Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh là một cách hiệu quả để thông báo cho Google về các hình ảnh khác trên trang web của bạn, đặc biệt là những hình ảnh mà có thể chúng tôi không tìm được theo cách khác (chẳng hạn như hình ảnh mà trang web của bạn truy cập bằng mã JavaScript). Bạn có thể tạo một sơ đồ trang web dành riêng cho hình ảnh hoặc thêm thẻ sơ đồ trang web dành cho hình ảnh vào sơ đồ trang web hiện có; cả hai phương pháp đều phù hợp với Google.

Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh được xây dựng dựa trên sơ đồ trang web chung, nên các phương pháp chung hay nhất về sơ đồ trang web cũng áp dụng cho sơ đồ trang web dành cho hình ảnh. Bạn cũng nên làm theo các phương pháp chung hay nhất để xuất bản hình ảnh.

Ví dụ về sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Ví dụ sau đây cho thấy một sơ đồ trang web thông thường có phần mở rộng sơ đồ trang web dành cho hình ảnh, trong đó có hai phần tử <url>:

 • https://example.com/sample1.html, gồm hai hình ảnh
 • https://example.com/sample2.html, gồm một hình ảnh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>https://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>https://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/picture.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Tham chiếu đến sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Thẻ image được định nghĩa trong không gian tên Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh: http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1

Để đảm bảo Google có thể khám phá sơ đồ trang web dành cho hình ảnh, bạn bắt buộc phải sử dụng các thẻ cần thiết sau đây:

Thẻ cần thiết
<image:image> Bao gồm toàn bộ thông tin về một hình ảnh. Mỗi thẻ <url> có thể chứa tối đa 1.000 thẻ <image:image>.
<image:loc>

URL của hình ảnh.

Trong một số trường hợp, có thể URL hình ảnh không nằm trên cùng miền với trang web của bạn. Không sao hết, miễn là bạn xác minh cả hai miền trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một mạng phân phối nội dung như Google Sites để lưu trữ hình ảnh, hãy đảm bảo trang web lưu trữ đó đã được xác minh trong Search Console. Ngoài ra, hãy đảm bảo tệp robots.txt của bạn không chặn hoạt động thu thập dữ liệu trên mọi nội dung bạn muốn Google lập chỉ mục.

Các thẻ và thuộc tính không dùng nữa

Chúng tôi đã xoá các thẻ và thuộc tính sau đây khỏi tài liệu: <image:caption>, <image:geo_location>, <image:title>, <image:license>. Hãy xem thông báo về việc không dùng nữa để biết thêm thông tin.

Tài nguyên bổ sung

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy tham khảo những tài nguyên sau: