การใช้และการเรียกเก็บเงินสําหรับ Maps Embedded API

ราคาสําหรับ Maps Embedded API

คําขอ Maps Embedded API ทั้งหมดพร้อมให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการใช้งานแบบไม่จํากัด

ขีดจํากัดการใช้งานอื่นๆ

และไม่มีขีดจํากัดสําหรับระยะสั้น (การค้นหาต่อวินาที) หรือระยะยาว (จํานวนคําค้นหาต่อวัน) ใน Maps Embedded API

ข้อกําหนดในการใช้งาน

โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานที่อนุญาตในส่วนข้อจํากัดของใบอนุญาตในข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform