Bản đồ được tạo mẫu

Tuỳ chỉnh cách trình bày của bản đồ tiêu chuẩn của Google bằng cách áp dụng các kiểu của riêng bạn khi sử dụng API tĩnh của Maps. Bạn có thể thay đổi chế độ hiển thị trực quan của các tính năng như đường đi, công viên, khu vực xây dựng và các địa điểm yêu thích khác. Thay đổi màu sắc hoặc kiểu để làm nổi bật nội dung cụ thể, bổ sung cho nội dung xung quanh trên trang hoặc thậm chí là ẩn hoàn toàn các tính năng.

Ví dụ

Ví dụ sau đây hiển thị bản đồ của Brooklyn (Hoa Kỳ) với kiểu tô màu các con đường địa phương màu xanh lục sáng và màu đen của khu dân cư. Phương pháp này cũng đảo ngược độ sáng của nhãn để chúng nổi bật hơn trên nền tối. Lưu ý rằng ví dụ hoạt động này sử dụng mã hoá URL:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=512x512&zoom=15&center=Brooklyn&style=feature:road.local%7Celement:geometry%7Ccolor:0x00ff00&style=feature:landscape%7Celement:geometry.fill%7Ccolor:0x000000&style=element:labels%7Cinvert_lightness:true&style=feature:road.arterial%7Celement:labels%7Cinvert_lightness:false&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
Bản đồ kiểu Brooklyn.

Ví dụ sau đây sử dụng các thao tác định kiểu và đơn giản hoá để ước chừng giao diện của tập bản đồ đường ở Hoa Kỳ:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?size=512x512&zoom=12&center=Chicago&format=png&style=feature:road.highway%7Celement:geometry%7Cvisibility:simplified%7Ccolor:0xc280e9&style=feature:transit.line%7Cvisibility:simplified%7Ccolor:0xbababa&style=feature:road.highway%7Celement:labels.text.stroke%7Cvisibility:on%7Ccolor:0xb06eba&style=feature:road.highway%7Celement:labels.text.fill%7Cvisibility:on%7Ccolor:0xffffff&key=YOUR_API_KEY&signature=DITIGAL_SIGNATURE
Kiểu bản đồ đường bộ Hoa Kỳ.

Cú pháp kiểu

Để tạo một bản đồ được tạo kiểu tuỳ chỉnh, hãy bao gồm một hoặc nhiều tham số style trong URL yêu cầu.

Mỗi nội dung khai báo style có thể chứa các đối số sau, được phân tách bằng dấu gạch đứng ("|"):

 • feature (không bắt buộc) cho biết các tính năng cần chọn cho việc sửa đổi kiểu này. Các tính năng bao gồm những thứ trên bản đồ, chẳng hạn như đường đi, công viên hoặc các địa điểm yêu thích khác. Nếu không có đối số feature, thì kiểu được chỉ định sẽ áp dụng cho tất cả các tính năng.
 • element (không bắt buộc) cho biết(các) phần tử của đối tượng được chỉ định để chọn cho việc sửa đổi kiểu này. Phần tử là các đặc điểm của một đối tượng, chẳng hạn như hình học hoặc nhãn. Nếu không có đối số element, kiểu sẽ áp dụng cho mọi phần tử của đối tượng được chỉ định.
 • Một tập hợp các quy tắc kiểu (bắt buộc) áp dụng cho(các) tính năng và(các) phần tử được chỉ định. API này áp dụng các quy tắc theo thứ tự xuất hiện trong phần khai báo style. Bạn có thể thêm số lượng quy tắc bất kỳ trong giới hạn độ dài URL thông thường của Maps Static API.
style=feature:myFeatureArgument|element:myElementArgument|myRule1:myRule1Argument|myRule2:myRule2Argument

Tính năng

Khai báo style sau đây sẽ tô màu tất cả các đường trên bản đồ:

style=feature:road|color:0xffffff

Dưới đây là một số lựa chọn tính năng phổ biến:

 • feature:all (mặc định) chọn tất cả đối tượng của bản đồ.
 • feature:road chọn tất cả các con đường trên bản đồ.
 • feature:road.local chọn tất cả đường địa phương.

Đối tượng địa lý hoặc loại đối tượng là các đặc điểm địa lý trên bản đồ, bao gồm đường, công viên, vùng nước, doanh nghiệp, v.v.

