Tworzenie dodatku do Google Workspace w dowolnym języku kodowania

Zamiast Google Apps Script możesz utworzyć dodatek w dowolnym języku kodowania, pod warunkiem że możesz zwrócić prawidłowo sformatowany plik JSON, aby interfejs renderował się jako karty.

Konfigurowanie środowiska wykonawczego

Wybierz infrastrukturę hostingową i skonfiguruj punkty końcowe HTTPS. Jeśli chcesz skompilować i hostować dodatek w Google Cloud, zalecamy skorzystanie z Cloud Run.

Tworzenie zasobu wdrożenia

Gdy tworzysz dodatek w innym języku, musisz skonfigurować jego zasób wdrożenia w Google Cloud. Zasób wdrożenia działa jak plik manifestu projektu Apps Script.

Wykonaj opisane poniżej czynności, aby skonfigurować zasób wdrożenia dodatku.

 1. Utwórz projekt Google Cloud dla dodatku, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Na pasku wyszukiwania u góry strony projektu Cloud wpisz Google Workspace Marketplace SDK i naciśnij Enter.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij Google Workspace Marketplace SDK.
 4. Jeśli pakiet SDK Google Workspace Marketplace nie jest jeszcze włączony, kliknij Włącz. Jeśli ta funkcja jest włączona, kliknij Zarządzaj.
 5. Po lewej stronie kliknij Alternatywne środowiska wykonawcze.
 6. W sekcji Google Workspace Add-ons API kliknij Włącz.
 7. U góry kliknij Utwórz nowe wdrożenie.
 8. Nazwij zasób wdrożenia i kliknij Dalej.
 9. Dodaj informacje o dodatku w formacie JSON i kliknij Prześlij.

Przykład: zasób wdrożenia

Poniżej znajdziesz przykładowy zasób wdrożenia, który aktywuje unikalną stronę główną w Gmailu za pomocą punktu końcowego HTTPS.

{
 "oauthScopes": ["https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.execute", "https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata"],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "My HTTP Add-on",
   "logoUrl": "https://fonts.gstatic.com/s/i/googlematerialicons/markunread_mailbox/v6/black-24dp/1x/gm_markunread_mailbox_black_24dp.png",
   "homepageTrigger": {
    "runFunction": "https://us-central1-test-http-runtime.cloudfunctions.net/HttpAddOn/exampleWidgets"
   }
  },
  "gmail": {
     "contextualTriggers": [
      {
       "unconditional": {},
       "onTriggerFunction": "https://us-central1-test-http-runtime.cloudfunctions.net/GmailExample/simpleMessageInfo"
      }
     ]
   },
  "calendar": {},
  "drive": {}
 }
}
.

Utwórz kartę JSON

Zaprojektuj interfejs dodatków, korzystając z platformy kart. Do tworzenia kart używaj formatu JSON zamiast usługi Google Apps Script Card Service. Szczegółowe informacje o obiektach JSON dla kart znajdziesz w dokumentacji referencyjnej.

Przykłady kart JSON znajdziesz w artykule o interfejsach kart JSON.

Tworzenie obiektów odpowiedzi JSON

Każdy unikalny punkt wejścia wymieniony w pliku manifestu dodatku wymaga unikalnego obiektu odpowiedzi JSON.

Poniżej znajdziesz popularne punkty wejścia dodatku do Google Workspace z przykładowymi schematami odpowiedzi JSON.

Typowe punkty dostępu do Gmaila, Kalendarza Google, Dysku Google i edytorów

Punkt wejściaOpisOdpowiedź JSON
homepageTrigger.runFunctionUżytkownik otworzy stronę główną dodatku.renderActions
OnClick.action.functionUżytkownik klika działania w dodatku.onClick
TextInput.autoCompleteAction.function Użytkownik wpisuje tekst, a dodatek wyświetla automatyczne sugestie.getAutocompletionResponse

Punkty wejścia do Gmaila

Punkt wejściaOpisOdpowiedź JSON
contextualTrigger.onTriggerFunction Użytkownik otwiera e-maila. renderActions
composeTrigger Użytkownik otworzy widok compose. renderActions

Punkty wejścia do Kalendarza

Punkt wejściaOpisOdpowiedź JSON
eventOpenTrigger użytkownik otwiera wydarzenie,renderActions
eventUpdateTrigger Użytkownik aktualizuje wydarzenie.calendarClientActionMarkup

Punkty wejścia na Dysk

Punkt wejściaOpisOdpowiedź JSON
onItemsSelectedTrigger Użytkownik wybiera plik.renderActions

Punkty wejścia dla edytujących

Punkt wejściaOpisOdpowiedź JSON
createActionTriggers Użytkownik zdecydował się utworzyć zasób zewnętrzny z menu @ w aplikacji Google Workspace. link
linkPreviewTriggers Użytkownik wszedł w interakcję z adresem URL zgodnym z wzorcem określonym w zasadzie LinkPreviewTriggers. linkPreview
onFileScopeGrantedTrigger użytkownik przyznał dostęp do pliku w odpowiedzi na działanie requestFileScopeForActiveDocument;renderActions

Weryfikowanie żądań JSON

Żądanie wysłane do punktu końcowego to żądanie POST z obiektem zdarzenia JSON w treści żądania.

Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie punktu końcowego HTTPS, aby żądania wysyłane do dodatku były realizowane tylko w przypadku żądań pochodzących od Google. Jest to szczególnie ważne, jeśli punkt końcowy HTTPS zwraca dane użytkownika z Twojej usługi.

Używaj tokenów tożsamości authorizationEventObject do uzyskiwania dostępu do usług Google oraz weryfikowania użytkowników i kont usługi.

Tokeny tożsamości

Pole tokenaTypOpis
authorizationEventObject.userOAuthToken Ciąg znakówToken dostępu OAuth użytkownika, autoryzowany przy użyciu żądanych zakresów.

Zobacz ten przykład.

authorizationEventObject.userIdToken Ciąg znakówToken identyfikatora użytkownika. Adres e-mail użytkownika jest zakodowany w tokenie identyfikatora użytkownika w postaci tokenu sieciowego JSON.

Aby odebrać ten obiekt zdarzenia w żądaniu, musisz określić zakres https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email w zasobie wdrożenia dodatku.

Zobacz ten przykład.

authorizationEventObject.systemIdTokenCiąg znakówToken identyfikatora konta usługi dodatku do Google Workspace dla określonego wdrożenia. Pozwala sprawdzić, czy żądanie pochodzi od Google.

Zobacz ten przykład.

Przykład: pobieranie danych z Gmaila użytkownika

Aby uzyskać dostęp do danych Google użytkowników, poproś o odpowiedni zakres w zasobie wdrożenia dodatku. Następnie przekaż wywołania interfejsu API za pomocą authorizationEventObject.userOAuthToken.

W poniższym przykładzie dodatek korzysta z reguły kontekstowej, aby odwoływać się do odbiorcy e-maila, gdy użytkownik czyta e-maila. Więcej informacji o regułach kontekstowych w Gmailu znajdziesz w artykule na temat rozszerzania interfejsu wiadomości.

Dodaj aktywatory i zakresy

Najpierw zaktualizuj zasób wdrożenia, tak aby zawierał aktywator kontekstowy Gmaila i zakres protokołu OAuth, co umożliwi dostęp do bieżącej wiadomości.

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.execute",
  "https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.metadata"
 ],
 "addOns": {
  "common": {...},
  "gmail": {
   "contextualTriggers": [
    {
     "unconditional": {},
     "onTriggerFunction": "https://us-central1-test-http-runtime.cloudfunctions.net/GmailExample/simpleMessageInfo"
    }
   ],
  }
 }
}

Określ punkt końcowy HTTPS dodatku, który ma być stosowany, gdy użytkownik wyświetla wiadomość e-mail.

Jeśli nie chcesz używać ścieżek adresów URL do rozróżniania punktów wejścia, możesz używać parametrów zapytania, np. https://us-central1-test-http-runtime.cloudfunctions.net/HttpAddOn/exampleWidgets?trigger=onEmailOpen.

Po uruchomieniu, w tym przypadku przez otwarcie e-maila, następujący obiekt zdarzenia jest przekazywany do dodatku jako obiekt blob JSON w treści HTTP.

{
 "commonEventObject": {
   "hostApp": "GMAIL",
   "platform": "WEB"
 },
 "authorizationEventObject": {
  "userOAuthToken": "ya29...",
  "systemIdToken": "eyJhbGc...",
  "userIdToken": "jaaa45...",
 },
 "gmail": {
   "messageId": "msg-f:1234567",
   "threadId": "thread-f:2345678",
   "accessToken": "xedf241...",
 },
}

Wyodrębnij informacje

Obiekt zdarzenia nie zawiera adresu e-mail użytkownika ani treści e-maila. Aby uzyskać te informacje, użyj interfejsu Gmail API do pobrania treści e-maila za pomocą messageId.

Aby uwierzytelnić się za pomocą interfejsu Gmail API, wyślij token okaziciela w nagłówku Authorization jako token okaziciela. Wyślij token dostępu OAuth2 z authorizationEventObject.userOauthToken.

Jeśli używasz jednego z zakresów dla poszczególnych wiadomości, umieść też token wiadomości z gmail.accessToken w dodatkowym nagłówku X-Goog-Gmail-Access-Token.

Przykładowy kod poniżej pokazuje, jak pobrać zawartość e-maila za pomocą interfejsu Gmail API:

Java

import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.google.api.client.auth.oauth2.BearerToken;
import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.client.http.HttpHeaders;
import com.google.api.services.gmail.Gmail;
import com.google.api.services.gmail.model.Message;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class GmailMessageDemoController {

  @PostMapping("/message")
  public JsonNode onViewMessage(@RequestBody JsonNode event)
      throws Exception {
    String messageId = event.at("/gmail/messageId").asText();
    String messageToken = event.at("//gmail/accessToken").asText();
    String accessToken = event.at("//authorizationEventObject/userOauthToken")
        .asText();
    Credential credential = new Credential(BearerToken.authorizationHeaderAccessMethod());
    credential.setAccessToken(accessToken);

    Gmail gmailClient = new Gmail.Builder(
        GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
        JacksonFactory.getDefaultInstance(),
        credential)
        .setApplicationName("GSAO Demo")
        .build();
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders()
        .set("X-Goog-Gmail-Access-Token", messageToken);
    Message message = gmailClient.users().messages().get("me", messageId)
        .setFormat("metadata")
        .setRequestHeaders(headers)
        .execute();
   // Build and return response...
  }
}

Node.JS

import express from "express";
import { Request, Response } from "express";
import { google } from "googleapis";
import asyncHandler from "express-async-handler";
import { OAuth2Client } from "google-auth-library";

const gmail = google.gmail({version: "v1"});

const app = express();

app.post("/", asyncHandler(async (req, res) => {
  const currentMessageId = req.body.gmail.messageId;
  const event = req.body;
  const accessToken = event.authorizationEventObject.userOAuthToken;
  const messageToken = event.gmail.accessToken;
  const auth = new OAuth2Client();
  auth.setCredentials({access_token: accessToken});

  const gmailResponse = await gmail.users.messages.get({
    id: currentMessageId,
    userId: "me",
    format: "metadata",
    auth,
    headers: { "X-Goog-Gmail-Access-Token": messageToken }
  });

  const message = gmailResponse.data;
  const response = ...; // Build and return response
  res.json(response);
}));

Przykład: uzyskanie adresu e-mail użytkownika

Aby uzyskać dostęp do adresu e-mail użytkownika:

 1. Dodaj odpowiedni zakres do zasobu wdrożenia dodatku.
 2. Pobierz identyfikator klienta, który został utworzony w celu zweryfikowania tokena sieciowego JSON.
 3. Użyj narzędzia authorizationEventObject.userIdToken, aby wyodrębnić identyfikator użytkownika i adres e-mail.

Dodaj zakres

Aby uzyskać dostęp do adresu e-mail użytkownika, dodaj zakres OAuth https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email do zasobu wdrożenia dodatku:

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email",
 ],
 "addOns": {
  "common": {...},
 }
}

Pobierz identyfikator klienta

Aby zweryfikować token identyfikatora użytkownika oraz wyodrębnić identyfikator użytkownika i adres e-mail, musisz użyć utworzonego identyfikatora klienta w celu zweryfikowania tokena sieciowego JSON.

Aby uzyskać identyfikator klienta, otwórz pakiet SDK Google Workspace Marketplace w konsoli Google Cloud:

 1. Otwórz konsolę Google Cloud i wybierz projekt Google Cloud dodatku.
 2. Otwórz stronę alternatywnych środowisk wykonawczych na stronie pakietu SDK Google Workspace Marketplace.
 3. W sekcji Zasób autoryzacji przejdź do pola Identyfikator klienta OAuth i skopiuj identyfikator.

Jeśli masz zainstalowany Google Cloud CLI, możesz też uzyskać identyfikator klienta, uruchamiając to polecenie get-authorization:

gcloud workspace-add-ons get-authorization

Wyodrębnianie identyfikatora użytkownika i adresu e-mail

Następujący przykładowy kod pobiera identyfikator użytkownika i adres e-mail. CLIENT_ID_FOR_ADDON to obiekt zastępczy identyfikatora klienta:

Java

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdTokenVerifier;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleTokenResponse;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;

final static String CLIENT_ID = "CLIENT_ID_FOR_ADDON";

//...

GoogleIdToken.Payload decodeIdToken(JsonNode event) throws Exception {
  String idToken = event.at("/authorizationEventObject/userIdToken").asText();
  GoogleIdTokenVerifier.Builder builder = new GoogleIdTokenVerifier.Builder(
        GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
        JacksonFactory.getDefaultInstance());
  builder.setAudience(Collections.singletonList(CLIENT_ID);
  GoogleIdTokenVerifier verifier = builder.build();
  GoogleIdToken decodedToken = verifier.verify(idToken);
  GoogleIdToken.Payload payload = decodedToken.getPayload();
  return payload;
  // E.g. payload.getEmail() for email, payload.getSubject() for user ID
}

Node.JS

const { OAuth2Client } = require('google-auth-library');
const CLIENT_ID = 'CLIENT_ID_FOR_ADDON';

// ...

async decodeIdToken(event) {
  const oAuth2Client = new OAuth2Client();
  const decodedToken = await oAuth2Client.verifyIdToken({
    idToken: event.authorizationEventObject.userIdToken,
    audience: CLIENT_ID
  });
  const payload = decodedToken.getPayload();
  // E.g. payload.email for email, payload.sub for user ID
  return payload;
}

Przykład: weryfikowanie żądań od Google

Aby zweryfikować authorizationEventObject.systemIdToken, potrzebujesz adresu e-mail konta usługi.

Aby uzyskać adres e-mail konta usługi, otwórz pakiet SDK Google Workspace Marketplace w konsoli Google Cloud:

 1. Otwórz konsolę Google Cloud i wybierz projekt Google Cloud dodatku.
 2. Otwórz stronę alternatywnych środowisk wykonawczych na stronie pakietu SDK Google Workspace Marketplace.
 3. W sekcji Zasób autoryzacji przejdź do pola Adres e-mail konta usługi i skopiuj adres e-mail.

Poniższy przykładowy kod uwierzytelnia żądania od Google za pomocą systemowego konta usługi dodatku. SERVICE_ACCOUNT_EMAIL to symbol zastępczy adresu e-mail konta usługi.

Java


import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdTokenVerifier;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

class Auth {
  static final String SERVICE_ACCOUNT_EMAIL;

  public static void authenticateRequest(HttpServletRequest httpRequest) throws Exception {
    String authHeader = httpRequest.getHeader("Authorization");

    if (authHeader == null || !authHeader.startsWith("Bearer ")) {
      throw new IllegalArgumentException("Missing authorization header");
    }
    String idToken = authHeader.substring(7);
    String currentUrl = httpRequest.getRequestURL().toString();
    // Verify the ID token -- issued by Google & matches our current URL
    List audience = Collections.singletonList(currentUrl);
    GoogleIdTokenVerifier verifier = new GoogleIdTokenVerifier.Builder(
        GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
        JacksonFactory.getDefaultInstance())
        .setAudience(audience)
        .build();
    GoogleIdToken decodedToken = verifier.verify(idToken);
    if (decodedToken == null) {
      throw new IllegalStateException("Decoded token is null");
    }
    GoogleIdToken.Payload payload = decodedToken.getPayload();

    // Email should also match the service account issued for this add-on
    if (SERVICE_ACCOUNT_EMAIL != null && !serviceAccountEmail.equals(payload.getEmail())) {
      throw new IllegalArgumentException("Invalid email in system idToken");
    }
  }
}

Node.JS

const {OAuth2Client} = require('google-auth-library');
const SERVICE_ACCOUNT_EMAIL = process.env.SERVICE_ACCOUNT_EMAIL;

async function authenticateRequest(req) {
 let idToken = req.token; // Using express-bearer-token middleware
 if (!idToken) throw 'Missing bearer token';
 const audience = `${req.protocol}://${req.hostname}${req.originalUrl}`;
 const authClient = new OAuth2Client();
 const ticket = await authClient.verifyIdToken({idToken, audience});
 if (SERVICE_ACCOUNT_EMAIL && ticket.getPayload().email !== SERVICE_ACCOUNT_EMAIL) {
  throw 'Invalid email';
 }
}

Testowanie dodatku

Aby zainstalować i przetestować dodatek z poziomu konsoli Google Cloud, zapoznaj się z sekcją Instalowanie nieopublikowanego dodatku.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu Google Workspace Add-ons API (w języku angielskim). Możesz też użyć poleceń gcloud.

Instalowanie nieopublikowanego dodatku

Aby zainstalować dodatek do celów testowych lub do użytku osobistego, wykonaj te czynności:

 1. W projekcie Cloud dodatku otwórz stronę Alternatywne środowiska wykonawcze w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace.
 2. Obok wdrożenia, które chcesz przetestować, kliknij Zainstaluj.

Odinstalowywanie nieopublikowanego dodatku

Aby odinstalować nieopublikowany dodatek, wykonaj te czynności:

 1. W projekcie Cloud dodatku otwórz stronę Alternatywne środowiska wykonawcze w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace.
 2. Obok wdrożenia, które chcesz odinstalować, kliknij Odinstaluj.

Przykładowe schematy JSON

W swoim środowisku programistycznym możesz włączyć te przykładowe schematy. Przykład: przeczytaj obsługę Visual Studio Code w formacie JSON.

Interfejsy kart JSON

Karta ogólna

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "description": "The card object used to build UIs for Google Workspace add-ons.",
 "definitions": {
  "textParagraph": {
   "$id": "/properties/textParagraph",
   "type": "object",
   "description": "Text paragraph widget.",
   "required": [
    "text"
   ],
   "properties": {
    "text": {
     "type": "string",
     "description": "The text of the paragraph. Can contain formatted text."
    }
   }
  },
  "image": {
   "$id": "/properties/image",
   "type": "object",
   "description": "Image widget.",
   "required": [
    "imageUrl"
   ],
   "properties": {
    "imageUrl": {
     "type": "string",
     "description": "Sets the image to use by providing its URL or data string."
    },
    "altText": {
     "type": "string",
     "description": "Sets the alternative text of the image for accessibility."
    },
    "onClick": {
     "type": "object",
     "description": "Sets an action that executes when the object is clicked.",
     "$ref": "#/definitions/onClick"
    }
   }
  },
  "icon": {
   "$id": "/properties/icon",
   "type": "object",
   "description": "The icon, can be specified by KnownIcon string or a URL.",
   "oneOf": [
    {
     "properties": {
      "knownIcon": {
       "type": "string",
       "description": "The icon specified by the string name of a list of known icons"
      },
      "iconUrl": {
       "type": "string",
       "description": "The icon specified by a URL."
      }
     }
    }
   ],
   "properties": {
    "altText": {
     "type": "string",
     "description": "The description of icon which is used for accessibility."
    }
   }
  },
  "divider": {
   "$id": "/properties/divider",
   "type": "object",
   "description": "A horizontal divider."
  },
  "button": {
   "$id": "/properties/button",
   "type": "object",
   "description": "A button. Can be a text button or an image button.",
   "required": ["onClick", "text"],
   "properties": {
    "text": {
     "type": "string",
     "description": "The text of the button."
    },
    "icon": {
     "type": "object",
     "description": "The icon image",
     "$ref": "#/definitions/icon"
    },
    "color": {
     "type": "object",
     "description": "If set, the button is filled with solid background.",
     "$ref": "#/definitions/color"
    },
    "onClick": {
     "type": "object",
     "description": "The onClick action of the button.",
     "$ref": "#/definitions/onClick"
    },
    "disabled": {
     "type": "boolean",
     "description": "If true, the button is displayed in a disabled state and doesn't respond to user actions"
    }
   }
  },
  "buttonList": {
   "$id": "/properties/buttonList",
   "type": "object",
   "properties": {
    "buttons": {
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/button"
     },
     "description": "A list of buttons laid out horizontally"
    }
   }
  },
  "decoratedText": {
   "$id": "/properties/decoratedText",
   "type": "object",
   "required": [
    "text"
   ],
   "properties": {
    "button" : {
     "type": "object",
     "description": "A button that can be clicked to trigger an action",
     "$ref": "#/definitions/button"
    },
    "switchControl": {
     "type": "object",
     "description": "A switch widget can be clicked to change its state or trigger an action.",
     "$ref": "#/definitions/switchControl"
    },
    "icon": {
     "type": "object",
     "description": "The icon displayed in front of the text.",
     "$ref": "#/definitions/icon"
    },
    "imageType": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "SQUARE",
      "CIRCLE"
     ],
     "description": "Define the cropping of the image."
    },
    "topLabel": {
     "type": "string",
     "description": "The formatted text label that shows above the main text."
    },
    "text": {
     "type": "string",
     "description": "The main widget formatted text."
    },
    "wrapText": {
     "type": "boolean",
     "description": "The wrap text setting. If true, the text is wrapped and displayed in multiline.\nOtherwise the text is truncated."
    },
    "bottomLabel": {
     "type": "string",
     "description": "The formatted text label that shows below the main text."
    },
    "onClick": {
     "type": "object",
     "description": "Only the top/bottom label + content region is clickable.",
     "$ref": "#/definitions/onClick"
    }
   }
  },
  "switchControl": {
   "$id": "/properties/switchControl",
   "type": "object",
   "properties": {
    "name": {
     "type": "string",
     "description": "The name of the switch widget which is used in formInput."
    },
    "value": {
     "type": "string",
     "description": "The value is what is passed back in the Apps Script callback."
    },
    "selected": {
     "type": "boolean",
     "description": "If the switch is selected."
    },
    "onChangeAction": {
     "type": "object",
     "description": "The action when the switch state is changed.",
     "$ref": "#/definitions/action"
    },
    "controlType": {
     "type": "string",
     "description": "The control type, it could be either Switch or Checkbox.",
     "enum": [
      "SWITCH",
      "CHECKBOX"
     ]
    }
   }
  },
  "onClick": {
   "$id": "/properties/onClick",
   "type": "object",
   "properties": {
    "action": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/action",
     "description": "An action is triggered by this onClick, if specified."
    },
    "openLink": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/openLink",
     "description": "This onClick triggers an open link action if specified."
    },
    "openDynamicLinkAction": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/action",
     "description": "An add-on triggers this action when the action needs to open a link.\nThis differs from the openLink above in that this needs to talk to server to get the link.\nThus some preparation work is required for web client to do before the open link action response comes back."
    },
    "card": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/card",
     "description": "A new card is pushed to the card stack after clicking if specified."
    }
   }
  },
  "openLink": {
   "$id": "/properties/openLink",
   "description": "Opens a URL",
   "required": ["url"],
   "properties": {
    "url": {
     "type": "string",
     "description": "The URL to open."
    },
    "openAs": {
     "type": "string",
     "description": "When an onClick opens a link, then the client can either open it as a \n full size (window if that is the frame used by the client), or an \n overlay (such as a pop-up). The implementation depends on the client\nplatform capabilities, and the value selected may be ignored if the\nclient does not support it. FULL_SIZE is supported by all clients.",
     "enum": [
      "FULL_SIZE",
      "OVERLAY"
     ]
    },
    "onClose": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "NOTHING",
      "RELOAD"
     ]
    }
   }
  },
  "textInput": {
   "$id": "/properties/textInput",
   "type": "object",
   "description": "A text input is a UI item where the users can input text.",
   "required": ["name"],
   "properties": {
    "name": {
     "type": "string",
     "description": "The name of the text input which is used in formInput."
    },
    "label": {
     "type": "string",
     "description": "At least one of label and hintText is required to be specified."
    },
    "hintText": {
     "type": "string",
     "description": "The hint text."
    },
    "value": {
     "type": "string",
     "description": "The default value when no input from user."
    },
    "type": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "SINGLE_LINE",
      "MULTIPLE_LINE"
     ],
     "description": "The style of the text (for example, single line or multiple line)."
    },
    "onChangeAction": {
     "type": "object",
     "description": "The onChange action (for example, invoke an Apps Script)",
     "$ref": "#/definitions/action"
    },
    "initialSuggestions": {
     "type": "object",
     "description": "The initial suggestions made before any user input",
     "$ref": "#/definitions/suggestions"
    },
    "autoCompleteAction": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/action",
     "description": "The refresh function which returns suggestions based on the user's input text."
    },
    "multipleSuggestions": {
     "type": "boolean",
     "description": "When set to true, a user can input multiple suggestions items."
    }
   }
  },
  "suggestions": {
   "$id": "/properties/suggestions",
   "description": "A container wrapping elements necessary for showing suggestion items used in text input autocomplete.",
   "properties": {
    "items": {
     "type": "array",
     "description": "A list of suggestion items which will be used in are used in autocomplete.",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/suggestionItem"
     }
    }
   }
  },
  "suggestionItem": {
   "$id": "/properties/suggestionItem",
   "type": "object",
   "description": "A Suggestion Item. Only supports text for now.",
   "properties": {
    "text": {
     "type": "string",
     "description": "Text."
    }
   }
  },
  "selectionInput": {
   "$id": "/properties/selectionInput",
   "description": "A widget which creates a UI item (for example, a drop-down list) with options for users to select.",
   "required": ["name"],
   "properties": {
    "name": {
     "type": "string",
     "description": ""
    },
    "label": {
     "type": "string",
     "description": "The label displayed ahead of the switch control."
    },
    "type": {
     "type": "string",
     "description": "The type of the selection.",
     "enum": [
      "CHECK_BOX",
      "RADIO_BUTTON",
      "SWITCH",
      "DROPDOWN"
     ]
    },
    "items": {
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/selectionItem"
     },
     "description": "The item/items in the switch control."
    },
    "onChangeAction": {
     "type": "object",
     "description": "If specified, form is submitted when selection changes",
     "$ref": "#/definitions/action"
    }
   }
  },
  "selectionItem": {
   "type":"object",
   "$id": "/properties/selectionItem",
   "description": "The item in the switch control.",
   "properties": {
    "text": {
     "type": "string",
     "description": "The text to be displayed"
    },
    "value": {
     "type": "string",
     "description": "The value associated with this item which is sent back to Apps Script.\nThe client should use this as a form input value."
    },
    "selected": {
     "type": "boolean",
     "description": "If more than one items are selected for RADIO_BUTTON or DROPDOWN,\nthe first selected item is treated as selected and the after ones are all ignored."
    }
   }
  },
  "dateTimePicker": {
   "$id": "/properties/dateTimePicker",
   "description": "The widget to allow users to specify date and time",
   "properties": {
    "name": {
     "type": "string",
     "description": "The name of the text input which is used in formInput, and uniquely identifies this input."
    },
    "label": {
     "type": "string",
     "description": "The label for the field, which is displayed to the user."
    },
    "type": {
     "type": "string",
     "description": "The type of the date time picker.",
     "enum": [
      "DATE_AND_TIME",
      "DATE_ONLY",
      "TIME_ONLY"
     ]
    },
    "valueMsEpoch": {
     "type": "number",
     "description": "The value to display which can be the default value before user input or previous user input.\nIt is represented in milliseconds (Epoch time)"
    },
    "timezoneOffsetDate": {
     "type": "number",
     "description": "The number representing the time-zone offset from UTC, in minutes."
    },
    "onChangeAction": {
     "type": "object",
     "description": "Triggered when the user clicks on the Save, or Clear button from the date time picker dialog.",
     "$ref": "#/definitions/action"
    }
   }
  },
  "borderStyle": {
   "$id": "/properties/borderStyle",
   "type": "object",
   "description": "A border style.",
   "required": ["type"],
   "properties": {
    "type": {
     "type": "string",
     "description": "The border type.",
     "enum": [
      "NO_BORDER",
      "STROKE"
     ]
    },
    "strokeColor": {
     "description": "The border color.",
     "$ref": "#/definitions/color"
    },
    "cornerRadius": {
     "type": "number",
     "description": "The border corner radius."
    }
   }
  },
  "imageCropStyle": {
   "$id": "/properties/imageCropStyle",
   "type": "object",
   "description": "A crop style that can be applied to images.",
   "required": ["type"],
   "properties": {
    "type": {
     "type": "string",
     "description": "The crop type.",
     "enum": [
      "SQUARE",
      "CIRCLE",
      "RECTANGLE_CUSTOM",
      "RECTANGLE_4_3"
     ]
    },
    "aspectRatio": {
     "type": "number",
     "description": "The aspect ratio for a custom rectangular crop."
    }
   }
  },
  "imageComponent": {
   "$id": "/properties/imageComponent",
   "type": "object",
   "description": "An image and its properties.",
   "required": ["imageUri"],
   "properties": {
    "imageUri": {
     "type": "string",
     "description": "The URL for the image resource."
    },
    "altText": {
     "type": "string",
     "description": "The accessibility label for the image."
    },
    "cropStyle": {
     "$ref": "#/definitions/imageCropStyle",
     "description": "The crop style to apply to the image."
    },
    "borderStyle": {
     "$ref": "#/definitions/borderStyle",
     "description": "The border style to apply to the image."
    }
   }
  },
  "grid": {
   "$id": "/properties/grid",
   "type": "object",
   "description": "A grid that displays a collection of grid items.",
   "required": [],
   "properties": {
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "The title of the grid."
    },
    "items": {
     "description": "List of grid items.",
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/griditem"
     }
    },
    "borderStyle": {
     "description": "The border style for the grid items.",
     "$ref": "#/definitions/borderStyle"
    },
    "columnCount": {
     "type": "number",
     "description": "The number of columns in the grid."
    },
    "onClick": {
     "description": "The action that executes when a grid item is clicked.",
     "$ref": "#/definitions/onClick"
    }
   }
  },
  "griditem": {
   "$id": "/properties/griditem",
   "type": "object",
   "description": "An item that can be displayed in a grid widget.",
   "required": [],
   "properties": {
    "id": {
     "type": "string",
     "description": "An identifier for the grid item."
    },
    "image": {
     "description": "The image to display in the grid item.",
     "$ref": "#/definitions/imageComponent"
    },
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "The title of the grid item."
    },
    "subtitle": {
     "type": "string",
     "description": "The subtitle of the grid item."
    },
    "textAlignment": {
     "description": "The text alignment for the grid item's text.",
     "$ref": "#/definitions/horizontalAlignment"
    },
    "layout": {
     "type": "string",
     "description": "The grid item layout.",
     "enum": [
      "TEXT_BELOW",
      "TEXT_ABOVE"
     ]
    }
   }
  },
  "horizontalAlignment": {
   "$id": "/properties/horizontalAlignment",
   "type": "string",
   "description": "Horizontal alignment options.",
   "enum": [
    "START",
    "CENTER",
    "END"
   ]
  },
  "widget": {
   "$id": "/properties/widget",
   "type": "object",
   "properties": {
    "textParagraph": {
     "type": "object",
     "description": "Display a text paragraph in this widget",
     "$ref": "#/definitions/textParagraph"
    },
    "image": {
     "type": "object",
     "description": "Display an image in this widget",
     "$ref": "#/definitions/image"
    },
    "decoratedText": {
     "type": "object",
     "description": "Display a decorated text item in this widget",
     "$ref": "#/definitions/decoratedText"
    },
    "buttonList": {
     "type": "object",
     "description": "A List of buttons",
     "$ref": "#/definitions/buttonList"
    },
    "textInput": {
     "type": "object",
     "description": "Display a text input in this widget",
     "$ref": "#/definitions/textInput"
    },
    "selectionInput": {
     "type": "object",
     "description": "Display a switch control in this widget",
     "$ref": "#/definitions/selectionInput"
    },
    "dateTimePicker": {
     "type": "object",
     "description": "Display a date/time picker in this widget",
     "$ref": "#/definitions/dateTimePicker"
    },
    "horizontalAlignment": {
     "description": "The horizontal alignment of this widget.",
     "$ref": "#/definitions/horizontalAlignment"
    },
    "divider": {
     "description": "Inserts a divider.",
     "$ref": "#/definitions/divider"
    },
    "grid": {
     "description": "Display a grid control in this widget.",
     "$ref": "#/definitions/grid"
    }
   }
  },
  "section": {
   "$id": "/properties/section",
   "type": "object",
   "required": [
    "widgets"
   ],
   "properties": {
    "header": {
     "type": "string",
     "description": "The text header of a section"
    },
    "collapsible": {
     "type": "boolean",
     "description": "Whether section can be collapsed or not."
    },
    "widgets": {
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/widget"
     },
     "description": "The widgets within a section. Example of a widget is TextParagraph or Image."
    },
    "uncollapsibleWidgetsCount": {
     "type": "number",
     "description": "The number of uncollapsable widgets"
    }
   }
  },
  "color": {
   "$id": "/properties/color",
   "type": "object",
   "description": "Represents a color in the RGBA color space.",
   "required": [
    "red",
    "green",
    "blue"
   ],
   "properties": {
    "red": {
     "type": "number",
     "minimum": 0,
     "maximum": 1,
     "description": "The amount of red in the color as a value in the interval [0, 1]"
    },
    "green": {
     "type": "number",
     "minimum": 0,
     "maximum": 1,
     "description": "The amount of green in the color as a value in the interval [0, 1]"
    },
    "blue": {
     "type": "number",
     "minimum": 0,
     "maximum": 1,
     "description": "The amount of blue in the color as a value in the interval [0, 1]"
    },
    "alpha": {
     "type": "number",
     "minimum": 0,
     "maximum": 1,
     "description": "The alpha value of the color as a value in the interval [0, 1]. 1 is sloid color and 0 is transparent"
    }
   }
  },
  "cardHeader": {
   "$id": "/properties/cardHeader",
   "type": "object",
   "description": "Optional header in the card.",
   "required": [
    "title"
   ],
   "properties": {
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "Required title in the header."
    },
    "subtitle": {
     "type": "string",
     "description": "Optional - renders beneath the title. If not specified, title will take up both lines."
    },
    "imageUrl": {
     "type": "string",
     "description": "Optional - renders an image on the right of the title."
    },
    "imageType": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "SQUARE",
      "CIRCLE"
     ],
     "description": "Define the cropping of the image in the header."
    },
    "imageAltText": {
     "type": "string",
     "description": "The Alternative text of this image"
    }
   }
  },
  "cardAction": {
   "$id": "/properties/cardAction",
   "description": "A Card action is the action associated with the card.",
   "properties": {
    "actionLabel": {
     "type": "string",
     "description": "The label used to be displayed in the action menu item."
    },
    "onClick": {
     "type": "object",
     "description": "The onClick action for this action item.",
     "$ref": "#/definitions/onClick"
    }
   }
  },
  "cardFixedFooter": {
   "$id": "/properties/cardFixedFooter",
   "description": "A persistent (sticky) footer that is added to the bottom of the card.",
   "properties": {
    "primaryButton": {
     "type": "object",
     "description": "The Primary button of the fixed footer.",
     "$ref": "#/definitions/button"
    },
    "secondaryButton": {
     "type": "object",
     "description": "The Secondary button of the fixed footer.",
     "$ref": "#/definitions/button"
    }
   }
  },
  "card": {
   "$id": "/properties/card",
   "type": "object",
   "required": [
    "sections"
   ],
   "properties": {
    "header": {
     "type": "object",
     "description": "The Header of the card.",
     "$ref": "#/definitions/cardHeader"
    },
    "sections": {
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/section"
     },
     "description": "A card consist of 1 or more sections. Widgets are defined within a section."
    },
    "cardActions": {
     "type": "object",
     "description": "The actions of this card.",
     "$ref": "#/definitions/cardAction"
    },
    "name": {
     "type": "string",
     "description": "Name of the card which is used as an identifier for the card in the card navigation."
    },
    "fixedFooter": {
     "type": "object",
     "description": "The fixed footer that is shown at the bottom of this card.",
     "$ref": "#/definitions/cardFixedFooter"
    },
    "displayStyle": {
     "type": "string",
     "description": "The Display Style for the peekCardHeader.",
     "enum": [
      "DISPLAY_STYLE_UNSPECIFIED",
      "PEEK",
      "REPLACE"
     ]
    },
    "peekCardHeader": {
     "type": "object",
     "description": "When displaying contextual content, the peek card header acts as a placeholder so that the user can\nnavigate forward between the homepage cards and the contextual cards.",
     "$ref": "#/definitions/cardHeader"
    }
   }
  },
  "action": {
   "$id": "/properties/action",
   "type": "object",
   "description": "An action that describes the behavior when a form is submitted - triggered from an onclick event on an input widget (e.g. button).",
   "required": [
    "function"
   ],
   "properties": {
    "function": {
     "description": "The apps script callback function or the https endpoint if using alternate runtimes.",
     "type": "string"
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/card"
}

