thiết.
 • Tài liệu về sơ đồ trang web của chúng tôi cũng áp dụng cho các phần mở rộng của sơ đồ trang web. Hãy nhớ tuân theo các nguyên tắc chung về sơ đồ trang web.

Ví dụ về một mục trong sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web Tin Tức sử dụng giao thức sơ đồ trang web. Sau đây là ví dụ về một mục trong sơ đồ trang web Tin Tức:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
 <url>
  <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
  <news:news>
  <news:publication>
   <news:name>The Example Times</news:name>
   <news:language>en</news:language>
  </news:publication>
  <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
   <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
  </news:news>
 </url>
</urlset>

Các trang web có sơ đồ trang web Tin tức không được ưu tiên trong kết quả xếp hạng. Google Tin tức sử dụng các phương thức thu thập dữ liệu thông thường để tìm kiếm và gắn nhãn cho trang chủ và các mục trong mọi trang web tin tức, bất kể các trang đó có sơ đồ trang web Tin tức hay không.

Gửi sơ đồ trang web

Sau khi tạo sơ đồ trang web Tin tức, hãy gửi sơ đồ đó qua Search Console. Bạn nên tải sơ đồ trang web lên thư mục chứa tin bài hoặc một thư mục gần với thư mục gốc của trang web. Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu cách quản lý sơ đồ trang web.

Định nghĩa các thẻ dành riêng cho Tin tức

Hãy tham khảo các thẻ Google Tin tức cho sơ đồ trang web trong phần dưới đây:

Thẻ Bắt buộc? Mô tả
<publication>

Ấn bản chứa bài viết. Thẻ này có 2 thẻ con bắt buộc: <name><language>.
Thẻ <name> là tên của ấn bản tin tức. Tên này phải hoàn toàn trùng khớp với tên xuất hiện trong các bài viết của bạn trên news.google.com, trừ những nội dung trong dấu ngoặc đơn.

<language> là ngôn ngữ của ấn bản. Hãy dùng mã ngôn ngữ ISO 639 (hai hoặc ba chữ cái).

Trường hợp ngoại lệ: Đối với tiếng Trung giản thể, hãy dùng zh-cn còn đối với tiếng Trung phồn thể, hãy dùng zh-tw.

<publication_date>

Ngày phát hành bài viết ở định dạng W3C. Hãy dùng định dạng "ngày đầy đủ" (YYYY-MM-DD) hoặc định dạng "ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây" kèm theo định dạng của mã chỉ định múi giờ (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Hãy chỉ định ngày và giờ của lần đầu bạn đăng tải bài viết trên trang web của mình. Đừng chỉ định thời gian bạn đưa bài viết vào sơ đồ trang web.

Trình thu thập dữ liệu của Google Tin tức chấp nhận tất cả định dạng sau đây:

 • Ngày đầy đủ: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ và phút: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ, phút, giây và phần thập phân của giây: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title>

Tiêu đề của tin bài.