Các tính năng tạo thành một cây danh mục, với all là gốc. Nếu bạn không chỉ định một đối tượng thì tất cả các đối tượng sẽ được chọn. Việc chỉ định một tính năng của all cũng có tác dụng tương tự.

Một số tính năng chứa các tính năng con mà bạn chỉ định bằng cách sử dụng ký hiệu dấu chấm. Ví dụ: landscape.natural hoặc road.local. Nếu bạn chỉ định tính năng mẹ, chẳng hạn như road, thì các kiểu bạn chỉ định cho tính năng mẹ sẽ áp dụng cho tất cả tính năng con của nó, chẳng hạn như road.localroad.highway.

Xin lưu ý rằng các tính năng mẹ có thể bao gồm một số phần tử không có trong tất cả các tính năng con.

Bạn có thể sử dụng các tính năng sau:

 • all (mặc định) chọn tất cả tính năng.
 • administrative chọn tất cả các khu vực hành chính. Kiểu chỉ ảnh hưởng đến nhãn của khu vực hành chính, không ảnh hưởng đến đường viền địa lý hoặc màu nền.
  • administrative.country chọn các quốc gia.
  • administrative.land_parcel chọn các lô đất.
  • administrative.locality chọn các địa phương.
  • administrative.neighborhood chọn các vùng lân cận.
  • administrative.province chọn các tỉnh.
 • landscape chọn tất cả hướng ngang.
  • landscape.man_made chọn các đối tượng nhân tạo, chẳng hạn như toà nhà và các kết cấu khác.
  • landscape.natural chọn các đặc điểm tự nhiên như núi, sông, sa mạc và sông băng.
  • landscape.natural.landcover chọn các tính năng che phủ đất, tức là vật chất vật lý bao phủ bề mặt trái đất, chẳng hạn như rừng, đồng cỏ, đầm lầy và đất trống.
  • landscape.natural.terrain chọn các đặc điểm địa hình của một bề mặt đất, chẳng hạn như độ cao, độ dốc và hướng.
 • poi chọn tất cả địa điểm yêu thích.
  • poi.attraction chọn các điểm tham quan du lịch.
  • poi.business chọn các doanh nghiệp.
  • poi.government chọn các toà nhà của chính phủ.
  • poi.medical chọn dịch vụ khẩn cấp, bao gồm bệnh viện, hiệu thuốc, cảnh sát, bác sĩ và các dịch vụ khác.
  • poi.park chọn công viên.
  • poi.place_of_worship chọn các địa điểm thờ cúng, bao gồm nhà thờ, đền thờ, nhà thờ Hồi giáo và các địa điểm khác.
  • poi.school chọn trường học.
  • poi.sports_complex chọn các khu phức hợp thể thao.
 • road chọn tất cả các con đường.
  • road.arterial chọn các đường chính.
  • road.highway chọn đường cao tốc.
  • road.highway.controlled_access chọn đường cao tốc có quyền ra vào có kiểm soát.
  • road.local chọn đường địa phương.
 • transit chọn tất cả các tuyến và trạm phương tiện công cộng.
  • transit.line chọn đường chuyển tuyến.
  • transit.station chọn tất cả trạm phương tiện công cộng.
  • transit.station.airport chọn các sân bay.
  • transit.station.bus chọn trạm xe buýt.
  • transit.station.rail chọn nhà ga.
 • water chọn các vùng nước.

Các phần tử

Nội dung khai báo style sau đây sẽ tô màu nhãn cho tất cả các đường địa phương:

style=feature:road.local|element:labels|color:0xffffff

Phần tử là các phân mục của một đối tượng. Ví dụ: một con đường bao gồm đường đồ hoạ (hình học) trên bản đồ và cũng có văn bản biểu thị tên (một nhãn).

Có các phần tử sau đây, nhưng lưu ý rằng một tính năng cụ thể có thể không hỗ trợ một số, hoặc tất cả các phần tử:

 • all (mặc định) chọn tất cả các phần tử của đối tượng được chỉ định.
 • geometry chọn tất cả phần tử hình học của tính năng đã chỉ định.
  • geometry.fill chỉ chọn màu nền cho hình dạng của đối tượng.
  • geometry.stroke chỉ chọn nét vẽ của hình học của đối tượng.
 • labels chọn các nhãn văn bản liên kết với tính năng được chỉ định.
  • labels.icon chỉ chọn biểu tượng xuất hiện trong nhãn của tính năng.
  • labels.text chỉ chọn văn bản của nhãn.
  • labels.text.fill chỉ chọn màu nền của nhãn. Màu nền của nhãn thường được hiển thị dưới dạng đường viền màu bao quanh văn bản nhãn.
  • labels.text.stroke chỉ chọn nét vẽ của văn bản nhãn.

