ประเภทงาน GMTS

ตัวเลข

enumGMTSTaskType {
  GMTSTaskTypeUnspecified = 0, GMTSTaskTypeDeliveryPickup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop
GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeDeliveryChooseup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop
GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeDeliveryChooseup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop
GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeDeliveryChooseup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop
GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeRidesharingPickupGMTSTaskTypeRidesharingDropoffGMTSTaskTypeRidesharingIntermediateStop

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

ตัวแจกแจง:
ไม่ได้ระบุ GMTSTaskType
GMTSTaskTypeDeliveryรับสินค้า
GMTSTaskTypeDeliveryDelivery
GMTSTaskTypeDeliveryScheduleStop
GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable
GMTSTaskTypeRidesharingรับสินค้า
GMTSTaskTypeRidesharingDropoff
GMTSTaskTypeRidesharingIntermediateStop