Aplikacja Expense

{
 "action": {
  "navigations": [
   {
    "pushCard": {
     "sections": [
      {
       "header": "Budget Performance",
       "widgets": [
        {
         "decoratedText": {
          "text": "Current Quarter
Budget $18,000 (Ends in 5 days)
Spent: $410.75
", "wrapText": true } }, { "decoratedText": { "text": "Top Expense Category" } }, { "decoratedText": { "text": "Flights · 30%", "icon": { "iconUrl" : "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_flight_grey_64.png" } } }, { "decoratedText": { "text": "Hotels · 50%", "icon": { "iconUrl" : "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png" } } } ] }, { "header": "Expense Awaiting Your Approval", "widgets": [ { "decoratedText": { "text": "Submitted by Pam Bee", "icon": { "iconUrl" : "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQDQGRxqHJ2XZenPL496tC1EkP2b8wtvENQ4QIClnde2Hq1C7u3" } } }, { "decoratedText": { "text": "Team Lunch (Internal)
Cost: $85.00 USD
Date: 10/16/2019
Expense no. #7453" } }, { "buttonList": { "buttons": [ { "text": "Approve", "color": { "red": 0, "green": 0.4784, "blue": 0.353 }, "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.domain.com/approve" } } }, { "text": "Decline", "color": { "red": 1, "green": 0.07843, "blue": 0.07843 }, "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.domain.com/decline" } } }, { "text": "View Details", "color": { "red": 0.650, "green": 0.650, "blue": 0.650 }, "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.domain.com/view" } } } ] } } ] }, { "widgets": [ { "decoratedText": { "text": "Submitted by Dwight Smith", "icon": { "iconUrl" : "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQDQGRxqHJ2XZenPL496tC1EkP2b8wtvENQ4QIClnde2Hq1C7u3" } } }, { "decoratedText": { "text": "Flight to New York
Cost: 530.00 USD
Date: 11/21/2019
Expense no. #9866" } }, { "buttonList": { "buttons": [ { "text": "Approve", "color": { "red": 0, "green": 0.4784, "blue": 0.353 }, "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.domain.com/approve" } } }, { "text": "Decline", "color": { "red": 1, "green": 0.07843, "blue": 0.07843 }, "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.domain.com/decline" } } }, { "text": "View Details", "color": { "red": 0.650, "green": 0.650, "blue": 0.650 }, "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.domain.com/view" } } } ] } } ] } ] } } ] } }