Quy tắc về kiểu

Quy tắc kiểu là những lựa chọn định dạng áp dụng cho các tính năng và phần tử được chỉ định trong mỗi nội dung khai báo style.

Thao tác khai báo style sau đây áp dụng 2 quy tắc kiểu cho các đường trên bản đồ. Quy tắc đầu tiên áp dụng màu cho đường. Quy tắc thứ hai đơn giản hoá việc hiển thị đường, để đường có các đường mỏng hơn mà không có đường viền:

style=feature:road|color:0xffffff|visibility:simplified

Mỗi nội dung khai báo style phải chứa một hoặc nhiều toán tử được phân tách bằng ký tự gạch đứng ("|"). Mỗi toán tử chỉ định giá trị đối số của nó bằng ký tự dấu hai chấm (":"), và tất cả các toán tử áp dụng cho lựa chọn theo thứ tự mà bạn chỉ định.

Các tuỳ chọn kiểu sau được hỗ trợ:

 • hue (một chuỗi RGB hex có định dạng #RRGGBB) cho biết màu cơ bản.

  Lưu ý: Tuỳ chọn này sẽ đặt sắc độ mà vẫn giữ độ rực màu và độ sáng được chỉ định trong kiểu Google mặc định (hoặc trong các tuỳ chọn kiểu khác mà bạn xác định trên bản đồ). Màu thu được sẽ tương ứng với kiểu của bản đồ cơ sở. Nếu Google thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểu bản đồ cơ sở, những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng của bản đồ được tạo kiểu bằng hue. Bạn nên sử dụng trình định kiểu color tuyệt đối nếu có thể.

 • lightness (một giá trị dấu phẩy động giữa -100 đến 100) cho biết mức phần trăm thay đổi về độ sáng của phần tử. Giá trị âm làm tăng độ tối (trong đó -100 biểu thị màu đen) trong khi giá trị dương làm tăng độ sáng (trong đó +100 biểu thị màu trắng).

  Lưu ý: Tuỳ chọn này sẽ đặt độ sáng mà vẫn giữ độ rực màu và màu sắc được chỉ định trong kiểu mặc định của Google (hoặc trong các tuỳ chọn kiểu khác mà bạn xác định trên bản đồ). Màu thu được sẽ tương ứng với kiểu của bản đồ cơ sở. Nếu Google thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểu bản đồ cơ sở, những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng của bản đồ được tạo kiểu bằng lightness. Bạn nên sử dụng trình định kiểu color tuyệt đối nếu có thể.

 • saturation (một giá trị dấu phẩy động giữa -100 đến 100) cho biết tỷ lệ phần trăm thay đổi về cường độ của màu cơ bản áp dụng cho phần tử.

  Lưu ý: Tuỳ chọn này đặt độ bão hoà trong khi vẫn giữ màu và độ sáng được chỉ định trong kiểu mặc định của Google (hoặc trong các tuỳ chọn kiểu khác mà bạn xác định trên bản đồ). Màu thu được sẽ tương ứng với kiểu của bản đồ cơ sở. Nếu Google thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểu bản đồ cơ sở, những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng của bản đồ được tạo kiểu bằng saturation. Bạn nên sử dụng trình định kiểu color tuyệt đối nếu có thể.

 • gamma (một giá trị dấu phẩy động giữa 0.01 đến 10.0, trong đó 1.0 không áp dụng mức điều chỉnh nào) cho biết lượng mức điều chỉnh gamma cần áp dụng cho phần tử. Hiệu chỉnh gamma sửa đổi độ sáng của màu theo cách phi tuyến tính, mà không ảnh hưởng đến các giá trị màu trắng hoặc đen. Hiệu chỉnh Gamma thường được dùng để sửa đổi độ tương phản của nhiều phần tử. Ví dụ: bạn có thể sửa đổi gamma để tăng hoặc giảm độ tương phản giữa các cạnh và phần bên trong các thành phần.

  Lưu ý: Tuỳ chọn này điều chỉnh độ sáng tương ứng với kiểu mặc định của Google, sử dụng đường cong gamma. Nếu Google thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểu bản đồ cơ sở, thì những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng của bản đồ được tạo kiểu bằng gamma. Bạn nên sử dụng trình định kiểu color tuyệt đối nếu có thể.

