Współpracuj z innymi deweloperami

Apps Script udostępnia funkcje, które pomagają Tobie i innym programistom wspólnie tworzyć i obsługiwać skrypty, dodatki i aplikacje internetowe.

Podstawy współpracy

Aby współpracować nad projektem, Ty i Twoi współpracownicy musicie mieć uprawnienia do edycji pliku projektu Apps Script (i jego kontenera, jeśli jest to powiązany skrypt). Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu widzą kod Apps Script i mogą w nim wprowadzać zmiany. Edytujący mogą też tworzyć nowe wersje kodu, publikować dodatki i wdrażać skrypty jako aplikacje internetowe lub pliki wykonywalne dla Apps Script API.

Możesz pomóc swojemu zespołowi, planując z wyprzedzeniem sposób edytowania, sprawdzania, obsługi wersji oraz (w stosownych przypadkach) wdrażania i publikowania projektu, dodatku lub aplikacji internetowej. Projekty samodzielne są zwykle najłatwiejsze do współpracy, ponieważ pojawiają się bezpośrednio na Dysku Google i są zalecanym typem projektu w przypadku tworzenia dodatków i aplikacji internetowych.

Częstym problemem ze współpracą jest sytuacja, w której właściciel projektu skryptu opuszcza zespół bez przekazywania własności projektu na inną osobę. Z tego powodu nie będziesz mieć możliwości zarządzania projektem ani go aktualizować. Umieszczenie projektu skryptu na dysku współdzielonym zapobiega temu problemowi, ponieważ pliki na tym dysku nie mają określonych właścicieli.

Współpraca za pomocą narzędzia wiersza poleceń clasp

clasp umożliwia synchronizowanie projektów między script.google.com a lokalnym systemem plików. Pozwala to uprościć i automatyzować tworzenie kodu, jeśli Ty i Twoi współpracownicy korzystacie z oprogramowania do zarządzania źródłem, np. git.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po interfejsie wiersza poleceń clasp.

Współpraca na dyskach współdzielonych

Dyski współdzielone (wcześniej: „Dyski zespołu”) to miejsce na Dysku Google, w którym użytkownicy mogą efektywniej współpracować. Pliki umieszczone na dysku współdzielonym są własnością całej grupy, a nie poszczególnych osób. Oznacza to, że gdy współpracownik opuści grupę, nie przejmuje własności pliku ani kontroli nad nim.

Dyski współdzielone umożliwiają też przenoszenie plików między domenami – na dysku współdzielonym w jednej domenie mogą znajdować się współpracownicy z innej domeny, którzy mogą przenosić na nie pliki. Może to być bardzo przydatne dla programistów Apps Script, ponieważ umożliwia zespołowi tworzenie dodatków, aplikacji internetowych i innych kodów dla klientów z różnych domen.

Podczas współpracy nad projektami Apps Script za pomocą dysków współdzielonych pamiętaj o tych kwestiach:

  1. Współpracownicy z uprawnieniami do edycji dysku współdzielonego mogą tworzyć na nim nowe pliki i przenosić na niego nowe pliki. Jako edytujący skrypty mogą wyświetlać i edytować projekty skryptów, uruchamiać kod skryptów, tworzyć nowe wersje skryptów oraz publikować dodatki.
  2. Aby móc wdrażać skrypty jako aplikacje internetowe lub pliki wykonywalne w ramach interfejsu Apps Script API, konto, na podstawie którego utworzono wdrożenie, musi należeć do tej samej domeny co dysk współdzielony, na którym znajduje się dany skrypt.
  3. Dyski współdzielone umożliwiają udostępnianie określonych plików z dysku współdzielonego osobom spoza grupy oraz aktualizowanie ich uprawnień do edycji i wyświetlania tych plików tak jak w przypadku wszystkich innych plików na Dysku. Jeśli jednak użytkownik należy do zespołu, do którego należy dysk współdzielony, nie możesz ograniczyć jego dostępu do określonych plików. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienia do edycji dysku współdzielonego, nie możesz zmienić go na dostęp tylko do wyświetlania określonego pliku na tym dysku.
  4. Współpracownicy z pełnym dostępem do dysku współdzielonego mogą też usuwać pliki i projekty Apps Script oraz przenosić pliki z dysku współdzielonego.
  5. Wszystkie skrypty powiązane z kontenerem używają tych samych list dostępu do wyświetlania i edytora, które są zdefiniowane dla pliku kontenera. Jeśli na przykład masz uprawnienia do edycji pliku Arkuszy Google, masz też uprawnienia do edycji wszystkich dołączonego do niego kodu projektu Apps Script. Umieszczenie takiego pliku na dysku współdzielonym zapewnia współpracownikom tego dysku dostęp do kodu skryptu taki sam jak do samego kontenera.
  6. Jeśli projekt skryptu znajduje się na dysku współdzielonym, dostęp do jego projektu Cloud Platform (GCP) może być ograniczony. Więcej informacji znajdziesz w sekcji przewodnika po projektach GCP i dyskach współdzielonych.
  7. Aplikacje internetowe wdrożone w jednej domenie przestaną działać, jeśli ich własność zostanie zmieniona na dysk współdzielony lub na konto w innej domenie. Aby to poprawić, przenieś skrypt z powrotem do pierwotnej domeny.
  8. Podobnie projekty skryptów wdrożone jako pliki wykonywalne interfejsu Apps Script API przestają działać po wywołaniu przez interfejs API, jeśli zostaną przeniesione z jednej domeny do drugiej przy użyciu dysku współdzielonego. Aby go poprawić, przenieś skrypt z powrotem do pierwotnej domeny.

