Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Bạn có thể thêm hình ảnh vào một sơ đồ trang web hiện có hoặc tạo một sơ đồ trang web riêng chỉ dành cho hình ảnh. Hình ảnh trong sơ đồ trang web sẽ giúp Google khám phá những hình ảnh mà chúng tôi có thể không tìm được theo cách khác (chẳng hạn như hình ảnh mà trang web của bạn truy cập bằng mã JavaScript).

Các phương pháp hay nhất

Sơ đồ trang web minh hoạ

Ví dụ sau đây minh hoạ một sơ đồ trang web có hai phần tử <url>:

 • https://example.com/sample1.html, trong đó có hai hình ảnh
 • https://example.com/sample2.html, trong đó có một hình ảnh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>https://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>https://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/picture.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Mỗi phần tử <url> có thể có tối đa 1.000 phần tử con image:image.

Tham chiếu đến sơ đồ trang web dành cho hình ảnh

Vùng chứa tên XML

Các thẻ hình ảnh được xác định trong vùng chứa tên sau:

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Định nghĩa thẻ hình ảnh

Để đảm bảo Google có thể khám phá sơ đồ trang web của bạn dành cho hình ảnh, bạn bắt buộc phải sử dụng các thẻ cần thiết sau đây:

Thẻ cần thiết
<image:image> Bao gồm toàn bộ thông tin về một hình ảnh. Mỗi thẻ <url> có thể chứa tối đa 1.000 thẻ <image:image>.
<image:loc>

URL của hình ảnh.

Trong một số trường hợp, URL hình ảnh có thể không nằm trên cùng miền với trang web của bạn. Không sao hết, miễn là cả hai miền đều đã được xác minh trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một mạng phân phối nội dung như Google Sites để lưu trữ hình ảnh, hãy đảm bảo trang web lưu trữ đã được xác minh trong Search Console. Ngoài ra, hãy đảm bảo tệp robots.txt của bạn không ngăn hoạt động thu thập dữ liệu đối với nội dung bạn muốn Google lập chỉ mục.

Các thẻ và thuộc tính không dùng nữa

Chúng tôi đã xoá các thẻ và thuộc tính sau đây khỏi tài liệu: <image:caption>, <image:geo_location>, <image:title>, <image:license>. Hãy xem thông báo về việc không dùng nữa để biết thêm thông tin.