نشانگرهای پیشرفته را به نقشه اضافه کنید

تصویر افزودن نشانگرهای پیشرفته به نقشه.

این مثال یک مکان را روی نقشه با یک نشانگر پیشرفته شناسایی می کند و برخی از قابلیت های نشانگرهای پیشرفته را نشان می دهد.

برای اطلاعات بیشتر، به مستندات مراجعه کنید.

شروع کنید

قبل از اینکه بتوانید کد نمونه را امتحان کنید، باید محیط توسعه خود را پیکربندی کنید. برای اطلاعات بیشتر، Maps SDK برای نمونه کدهای Android را ببینید.

کد را مشاهده کنید

کاتلینclass AdvancedMarkersDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.advanced_markers_demo)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment?
    mapFragment?.getMapAsync(this)


  }

  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {

    with(map) {
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SINGAPORE, ZOOM_LEVEL))
    }

    val capabilities: MapCapabilities = map.mapCapabilities
    Log.d(TAG, "are advanced marker enabled?" + capabilities.isAdvancedMarkersAvailable)

    // This sample sets a view as the iconView for the Advanced Marker
    val textView = TextView(this)
    textView.text = "Hello!"
    val advancedMarkerView: Marker? = map.addMarker(
      AdvancedMarkerOptions().position(SINGAPORE).iconView(textView).zIndex(1f)
    )

    // This uses PinConfig.Builder to create an instance of PinConfig.
    val pinConfigBuilder: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder.setBackgroundColor(Color.MAGENTA)
    val pinConfig: PinConfig = pinConfigBuilder.build()


    // Use the PinConfig instance to set the icon for AdvancedMarkerOptions.
    val advancedMarkerOptions: AdvancedMarkerOptions =
      AdvancedMarkerOptions().icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig))
        .position(KUALA_LUMPUR)


    // Pass the AdvancedMarkerOptions instance to addMarker().
    val marker: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions)

    // This sample changes the border color of the advanced marker
    val pinConfigBuilder2: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder2.setBorderColor(Color.BLUE)
    val pinConfig2: PinConfig = pinConfigBuilder2.build()

    val advancedMarkerOptions2: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig2))
      .position(JAKARTA)


    val marker2: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions2)

    // Set the glyph text.
    val pinConfigBuilder3: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    val glyphText = PinConfig.Glyph("A")

    // Alternatively, you can set the text color:
    // Glyph glyphText = new Glyph("A", Color.GREEN);
    pinConfigBuilder3.setGlyph(glyphText)
    val pinConfig3: PinConfig = pinConfigBuilder3.build()

    val advancedMarkerOptions3: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig3))
      .position(BANGKOK)

    val marker3: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions3)

    // Create a transparent glyph.
    val pinConfigBuilder4: PinConfig.Builder = PinConfig.builder()
    pinConfigBuilder4.setBackgroundColor(Color.MAGENTA)
    pinConfigBuilder4.setGlyph(PinConfig.Glyph(Color.TRANSPARENT))
    val pinConfig4: PinConfig = pinConfigBuilder4.build()

    val advancedMarkerOptions4: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig4))
      .position(MANILA)

    val marker4: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions4)

    // Collision behavior can only be changed in the AdvancedMarkerOptions object.
    // Changes to collision behavior after a marker has been created are not possible
    val collisionBehavior: Int =
      AdvancedMarkerOptions.CollisionBehavior.REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL
    val advancedMarkerOptions5: AdvancedMarkerOptions = AdvancedMarkerOptions()
      .position(HO_CHI_MINH_CITY)
      .collisionBehavior(collisionBehavior)

    val marker5: Marker? = map.addMarker(advancedMarkerOptions5)
  }
}

   

جاوا


public class AdvancedMarkersDemoActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

  private static final LatLng SINGAPORE = new LatLng(1.3521, 103.8198);
  private static final LatLng KUALA_LUMPUR = new LatLng(3.1390, 101.6869);
  private static final LatLng JAKARTA = new LatLng(-6.2088, 106.8456);
  private static final LatLng BANGKOK = new LatLng(13.7563, 100.5018);
  private static final LatLng MANILA = new LatLng(14.5995, 120.9842);
  private static final LatLng HO_CHI_MINH_CITY = new LatLng(10.7769, 106.7009);

  private static final float ZOOM_LEVEL = 3.5f;

  private static final String TAG = AdvancedMarkersDemoActivity.class.getName();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.advanced_markers_demo);