Przesłanie formularza

/**
 * A sample Google Workspace Add-on with a form submit with a happy/sad button.
 */
exports.homepage = (req, res) => {
 console.log("event: ", req.body);
 console.log("headers: ",JSON.stringify(req.headers));
 let parameters = req.body.commonEventObject.parameters;
 if (parameters) {
  let happy = parameters.happy;
  if (happy == '1') {
   res.status(200).send(createHappyCard());
  } else {
   res.status(200).send(createSadCard());
  }
 } else {
  res.status(200).send(createQuestionCard());
 }
};

function createSadCard() {
 return {
  "renderActions": {
   "action": {
    "navigations": [
     {
      "pushCard": {
       "sections": [
        {
         "widgets": [
          {
           "image": {
            "imageUrl": "https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/15/12/58/emoticon-2643814_960_720.jpg"
           }
          }
         ]
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 };
}

function createHappyCard() {
 return {
  "renderActions": {
   "action": {
    "navigations": [
     {
      "pushCard": {
       "sections": [
        {
         "widgets": [
          {
           "image": {
            "imageUrl": "https://dg.imgix.net/do-you-think-you-re-happy-jgdbfiey-en/landscape/do-you-think-you-re-happy-jgdbfiey-9bb0198eeccd0a3c3c13aed064e2e2b3.jpg"
           }
          }
         ]
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
 };
}

function createQuestionCard() {
 return {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "pushCard": {
      "sections": [
       {
        "widgets": [
         {
          "textParagraph": {
           "text": "Are you having a good day today?"
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Happy",
             "color": {
              "red": 0,
              "green": 0.4784,
              "blue": 0.353
             },
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "https://us-central1-elevated-surge-267316.cloudfunctions.net/HttpGSAO",
               "parameters": [
                {
                 "key": "happy",
                 "value": "1"
                }
               ]
              }
             }
            },
            {
             "text": "Sad",
             "color": {
              "red": 1,
              "green": 0.07843,
              "blue": 0.07843
             },
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "https://us-central1-elevated-surge-267316.cloudfunctions.net/HttpGSAO",
               "parameters": [
                {
                 "key": "happy",
                 "value": "0"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 };
}

Zatwierdzenie

{
 "action": {
  "navigations": [
   {
    "pushCard": {
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "textParagraph": {
          "text": "You have a new request:"
         }
        },
        {
         "textParagraph": {
          "text":
           "John Dolittle - New Device Request"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Type:",
          "text": "Computer (laptop)"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "When:",
          "text": "Submitted Aug 10"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Reason:",
          "text": "Keyboard is not working"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Specs:",
          "text": "Cheetah Pro 15"
         }
        },
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Approve",
            "color": {
             "red": 0,
             "green": 0.4784,
             "blue": 0.353
            },
            "onClick": {
             "openLink": {
              "url": "https://www.domain.com/approve"
             }
            }
           },
           {
            "text": "Deny",
            "color": {
             "red": 1,
             "green": 0.07843,
             "blue": 0.07843
            },
            "onClick": {
             "openLink": {
              "url": "https://www.domain.com/deny"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Lista kontaktów

/**
 * A sample Google Workspace Add-on that creates a top level card with a list of
 * contacts. Clicking on a contact will navigate (client side) to a full contact
 * card.
 */
exports.homepage = (req, res) => {
 res.status(200).send(createListCard());
};

function createContactCard(name, title, email, phone, location) {
 return {
  "header": {
   "imageType": "CIRCLE",
   "imageUrl": "https://ssl.gstatic.com/images/branding/product/1x/avatar_square_blue_512dp.png",
   "title": name,
   "subtitle": title
  },
  "sections": [
   {
    "widgets": [
     {
      "decoratedText": {
       "topLabel": "Email:",
       "text": email
      }
     },
     {
      "decoratedText": {
       "topLabel": "Phone Number:",
       "text": phone
      }
     },
     {
      "decoratedText": {
       "topLabel": "Location:",
       "text": location
      }
     }
    ]
   }
  ]
 };
}

function createContactListEntry(name, title, email, phone, location) {
 return {
  "decoratedText": {
   "topLabel": title,
   "text": name,
   "onClick": {
    "card": createContactCard(name, title, email, phone, location)
   },
   "icon": {
    "iconUrl": "https://ssl.gstatic.com/images/branding/product/1x/avatar_square_blue_512dp.png"
   }
  }
 };
}

function createListCard() {
 var LIST1 = createContactListEntry("John Dolittle", "President", "john@gmail.com", "800-555-0100", "Markham, ON");
 var LIST2 = createContactListEntry("Huckleberry Finn", "CFO", "huck@gmail.com", "800-555-0111", "Kingston, ON");
 var LIST3 = createContactListEntry("Grace Harlowe", "Senior Director", "grace@gmail.com", "800-555-0122", "Toronto, ON");
 return {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "pushCard": {
      "sections": [
       {
        "widgets": [
         LIST1,
         LIST2,
         LIST3
        ]
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 };
}

Autoryzacja innej firmy

Więcej informacji o autoryzacji przez inną firmę znajdziesz w artykule Łączenie dodatku Google Workspace z usługą innej firmy.

{
 "custom_authorization_prompt": {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "pushCard": {
      "sections": [
       {
        "widgets": [
         {
          "image": {
           "imageUrl": "https://www.example.com/images/logo",
           "altText": "Example organization logo"
          }
         },
         {
          "divider": {}
         },
         {
          "textParagraph": {
           "text": "Sign in to get started."
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Sign in",
             "onClick": {
              "openLink": {
               "url": "https://www.example.com/auth",
               "onClose": "RELOAD",
               "openAs": "OVERLAY"
              }
             },
             "color": {
              "red": 0,
              "green": 0,
              "blue": 1,
              "alpha": 1,
             }
            }
           ]
          }
         },
         {
          "textParagraph": {
           "text": "If you don't have an account, <a href=\"https://www.example.com/signup\">sign up</a> here."
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 }
}