 • invert_lightness (nếu true) đảo ngược độ sáng hiện tại. Điều này rất hữu ích, chẳng hạn như khi chuyển nhanh sang bản đồ tối hơn có văn bản màu trắng.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ đảo ngược kiểu Google mặc định. Nếu Google thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểu bản đồ cơ sở, thì những thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng của bản đồ được tạo kiểu bằng invert_lightness. Bạn nên sử dụng trình định kiểu color tuyệt đối nếu có thể.

 • visibility (on, off hoặc simplified) cho biết liệu và cách thức phần tử này xuất hiện trên bản đồ. Chế độ hiển thị simplified sẽ xoá một số đặc điểm kiểu khỏi các đối tượng bị ảnh hưởng; ví dụ: đường được đơn giản hoá thành các đường mỏng hơn mà không có đường viền, trong khi các công viên sẽ mất văn bản nhãn nhưng vẫn giữ lại biểu tượng nhãn.
 • color (một chuỗi RGB hex có định dạng #RRGGBB) đặt màu của đối tượng.
 • weight (một giá trị số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0) đặt trọng số của đối tượng, tính bằng pixel. Việc đặt trọng số thành giá trị cao có thể dẫn đến việc cắt bớt gần đường viền thẻ thông tin.

Quy tắc kiểu được áp dụng theo thứ tự mà bạn chỉ định. Không kết hợp nhiều thao tác thành một thao tác kiểu. Thay vào đó, hãy xác định mỗi thao tác dưới dạng một mục nhập riêng biệt trong mảng kiểu.

Lưu ý: Thứ tự rất quan trọng, vì một số phép toán không có tính chất giao hoán. Các tính năng và/hoặc phần tử được sửa đổi thông qua các thao tác tạo kiểu (thường) đã có các kiểu hiện có. Các thao tác sẽ thao tác trên các kiểu hiện có đó, nếu có.

Mô hình màu sắc, độ rực màu, độ sáng

Bản đồ được tạo kiểu sử dụng mô hình màu sắc, độ bão hoà, độ sáng (HSL) để biểu thị màu sắc trong các thao tác của trình tạo kiểu. Hue cho biết màu cơ bản, saturation (độ bão hoà) biểu thị độ đậm của màu đó và lightness (độ sáng) biểu thị lượng trắng hoặc đen tương đối trong màu tạo thành.

Công cụ Hiệu chỉnh Gamma điều chỉnh độ sáng trên hệ màu, nhìn chung là để tăng hoặc giảm độ tương phản. Ngoài ra, mô hình HSL xác định màu sắc trong một không gian toạ độ, trong đó hue cho biết hướng trong bánh xe màu, còn độ bão hoà và độ sáng cho biết biên độ theo các trục khác nhau. Màu sắc được đo trong hệ màu RGB, tương tự như hầu hết các hệ màu RGB, ngoại trừ việc không có màu trắng và đen.

Màu sắc, độ rực màu, mô hình độ sáng

Mặc dù hue nhận giá trị màu hex HTML, nhưng mã này chỉ sử dụng giá trị này để xác định màu cơ bản, nghĩa là hướng xung quanh bánh xe màu, chứ không phải độ bão hoà hay độ sáng (được biểu thị riêng dưới dạng phần trăm thay đổi).

Ví dụ: bạn có thể xác định sắc độ của màu xanh lục tinh khiết dưới dạng hue:0x00ff00 hoặc hue:0x000100. Cả hai màu đều giống nhau. Cả hai giá trị đều trỏ đến màu xanh lục thuần trong mô hình màu HSL.

Bánh xe màu RGB

Các giá trị hue RGB bao gồm các phần màu đỏ, xanh lục và xanh dương bằng nhau không biểu thị sắc độ, vì không có giá trị nào trong số đó biểu thị một hướng trong không gian toạ độ HSL. Ví dụ: "#000000" (đen), "#FFFFFF" (trắng) và tất cả các sắc độ xám thuần tuý. Để biểu thị màu đen, trắng hoặc xám, bạn phải xoá tất cả saturation (đặt giá trị thành -100) và điều chỉnh lightness.

Ngoài ra, khi sửa đổi các đối tượng hiện có đã có bảng phối màu, việc thay đổi một giá trị như hue sẽ không làm thay đổi saturation hoặc lightness hiện có.