Używanie interfejsu wiersza poleceń z zapięciem

Aby tworzyć projekty Apps Script i zarządzać nimi w terminalu, a nie w edytorze Apps Script, możesz skorzystać z narzędzia open source o nazwie clasp.

W ćwiczeniach z programowania clasp znajdziesz omówienie wszystkich funkcji usługi clasp.

Funkcje

Programuj lokalnie

clasp umożliwia programowanie projektów Apps Script lokalnie. Możesz napisać kod na swoim komputerze, a następnie przesłać go do Apps Script. Możesz też pobrać istniejące projekty Apps Script, aby móc je edytować offline. Ponieważ kod jest lokalny, podczas tworzenia projektów Apps Script możesz używać ulubionych narzędzi programistycznych, takich jak git.

Zarządzaj wersjami wdrożenia

Tworzenie, aktualizowanie i wyświetlanie wielu wdrożeń projektu.

Kod struktury

clasp pozwala uporządkować kod w katalogi, które są zachowywane po przesłaniu go na skrypt.google.com. Na przykład:

# On script.google.com:
├── tests/slides.gs
└── tests/sheets.gs

# Locally:
├── tests/
│  ├─ slides.gs
│  └─ sheets.gs

Wymagania

clasp jest napisany w Node.js i rozpowszechniany za pomocą narzędzia npm. Aby korzystać z clasp, musisz mieć zainstalowany Node.js w wersji 4.7.4 lub nowszej. Aby zainstalować Node.js, musisz mieć uprawnienia administratora.

Instalacja

Po zainstalowaniu Node.js możesz zainstalować clasp za pomocą tego polecenia npm:

npm install @google/clasp -g

Po instalacji możesz używać polecenia clasp z dowolnego katalogu na komputerze.

Jak korzystać z aplikacji clasp

W clasp możesz wykonywać różne zadania z poziomu wiersza poleceń. W tej sekcji opisujemy typowe operacje, których można używać podczas programowania za pomocą clasp.

Zaloguj się

To polecenie loguje i upoważnia do zarządzania projektami Apps Script na Twoim koncie Google. Po jego uruchomieniu pojawi się prośba o zalogowanie się na konto Google, na którym są przechowywane Twoje projekty Apps Script.

clasp login

Wyloguj się

To polecenie powoduje wylogowanie z narzędzia wiersza poleceń. Aby nadal korzystać z clasp, musisz ponownie zalogować się za pomocą adresu clasp login, aby uwierzytelnić się w Google.

clasp logout

Tworzenie nowego projektu Apps Script

To polecenie tworzy w bieżącym katalogu nowy skrypt z opcjonalnym tytułem skryptu.

clasp create [scriptTitle]

To polecenie spowoduje też utworzenie w bieżącym katalogu 2 plików:

 • Plik .clasp.json zawierający identyfikator skryptu.
 • Plik manifestu projektu appsscript.json zawierający metadane projektu.

Klonowanie istniejącego projektu

To polecenie powoduje skopiowanie istniejącego projektu w bieżącym katalogu. Skrypt musisz utworzyć lub udostępnić Twojemu kontu Google. Aby sklonować projekt skryptu, podaj identyfikator jego skryptu.

Aby znaleźć identyfikator skryptu w projekcie, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz projekt Apps Script.
 2. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
 3. W sekcji Identyfikatory skopiuj identyfikator skryptu.

   clasp clone <scriptId>
  

Pobieranie projektu skryptu

To polecenie pobiera projekt Apps Script z Dysku Google do systemu plików komputera.

clasp pull

Przesyłanie projektu skryptu

To polecenie przesyła wszystkie pliki projektu skryptu z Twojego komputera na Dysk Google.

clasp push

Wyświetlenie listy wersji projektu

To polecenie zawiera numer i opis każdej wersji projektu skryptu.

clasp versions

Wdrażanie opublikowanego projektu

Projekty skryptu możesz wdrażać jako aplikacje internetowe, dodatki lub pliki wykonywalne. Wdrożenia możesz tworzyć w edytorze skryptów, w manifeście projektu lub za pomocą metody clasp.

Aby wdrożyć projekt przy użyciu clasp, najpierw utwórz niezmienną wersję projektu Apps Script. Wersja to „migawka” projektu skryptu i jest podobna do wersji rozgałęzionej tylko do odczytu.

clasp version [description]

To polecenie wyświetla numer nowo utworzonej wersji. Za pomocą tej liczby możesz wdrażać i wycofywać wdrożenia instancji projektu:

clasp deploy [version] [description]
clasp undeploy <deploymentId>

To polecenie aktualizuje istniejące wdrożenie o nową wersję i opis:

clasp redeploy <deploymentId> <version> <description>

Wyświetlenie listy wdrożeń

To polecenie zawiera identyfikatory wdrożenia projektu skryptu, jego wersje i ich opisy.

clasp deployments

Otwieranie projektu w edytorze Apps Script

To polecenie otwiera projekt skryptu w edytorze Apps Script. Edytor zostanie uruchomiony jako nowa karta w domyślnej przeglądarce.

clasp open

Wesprzyj projekt open source clasp

Przekaż darowiznę w usłudze clasp na GitHub.