Tổng quan về SDK Bản đồ dành cho Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Với SDK bản đồ dành cho Android, hãy thêm bản đồ vào Ứng dụng Android bao gồm Ứng dụng Wear OS sử dụng Google Dữ liệu bản đồ, chế độ hiển thị bản đồ và các phản hồi bằng cử chỉ trên bản đồ. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin bổ sung cho các vị trí trên bản đồ và hỗ trợ tương tác người dùng bằng cách thêm điểm đánh dấu, đa giác và lớp phủ vào bản đồ của bạn.

SDK hỗ trợ cả Kotlin và lập trình Java ngôn ngữ, đồng thời cung cấp thêm các thư viện và tiện ích mở rộng cho các tính năng và kỹ thuật lập trình nâng cao.


Các bước tiếp theo

Thiết lập và tạo ứng dụng đầu tiên:

Bắt đầu nhanh – Thêm bản đồ
Tạo một ứng dụng Android cơ bản để hiển thị bản đồ.
Nhận khoá API và bật tính năng thanh toán
Các thông tin chi tiết về cách bật tính năng thanh toán và nhận khoá API, cả hai thông tin này đều là để thêm bản đồ vào ứng dụng của mình.
Thiết lập một dự án Android Studio hiện có
Định cấu hình một ứng dụng hiện có để dùng SDK Maps cho Android.
Việc sử dụng và thanh toán
Giá và hạn mức sử dụng SDK.
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps nêu rõ những yêu cầu pháp lý mà ứng dụng của bạn phải đáp ứng tuân thủ khi sử dụng SDK.