Współpraca z udostępnionym folderem

Jeśli nie możesz współpracować na dysku współdzielonym, możesz zamiast niego użyć folderu udostępnionego. Gdy utworzysz lub przeniesiesz projekt Apps Script do folderu na Dysku Google, do którego będą mieć dostęp inne osoby, otrzymają one takie same uprawnienia dostępu do projektu Apps Script, jakie mają do tego folderu. Na przykład:

  • Jeśli ktoś ma uprawnienia do edycji folderu, może edytować lub usunąć projekt Apps Script i uruchomić skrypt.
  • Jeśli ktoś ma uprawnienia tylko do wyświetlania folderu, może wyświetlić projekt Apps Script i uruchomić skrypt.

Współpraca przy użyciu udostępniania projektów

Nad projektem możesz współpracować, udostępniając go bezpośrednio wszystkim współpracownikom. Projekty skryptu możesz udostępniać bezpośrednio w zwykłych folderach na Dysku Google lub na dyskach współdzielonych. Jeśli korzystasz z tej metody, zalecamy starannie zaplanowanie, kto będzie właścicielem skryptu i którym z czasem będzie nim zarządzał.

Samodzielne projekty są wyświetlane na Dysku Google jako pliki i możesz je udostępniać jak każdy inny plik. Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie plików i folderów.

Projekty w kontenerach nie są widoczne na Dysku Google. Aby udostępnić projekt powiązany z kontenerem, udostępnij plik kontenera nadrzędnego. Jeśli na przykład masz skrypt powiązany z arkuszem kalkulacyjnym Arkuszy Google, możesz dać komuś uprawnienia do edycji skryptu, dając tej osobie uprawnienia do edytowania tego arkusza. Projekty powiązane z kontenerem dziedziczą ustawienia uprawnień do wyświetlania i edytowania określonych plików kontenera.

Wszystkie skrypty powiązane z kontenerem korzystają z tej samej listy dostępu właściciela, przeglądającego i edytującego, która została zdefiniowana dla pliku kontenera. Właściciel kontenera przejmuje prawo własności do nowego projektu skryptu, niezależnie od tego, kto go utworzył.

Zasoby do współpracy i projektów

Zasoby to encje powiązane z Twoim projektem, które istnieją niezależnie od swojego kodu. W tej sekcji wyjaśniamy, jak współpraca w projekcie wpływa na jego zasoby, w szczególności na projekt Cloud Platform, aktywatory, biblioteki i właściwości użytkownika.

Współpraca i projekty Google Cloud

Z każdym projektem Apps Script powiązany jest powiązany projekt Google Cloud. Projekty Google Cloud mają własny zestaw właścicieli, edytujących i innych ról, którzy mogą różnić się od zbioru użytkowników mających dostęp do projektu skryptu.

Jeśli Twój projekt skryptu ma zostać opublikowany jako dodatek, musisz użyć standardowego projektu Google Cloud. Jeśli współpracujesz z aplikacją, która korzysta ze standardowego projektu Google Cloud, zalecamy skonfigurowanie właścicieli i ról Google Cloud, aby wszyscy współpracownicy mieli odpowiednie poziomy dostępu. Pomaga to zapobiegać sytuacjom, w których utracisz dostęp do ustawień Cloud projektu, ponieważ jego właściciele nie należą już do Twojej organizacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku dodatków.

Współpraca i aktywatory

Gdy współpracujesz nad projektem, utworzone przez Ciebie wyzwalacze możliwe do zainstalowania nie są udostępniane osobom, które mają dostęp do Twojego projektu. Jeśli chcesz mieć spójną konfigurację aktywatorów dla wszystkich współpracowników, możesz użyć usługi skryptów, aby automatycznie tworzyć aktywatory w czasie działania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Automatyczne zarządzanie aktywatorami.

Współpraca i biblioteki

Biblioteki uwzględnione w Twoim projekcie są dostępne dla współpracowników w projekcie. Jeśli jednak nie mają dostępu co najmniej do odczytu do uwzględnionej biblioteki, nie mogą jej używać – w tym przypadku skrypt generuje błąd. Więcej informacji o bibliotekach znajdziesz w artykule Zarządzanie bibliotekami.

Współpraca i właściwości użytkownika

Właściwości użytkownika są unikalne dla użytkownika, który je utworzył. Oznacza to, że współpracownicy nad projektem nie mogą zobaczyć Twoich właściwości użytkownika ani uzyskać do nich dostępu, a Ty nie możesz zobaczyć ani uzyskać do nich dostępu. Jeśli chcesz udostępnić współpracownikom właściwości konkretnego projektu, użyj właściwości skryptu. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po właściwościach.