Interfejs wiersza poleceń przy użyciu zapięcia

Aby tworzyć projekty Apps Script i zarządzać nimi w terminalu, a nie w edytorze Apps Script, możesz użyć narzędzia open source o nazwie clasp.

Ćwiczenia z programowania dotyczące clasp zawierają omówienie wszystkich funkcji clasp.

Funkcje

Programuj lokalnie

clasp umożliwia lokalne tworzenie projektów Apps Script. Gdy skończysz, możesz napisać kod na własnym komputerze, a następnie przesłać go do Apps Script. Możesz też pobrać istniejące projekty Apps Script, aby móc je edytować offline. Kod jest lokalny, więc podczas tworzenia projektów Apps Script możesz używać ulubionych narzędzi programistycznych, takich jak git.

Zarządzanie wersjami wdrożenia

Twórz, aktualizuj i wyświetlaj wiele wdrożeń swojego projektu.

Kod struktury

clasp pozwala uporządkować kod w katalogach, które są przechowywane po przesłaniu ich do skryptu.google.com. Na przykład:

# On script.google.com:
├── tests/slides.gs
└── tests/sheets.gs

# Locally:
├── tests/
│  ├─ slides.gs
│  └─ sheets.gs

Wymagania

clasp jest zapisywany w Node.js i rozpowszechniany za pomocą narzędzia npm. Aby korzystać z clasp, musisz zainstalować Node.js w wersji 4.7.4 lub nowszej. Instalacja Node.js wymaga uprawnień administracyjnych.

Montaż

Po zainstalowaniu Node.js możesz użyć tego polecenia npm, aby zainstalować clasp:

npm install @google/clasp -g

Po instalacji polecenie clasp będzie dostępne z dowolnego katalogu na komputerze.

Jak korzystać z aplikacji clasp

Za pomocą clasp możesz wykonywać różne zadania z poziomu wiersza poleceń. W tej sekcji opisano typowe operacje, których można używać podczas programowania z użyciem clasp.

Zaloguj się

To polecenie rejestruje i autoryzuje zarządzanie projektami Apps Script na Twoim koncie Google. Po uruchomieniu poprosimy Cię o zalogowanie się na konto Google, na którym są przechowywane Twoje projekty Apps Script.

clasp login

Wyloguj się

To polecenie wyloguje Cię z narzędzia wiersza poleceń. Aby dalej korzystać z clasp, musisz ponownie się zalogować w clasp login.

clasp logout

Tworzenie nowego projektu Apps Script

To polecenie tworzy w bieżącym katalogu nowy skrypt z opcjonalnym tytułem skryptu.

clasp create [scriptTitle]

To polecenie tworzy też w bieżącym katalogu dwa pliki:

 • Plik .clasp.json, który zawiera identyfikator skryptu.
 • Plik manifestu projektu appsscript.json zawierający metadane projektu.

Klonowanie istniejącego projektu

To polecenie kopiuje istniejący projekt z bieżącego katalogu. Skrypt należy utworzyć lub udostępnić na koncie Google. Aby wskazać projekt skryptu do sklonowania, podaj jego identyfikator.

Aby znaleźć identyfikator skryptu w projekcie, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz projekt Apps Script.
 2. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
 3. W sekcji Identyfikatory skopiuj identyfikator skryptu.

   clasp clone <scriptId>
  

Pobieranie projektu skryptu

To polecenie pobiera projekt Apps Script z Dysku Google do systemu plików Twojego komputera.

clasp pull

Prześlij projekt skryptu

To polecenie przesyła na Dysk Google wszystkie pliki projektu skryptu z komputera.

clasp push

Wyświetlenie listy wersji projektu

To polecenie zawiera numer i opis każdej wersji projektu skryptu.

clasp versions

Wdrażanie opublikowanego projektu

Możesz wdrażać projekty skryptów jako aplikacje internetowe, dodatki lub pliki wykonywalne. Wdrożenia możesz tworzyć w edytorze skryptów, w pliku manifestu projektu lub przy użyciu clasp.

Aby wdrożyć projekt w środowisku clasp, najpierw utwórz stałą wersję projektu Apps Script. Wersja jest „zrzutem” projektu skryptu i jest podobna do wersji gałęzi tylko do odczytu.

clasp version [description]

To polecenie wyświetla numer nowo utworzonej wersji. Możesz używać tego numeru do wdrażania i wycofywania instancji projektu:

clasp deploy [version] [description]
clasp undeploy <deploymentId>

To polecenie aktualizuje istniejące wdrożenie o nową wersję i opis:

clasp redeploy <deploymentId> <version> <description>

Wyświetlenie listy wdrożeń

To polecenie zawiera listę identyfikatorów wdrożenia, wersji i opisów projektów skryptu.

clasp deployments

Otwieranie projektu w edytorze Apps Script

To polecenie otwiera projekt skryptu w edytorze Apps Script. Edytor zostanie uruchomiony jako nowa karta w domyślnej przeglądarce internetowej.

clasp open

Weź udział w projekcie clasp typu open source

Opublikuj coś w usłudze clasp w GitHub.