Współpraca z innymi deweloperami

Apps Script zapewnia funkcje, które ułatwiają Tobie i innym deweloperom tworzenie oraz obsługę skryptów, dodatków i aplikacji internetowych.

Podstawowe zasady współpracy

Aby współpracować nad projektem, Ty i Twoi współpracownicy musicie mieć uprawnienia do edycji pliku projektu Apps Script (i jego kontenera, jeśli jest to powiązany skrypt). Dzięki temu wszyscy członkowie Twojego zespołu będą mogli wyświetlać i zmieniać kod Apps Script. Edytorzy mogą też tworzyć nowe wersje kodu, publikować dodatki i wdrażać skrypty jako aplikacje internetowe lub wykonywalne w interfejsie Apps Script API.

Możesz pomóc swojemu zespołowi, planując już pracę nad edycją, sprawdzaniem, obsługą wersji i (w stosownych przypadkach) wdrażaniem i publikowaniem projektu, dodatku lub aplikacji internetowej. Najłatwiej jest współpracować z samodzielnymi projektami, ponieważ są one dostępne bezpośrednio na Dysku Google i stanowią zalecany typ projektu do tworzenia dodatków i aplikacji internetowych.

Częstym problemem jest współpraca, gdy właściciel projektu skryptu opuści zespół bez przenoszenia własności projektu na inną osobę w zespole. Z tego powodu nie możesz utrzymywać projektu ani go aktualizować. Umieszczenie projektu skryptu na dysku współdzielonym pozwala uniknąć tego problemu, ponieważ pliki na dysku współdzielonym nie mają określonych właścicieli.

Współpraca za pomocą narzędzia wiersza poleceń clasp

clasp umożliwia synchronizowanie projektów między script.google.com a lokalnym systemem plików. Pozwala to usprawnić i zautomatyzować tworzenie kodu, jeśli Ty i Twoi współpracownicy korzystacie z oprogramowania do zarządzania źródłami, np. git.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po interfejsie wiersza poleceń przy użyciu clasp.

Współpraca z dyskami współdzielonymi

Dyski współdzielone (dawniej nazywane „Dyskami zespołu”) to wspólne miejsce na Dysku Google, gdzie grupy użytkowników Dysku mogą skuteczniej współpracować. Pliki umieszczone na dysku współdzielonym należą do całej grupy, a nie do poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że kiedy współpracownik opuści grupę, nie przejmuje nad nią własności pliku ani kontroli.

Dyski współdzielone umożliwiają też przenoszenie plików między domenami. Dysk współdzielony w jednej domenie może mieć współpracowników z innej domeny, którzy mogą przenosić na niego pliki. Może to być bardzo cenne dla deweloperów Apps Script, ponieważ pozwala zespołowi opracować dodatki, aplikacje internetowe lub inny kod dla klientów z różnych domen.

Gdy korzystasz z dysków współdzielonych do współpracy nad projektami Apps Script, pamiętaj o tych kwestiach:

  1. Współpracownicy mający uprawnienia do edycji dysku współdzielonego mogą tworzyć i przenosić na niego nowe pliki. Jako edytorzy skryptów mogą oni wyświetlać i edytować projekty skryptów, uruchamiać kod skryptu, tworzyć nowe wersje skryptu i publikować dodatki.
  2. Aby można było wdrażać skrypty jako aplikacje internetowe lub wykonywalne w interfejsie Apps Script API, konto tworzące wdrożenie musi należeć do tej samej domeny co dysk współdzielony, w którym znajduje się skrypt.
  3. Dyski współdzielone umożliwiają udostępnianie określonych plików z dysku współdzielonego innym osobom spoza grupy oraz aktualizowanie uprawnień do edycji i wyświetlania tych plików, takich jak każdy inny plik na Dysku. Jeśli jednak użytkownik należy do zespołu, do którego należy dysk współdzielony, nie możesz ograniczyć jego dostępu do poszczególnych plików. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienia do edycji dysku współdzielonego, nie możesz zmienić tego ustawienia na dostęp tylko do wyświetlania konkretnego pliku na dysku współdzielonym.
  4. Współpracownicy mający pełny dostęp do dysku współdzielonego, oprócz powyższych, mogą usuwać pliki i projekty Apps Script oraz przenosić pliki z dysku współdzielonego.
  5. Wszystkie skrypty powiązane z kontenerem korzystają z tych samych list dostępu przeglądającego i edytora zdefiniowanych w pliku kontenera. Jeśli na przykład masz uprawnienia do edycji arkusza Google, masz też uprawnienia do edycji dowolnego dołączonego do niego kodu projektu Apps Script. Umieszczenie takiego pliku kontenera na dysku współdzielonym powoduje, że współpracownicy dysku współdzielonego mają taki sam dostęp do kodu skryptu jak w przypadku kontenera.
  6. Gdy projekt skryptu znajduje się na dysku współdzielonym, dostęp do projektu Cloud Platform (GCP) może być ograniczony. Więcej informacji znajdziesz w sekcji dotyczącej projektów GCP i dysków współdzielonych.
  7. Aplikacje internetowe wdrożone w jednej domenie przestają działać, jeśli ich własność zmieni się na dysk współdzielony lub konto w innej domenie. Możesz to poprawić, przenosząc skrypt z powrotem do jego pierwotnej domeny.
  8. Podobnie projekty skryptu, które są wdrożone jako pliki wykonywalne interfejsu Apps Script API, przestaną działać po wywołaniu przez interfejs API, jeśli zostaną przeniesione z dysku współdzielonego do innej domeny. Możesz to poprawić, przenosząc skrypt z powrotem do jego pierwotnej domeny.