Widżety JSON

Widżety ogólne

{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/renderActionSchema.json",
 "action": {
  "navigations": [
   {
    "pushCard": {
     "header": {
      "title": "Main Card"
     },
     "name": "Main Card",
     "peekCardHeader": {
      "title": "This is a peek card",
      "imageType": "SQUARE",
      "imageUrl": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
      "imageAltText": "Image of Cards",
      "subtitle": "No Subtitle"
     },
     "cardActions": [
      {
       "actionLabel": "This is Card action - 1",
       "onClick": {
        "openDynamicLinkAction": {
         "function": "https://dummy-function-from-resources.net/openLinkCallback"
        }
       }
      },
      {
       "actionLabel": "This is Card action - 2",
       "onClick": {
        "action": {
         "function": "https://dummy-function-from-resources.net/generic_submit_form_response"
        }
       }
      },
      {
       "actionLabel": "This is Card action - 3",
       "onClick": {
        "openLink": {
         "onClose": "RELOAD",
         "openAs": "OVERLAY",
         "url": "https://dummy-function-from-resources.net/open_link_sample"
        }
       }
      },
      {
       "actionLabel": "This is Card action - 4",
       "onClick": {
        "card": {
         "header": {
          "title": "This card is shown after card action 4 is clicked"
         },
         "sections": [
          {
           "widgets": [
            {
             "textParagraph": {
              "text": "This is a sample text for the card that's shown after action 4 of the card is clicked"
             }
            }
           ]
          }
         ]
        }
       }
      }
     ],
     "fixedFooter": {
      "primaryButton": {
       "text": "Primary Button",
       "color": {
        "red": 0,
        "blue": 0,
        "green": 0
       },
       "onClick": {
        "openLink": {
         "url": "www.google.ca",
         "onClose": "NOTHING",
         "openAs": "FULL_SIZE"
        }
       }
      },
      "secondaryButton": {
       "text": "Secondary Button - Disabled",
       "disabled": true,
       "color": {
        "red": 0.32421,
        "blue": 0.23421,
        "green": 0.2353614
       },
       "onClick": {
        "openLink": {
         "url": "www.google.com",
         "onClose": "NOTHING",
         "openAs": "FULL_SIZE"
        }
       }
      }
     },
     "sections": [
      {
       "header": "Section 1 - Date Time",
       "collapsible": true,
       "widgets": [
        {
         "dateTimePicker": {
          "name": "Date Time Picker - EST",
          "label": "Date Time Picker - EST",
          "valueMsEpoch": 1585166673000,
          "onChangeAction": {
           "function": "https://dummy-function-from-resources.net/sample_notification"
          },
          "timezoneOffsetDate": -240,
          "type": "DATE_AND_TIME"
         }
        },
        {
         "dateTimePicker": {
          "name": "Date Picker - CST",
          "label": "Date Time Picker - CST",
          "valueMsEpoch": 1585166673000,
          "onChangeAction": {
           "function": "https://dummy-function-from-resources.net/sample_notification"
          },
          "timezoneOffsetDate": -300,
          "type": "DATE_AND_TIME"
         }
        },
        {
         "dateTimePicker": {
          "name": "Date Time Picker - PST",
          "label": "Date Time Picker - PST",
          "valueMsEpoch": 1585166673000,
          "onChangeAction": {
           "function": "https://dummy-function-from-resources.net/sample_notification"
          },
          "timezoneOffsetDate": -420,
          "type": "DATE_AND_TIME"
         }
        }
       ]
      },
      {
       "header": "Section 2 - Decorated Text",
       "collapsible": true,
       "uncollapsibleWidgetsCount": 2,
       "widgets": [
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text CHECKBOX",
          "switchControl": {
           "controlType": "CHECKBOX",
           "name": "Name - Check Box Sample",
           "value": "Value - Check Box Sample"
          },
          "text": "Text - Decorated Text",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text CHECKBOX",
          "wrapText": false,
          "onClick": {
           "card": {
            "header": {
             "title": "Decorated Text - On Click Action Card"
            },
            "sections": [
             {
              "widgets": [
               {
                "image": {
                 "imageUrl": "https://cataas.com/cat/says/hello%20world!",
                 "altText": "Hello World - Cat Image"
                }
               }
              ]
             }
            ]
           }
          }
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text SWITCH",
          "switchControl": {
           "controlType": "SWITCH",
           "name": "Name - SWITCH Sample",
           "value": "Value - SWITCH Sample"
          },
          "text": "Text - Decorated Text",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text SWITCH",
          "wrapText": false,
          "onClick": {
           "card": {
            "header": {
             "title": "Decorated Text - On Click Action Card"
            },
            "sections": [
             {
              "widgets": [
               {
                "image": {
                 "imageUrl": "https://cataas.com/cat/says/hello%20world!",
                 "altText": "Hello World - Cat Image",
                 "onClick": {
                  "action": {
                   "function": "https://dummy-function-from-resources.net/pop_to_root"
                  }
                 }
                }
               }
              ]
             }
            ]
           }
          }
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text Button",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text Button",
          "text": "Text - Decorated Text Button",
          "button": {
           "icon": {
            "altText": "Assessment Blue",
            "icon_url": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png"
           },
           "text": "Assessment Blue",
           "onClick": {
            "openLink": {
             "url": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
             "openAs": "OVERLAY",
             "onClose": "RELOAD"
            }
           }
          }
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text CHECKBOX",
          "switchControl": {
           "controlType": "CHECKBOX",
           "name": "Name - Check Box Sample",
           "value": "Value - Check Box Sample"
          },
          "text": "Text - Decorated Text",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text CHECKBOX",
          "wrapText": false,
          "onClick": {
           "card": {
            "header": {
             "title": "Decorated Text - On Click Action Card"
            },
            "sections": [
             {
              "widgets": [
               {
                "image": {
                 "imageUrl": "https://cataas.com/cat/says/hello%20world!",
                 "altText": "Hello World - Cat Image"
                }
               }
              ]
             }
            ]
           }
          }
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text Icon",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text Icon",
          "text": "Text - Decorated Text Icon",
          "icon": {
           "iconUrl": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
           "altText": "Arrow Right Blue"
          }
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text Wrap",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text Wrap",
          "text": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla facilisis ne.",
          "wrapText": true
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "topLabel": "Top Label - Decorated Text Non-Wrap",
          "bottomLabel": "Bottom Label - Decorated Text Non-Wrap",
          "text": "Nunc ultrices massa ut nisl porttitor, ut euismod nisl tincidunt. Vivamus pharetra, est sed sagittis consequat, arcu nisi.",
          "wrapText": false
         }
        }
       ]
      },
      {
       "header": "Section 3 - Button List",
       "collapsible": true,
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "icon": {
             "iconUrl": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
             "altText": "G - Button"
            },
            "color": {
             "red": 0,
             "blue": 0,
             "green": 1
            },
            "disabled": false,
            "onClick": {
             "openLink": {
              "url": "www.google.ca/"
             }
            },
            "text": "Green - Google.ca"
           },
           {
            "color": {
             "red": 1,
             "blue": 0,
             "green": 0
            },
            "disabled": false,
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "https://dummy-function-from-resources.net/pop_to_card_2"
             }
            },
            "text": "Pop to Card 2"
           },
           {
            "color": {
             "red": 0,
             "blue": 1,
             "green": 0
            },
            "disabled": false,
            "onClick": {
             "openLink": {
              "url": "www.google.ca/"
             }
            },
            "text": "Blue - Google"
           },
           {
            "color": {
             "red": 1,
             "blue": 1,
             "green": 1
            },
            "disabled": true,
            "onClick": {
             "openLink": {
              "url": "www.google.ca/"
             }

