Publikowanie dodatku

Publikując dodatek, udostępniasz go innym użytkownikom, aby mogli go znaleźć, zainstalować i z niego korzystać.

Przed opublikowaniem

Określanie odbiorców

Aby każdy użytkownik mógł znaleźć i zainstalować dodatek, opublikuj go publicznie. Gdy opublikujesz dodatek publicznie, zespół Google sprawdzi go, zanim zostanie opublikowany w Google Workspace Marketplace.

Aby ograniczyć dostępność dodatku tylko do użytkowników z określonej domeny, opublikuj go prywatnie. Gdy opublikujesz dodatek prywatnie w swojej domenie, zespół Google nie sprawdzi dodatku przed jego opublikowaniem.

Przejrzyj wymagania dotyczące publikacji dodatków

Przejrzyj wymagania dotyczące publikacji dodatku w przypadku danego typu dodatku i upewnij się, że spełnia on wszystkie te wymagania. Zobacz Obszary sprawdzania.

Zweryfikuj dostęp współpracownika

Projekt Apps Script dodatku należy do jednego konta użytkownika (zwykle jest to Twoje własne konto) lub dysku współdzielonego. Aby opublikować dodatek, współpracownik skryptu musi pełnić rolę wydawcy, co obejmuje utworzenie standardowego projektu Google Cloud.

Aby opublikować dodatek, musisz mieć uprawnienia do edycji projektu skryptu. Jeśli nie jesteś właścicielem projektu skryptu, Twoje konto Workspace musi należeć do tej samej domeny co właściciel projektu.

Aby zweryfikować uprawnienia dostępu współpracownika, zobacz omówienie tworzenia dodatków do Google Workspace.

Testowanie dodatku

Upewnij się, że dodatek jest w pełni funkcjonalny i nie jest w trakcie przetwarzania.

Do celów testowych możesz instalować nieopublikowane dodatki (nazywane też dodatkami dla programistów). Aby udostępnić nieopublikowane dodatki innym osobom, udostępnij im projekt Apps Script.

Tworzenie wersji dodatku

Utwórz wersję dodatku i zapisz numer wersji. Wersja to zrzut kodu używany przez opublikowany dodatek.

  • Jeśli publikujesz dodatek do edytora, podczas konfigurowania pakietu SDK Google Workspace Marketplace musisz użyć numeru wersji.
  • Jeśli publikujesz dodatek do Google Workspace, musisz użyć identyfikatora wdrożenia wersji, którą chcesz opublikować.

Jeśli dodatek używa biblioteki Apps Script, musisz też utworzyć wersję projektu skryptu tej biblioteki i używać jej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Biblioteki.

Tworzenie standardowego projektu Google Cloud

Gdy tworzysz dodatek w Apps Script, automatycznie tworzony jest dla niego domyślny projekt Google Cloud. Nie możesz jednak użyć domyślnego projektu Google Cloud do opublikowania aplikacji. Zamiast tego utwórz standardowy projekt Google Cloud, wykonując te czynności:

  1. Otwórz listę projektów w Konsoli interfejsów API Google.
  2. Kliknij Utwórz projekt.
  3. Wpisz informacje o projekcie dotyczącym dodatku.
  4. Kliknij Utwórz.

Po utworzeniu standardowego projektu Google Cloud przełącz swój projekt Apps Script z domyślnego projektu Google Cloud na standardowy projekt Google Cloud.

Opublikuj dodatek

Gdy dodatek będzie gotowy do opublikowania, wykonaj te czynności, aby opublikować aplikację w Google Workspace Marketplace. Zobacz, jak publikować.