Współpraca nad udostępnianiem projektów

Możesz też współpracować nad projektem, udostępniając go bezpośrednio wszystkim współpracownikom. Projekty skryptów możesz udostępniać bezpośrednio w folderach na Dysku Google lub na dyskach współdzielonych. Jeśli korzystasz z tej metody, zalecamy dokładne zaplanowanie, kto będzie właścicielem skryptu i utrzymywać go w przyszłości.

Samodzielne projekty są wyświetlane na Dysku Google jako plik i można je udostępniać jak każdy inny plik. Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie plików i folderów.

Projekty powiązane z kontenerami nie są widoczne na Dysku Google. Aby udostępnić projekt powiązany z kontenerem, udostępnij plik kontenera nadrzędnego. Jeśli na przykład masz skrypt powiązany z arkuszem kalkulacyjnym Arkuszy Google, możesz uczynić go edytującym, ustawiając go jako edytujący arkusz. Projekty powiązane z kontenerem dziedziczą ustawienia dostępu z poziomu przeglądającego i edytującego do pliku kontenera.

Wszystkie skrypty powiązane z kontenerami korzystają z tej samej listy właścicieli, uprawnień do przeglądania i edytowania w pliku kontenera. Właściciel kontenera przejmuje własność nowego projektu skryptu niezależnie od tego, kto go utworzył.

Zasoby do współpracy i projektów

Zasoby to elementy powiązane z Twoim projektem, które występują niezależnie od jego kodu. W tej sekcji opisujemy, jak współpraca nad projektem wpływa na jego zasoby, a zwłaszcza na jego projekt Cloud Platform, aktywatory, biblioteki i właściwości użytkownika.

Projekty do współpracy i Google Cloud

Z każdym projektem Apps Script jest powiązany powiązany projekt Google Cloud. Projekty Google Cloud mają własny zestaw właścicieli, edytujących i innych ról, które mogą się różnić od zestawu użytkowników mających dostęp do projektu skryptu.

Jeśli Twój projekt skryptu ma zostać opublikowany jako dodatek, musi używać standardowego projektu Google Cloud. W przypadku współpracy nad aplikacją korzystającą ze standardowego projektu Google Cloud zalecamy skonfigurowanie właścicieli i ról Google Cloud w celu zapewnienia odpowiednich współpracowników. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w których stracisz dostęp do ustawień Cloud projektu, ponieważ jego właściciele nie znajdują się już w Twojej organizacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku dodatków.

Współpraca i aktywatory

Podczas współpracy nad projektem wszystkie utworzone przez Ciebie aktywatory możliwe do zainstalowania nie będą udostępniane osobom, które mają dostęp do Twojego projektu. Jeśli chcesz mieć stałą konfigurację aktywatorów dla wszystkich współpracowników, możesz użyć usługi skryptów do automatycznego tworzenia aktywatorów w czasie działania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie aktywatorami.

Współpraca i biblioteki

Biblioteki uwzględnione w projekcie są dostępne dla współpracowników projektu. Jeśli jednak nie mają one dostępu do bibliotek, które są na poziomie co najmniej odczytu, nie będzie mógł ich użyć. W takim przypadku skrypt zwróci błąd. Więcej informacji o bibliotekach znajdziesz w artykule Zarządzanie bibliotekami.

Współpraca i właściwości użytkownika

Właściwości użytkownika są unikalne dla użytkownika, który je utworzył. Oznacza to, że nie mogą oni przeglądać ani korzystać z właściwości użytkownika, a Ty nie masz dostępu do ich właściwości. Jeśli chcesz udostępnić współpracownikom właściwości specyficzne dla projektu, użyj właściwości skryptu. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po usługach.