    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    if (mapFragment != null) {
      mapFragment.getMapAsync(this);
    }
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(SINGAPORE, ZOOM_LEVEL));

    MapCapabilities capabilities = map.getMapCapabilities();
    Log.d(TAG, "Are advanced markers enabled? " + capabilities.isAdvancedMarkersAvailable());

    // This sample sets a view as the iconView for the Advanced Marker
    TextView textView = new TextView(this);
    textView.setText("Hello!");
    Marker advancedMarkerView = map.addMarker(new AdvancedMarkerOptions()
        .position(SINGAPORE)
        .iconView(textView)
        .zIndex(1f));

    // This uses PinConfig.Builder to create an instance of PinConfig.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder.setBackgroundColor(Color.MAGENTA);
    PinConfig pinConfig = pinConfigBuilder.build();

    // Use the PinConfig instance to set the icon for AdvancedMarkerOptions.
    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig))
        .position(KUALA_LUMPUR);

    // Pass the AdvancedMarkerOptions instance to addMarker().
    Marker marker = map.addMarker(advancedMarkerOptions);

    // This sample changes the border color of the advanced marker
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder2 = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder2.setBorderColor(Color.BLUE);
    PinConfig pinConfig2 = pinConfigBuilder2.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions2 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig2))
        .position(JAKARTA);

    Marker marker2 = map.addMarker(advancedMarkerOptions2);

    // Set the glyph text.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder3 = PinConfig.builder();
    PinConfig.Glyph glyphText = new PinConfig.Glyph("A");

    // Alternatively, you can set the text color:
    // Glyph glyphText = new Glyph("A", Color.GREEN);
    pinConfigBuilder3.setGlyph(glyphText);
    PinConfig pinConfig3 = pinConfigBuilder3.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions3 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig3))
        .position(BANGKOK);

    Marker marker3 = map.addMarker(advancedMarkerOptions3);

    // Create a transparent glyph.
    PinConfig.Builder pinConfigBuilder4 = PinConfig.builder();
    pinConfigBuilder4.setBackgroundColor(Color.MAGENTA);
    pinConfigBuilder4.setGlyph(new PinConfig.Glyph(Color.TRANSPARENT));
    PinConfig pinConfig4 = pinConfigBuilder4.build();

    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions4 = new AdvancedMarkerOptions()
        .icon(BitmapDescriptorFactory.fromPinConfig(pinConfig4))
        .position(MANILA);

    Marker marker4 = map.addMarker(advancedMarkerOptions4);

    // Collision behavior can only be changed in the AdvancedMarkerOptions object.
    // Changes to collision behavior after a marker has been created are not possible
    int collisionBehavior = AdvancedMarkerOptions.CollisionBehavior.REQUIRED_AND_HIDES_OPTIONAL;
    AdvancedMarkerOptions advancedMarkerOptions5 = new AdvancedMarkerOptions()
        .position(HO_CHI_MINH_CITY)
        .collisionBehavior(collisionBehavior);

    Marker marker5 = map.addMarker(advancedMarkerOptions5);
  }
}

   

نمونه ها را شبیه سازی کرده و اجرا کنید

Git برای اجرای این نمونه به صورت محلی مورد نیاز است. دستور زیر مخزن نمونه برنامه را شبیه سازی می کند.

git clone git@github.com:googlemaps-samples/android-samples.git

نمونه پروژه را به اندروید استودیو وارد کنید:

 1. در Android Studio، File > New > Import Project را انتخاب کنید.
 2. به مکانی که مخزن را در آن ذخیره کرده اید بروید و دایرکتوری پروژه را برای Kotlin یا Java انتخاب کنید:

  • Kotlin : PATH-REPO /android-samples/ApiDemos/kotlin
  • جاوا : PATH-REPO /android-samples/ApiDemos/java
 3. Open را انتخاب کنید. Android Studio پروژه شما را با استفاده از ابزار ساخت Gradle می سازد.
 4. یک فایل secrets.properties خالی در دایرکتوری مشابه فایل local.properties پروژه خود ایجاد کنید. برای اطلاعات بیشتر، به افزودن کلید API خود به پروژه مراجعه کنید.
 5. رشته زیر را به secrets.properties اضافه کنید و مقدار YOUR_API_KEY را با مقدار کلید API خود جایگزین کنید:

  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
 6. برنامه را اجرا کنید.