            },
            "text": "Disabled Button"
           }
          ]
         }
        }
       ]
      },
      {
       "header": "Section 4 - Images",
       "collapsible": true,
       "widgets": [
        {
         "image": {
          "imageUrl": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
          "onClick": {
           "openLink": {
            "url": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
            "openAs": "FULL_SIZE",
            "onClose": "NOTHING"
           }
          }
         }
        },
        {
         "image": {
          "imageUrl": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
          "altText": "Commute - Black",
          "onClick": {
           "openLink": {
            "url": "http://ssl.gstatic.com/travel-trips-fe/icon_hotel_grey_64.png",
            "openAs": "FULL_SIZE",
            "onClose": "RELOAD"
           }
          }
         }
        }
       ]
      },
      {
       "header": "Section 5 - Text Paragraph",
       "collapsible": true,
       "widgets": [
        {
         "textParagraph": {
          "text": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla facilisis neque, condimentum egestas dolor dapibus id."
         }
        }
       ]
      },
      {
       "header": "Section 6 - Selection Input",
       "collapsible": true,
       "widgets": [
        {
         "selectionInput": {
          "name": "Selection Input Check box",
          "label": "Selection Input Check box",
          "type": "CHECK_BOX",
          "items": [
           {
            "text": "Selection Input item 1 Text",
            "value": "Selection Input item 1 Value"
           },
           {
            "text": "Selection Input item 2 Text",
            "value": "Selection Input item 2 Value"
           }
          ]
         }
        },
        {
         "selectionInput": {
          "name": "Selection Input Dropdown",
          "label": "Selection Input Dropdown",
          "type": "DROPDOWN",
          "items": [
           {
            "text": "Selection Input item 1 Text",
            "value": "Selection Input item 1 Value"
           },
           {
            "text": "Selection Input item 2 Text",
            "value": "Selection Input item 2 Value"
           }
          ]
         }
        },
        {
         "selectionInput": {
          "name": "Selection Input Radio",
          "label": "Selection Input Radio",
          "type": "RADIO_BUTTON",
          "items": [
           {
            "text": "Selection Input item 1 Text",
            "value": "Selection Input item 1 Value"
           },
           {
            "text": "Selection Input item 2 Text",
            "value": "Selection Input item 2 Value"
           }
          ]
         }
        },
        {
         "selectionInput": {
          "name": "Selection Input Switch",
          "label": "Selection Input Switch",
          "type": "SWITCH",
          "items": [
           {
            "text": "Selection Input item 1 Text",
            "value": "Selection Input item 1 Value"
           },
           {
            "text": "Selection Input item 2 Text",
            "value": "Selection Input item 2 Value"
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Pokaż powiadomienie

{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/submit_form_response_schema.json",
 "renderActions": {
  "action": {
   "notification": {
    "text": "This is a sample notification"
   }
  }
 }
}

Przejdź do karty głównej

{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/submit_form_response_schema.json",
 "renderActions": {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "popToRoot": true
    }
   ]
  }
 }
}

Przejdź do konkretnej karty

{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/submit_form_response_schema.json",
 "render_actions": {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "popToCard": "card_2"
    }
   ]
  }
 }
}
{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/render_action_schema.json",
 "action": {
  "navigations": [
   {
    "pushCard": {
     "header": {
      "title": "Open Link Test Case - HTTP"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "textParagraph": {
          "text": "Verify a link is opened in a new tab. When returned to Gmail, the bolded text should say AFTER.

\nText BEFORE opening the link." } }, { "buttonList": { "buttons": [ { "text": "Open tab, close, refresh", "onClick": { "openLink": { "url": "https://www.google.ca/", "onClose": "RELOAD", "openAs": "OVERLAY" } } } ] } } ] } ] } } ] } }

Odpowiedź na przesłany formularz

{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/submit_form_response_schema.json",
 "stateChanged": true,
 "renderActions": {
  "action": {
   "navigations": [
    {
     "pushCard": {
      "peekCardHeader": {
       "title": "Peek Card"
      },
      "header": {
       "title": "Generic Submit Form Response Card"
      },
      "sections": [
       {
        "widgets": [
         {
          "image": {
           "imageUrl": "https://cataas.com/cat"
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 }
}

Siatka

{
 "$schema": "/Users/dummy_user/Documents/JSON_schema/render_action_schema.json",
 "action": {
  "navigations": [
   {
    "pushCard": {
     "header": {
      "title": "Main Card"
     },
     "sections": [
      {
       "header": "Grid Widget",
       "widgets": [
        {
         "grid": {
          "title": "A fine collection of cats",
          "borderStyle": {
           "type": "STROKE",
           "cornerRadius": 5.0
          },
          "columnCount": 2,
          "items": [
           {
            "id": "itemA",
            "image": {
             "imageUri": "https://cataas.com/cat?0.001",
             "cropStyle": {
              "type": "CIRCLE"
             }
            },
            "title": "First cat"
           },
           {
            "id": "itemB",
            "image": {
             "imageUri": "https://cataas.com/cat?0.002",
             "cropStyle": {
              "type": "CIRCLE"
             }
            },
            "title": "Second cat",
            "subtitle": "Top rated"
           },
           {
            "id": "itemC",
            "image": {
             "imageUri": "https://cataas.com/cat?0.003",
             "cropStyle": {
              "type": "CIRCLE"
             }
            },
            "title": "Third cat"
           },
           {
            "id": "itemD",
            "image": {
             "imageUri": "https://cataas.com/cat?0.004",
             "cropStyle": {
              "type": "CIRCLE"
             }
            },
            "title": "Fourth cat",
           },
           {
            "id": "itemE",
            "image": {
             "imageUri": "https://cataas.com/cat?0.005",
             "cropStyle": {
              "type": "CIRCLE"
             }
            },
            "title": "Fifth cat",
            "subtitle": "Top rated"
           },
           {
            "id": "itemF",
            "image": {
             "imageUri": "https://cataas.com/cat?0.006",
             "cropStyle": {
              "type": "CIRCLE"
             }
            },
            "title": "Sixth cat"
           }
          ],
          "onClick": {
           "action": {
            "function": "https://dummy-function-from-resources.net/grid_item_clicked",
            "parameters": [
             {
              "key": "datasource",
              "value": "Favorite cat pics"
             }
            ]
           }
          }
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

Obiekty zdarzeń JSON

Typowe (Gmail, Kalendarz, Dysk i Edytory)

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type":"object",
 "definitions": {
  "eventObject": {
   "$id": "/properties/eventObject",
   "type":"object",
   "description": "Event objects are JSON structures that are automatically constructed and passed as parameters to trigger or callback functions when a user interacts with an add-on (https://developers.google.com/workspace/add-ons/concepts/event-objects)",
   "properties": {
    "commonEventObject": {
     "$ref": "#/definitions/commonEventObject"
    },
    "authorizationEventObject": {
     "$ref": "#/definitions/authorizationEventObject",
     "description": "Set for requests to HTTP endpoints"
    },
    "gmail": {
     "$ref": "./gmail_event_object_schema.json#/definitions/gmailEventObject",
     "description": "An object containing Gmail information."
    },
    "drive": {
     "$ref": "./drive_event_object_schema.json#/definitions/driveEventObject",
     "description": "An object containing Drive information."
    },
    "docs": {
     "$ref": "./docs_event_object_schema.json#/definitions/docsEventObject",
     "description": "An object containing Docs information."
    },
    "sheets": {
     "$ref": "./sheets_event_object_schema.json#/definitions/sheetsEventObject",
     "description": "An object containing Sheets information."
    },
    "slides": {
     "$ref": "./slides_event_object_schema.json#/definitions/slidesEventObject",
     "description": "An object containing Slides information."
    },
    "calendar": {
     "$ref": "./calendar_event_object_schema.json#/definitions/calendarEventObject",
     "description": "An object containing calendar and event information."
    }
   }
  },
  "commonEventObject": {
   "$id": "/properties/commonEventObject",
   "type":"object",
   "description": "An object containing information common to all event objects, regardless of the host application.",
   "properties": {
    "userLocale": {
     "type": "string",
     "description": "The user's language and country/region identifier in the format of ISO 639 language code-ISO 3166 country/region code. For example, en-US."
    },
    "hostApp": {
     "type": "string",
     "description": "Indicates the host app the add-on is active in when the event object is generated. Possible values include the following:\nGMAIL\nCALENDAR\nDRIVE",
     "enum": ["GMAIL", "DRIVE", "CALENDAR"]
    },
    "platform": {
     "type": "string",
     "description": "Indicates where the event originates (`WEB`, `IOS`, or `ANDROID`)",
     "enum": ["WEB", "ANDRIOD", "IOS"]
    },
    "timeZone": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/timeZone",
     "description": "The timezone ID and offset. To enable this field, you must set `addOns.common.useLocaleFromApp` to `true` in your add-on's manifest. Your add-on's scope list must also include `https://www.googleapis.com/auth/script.locale`\n See https://developers.google.com/workspace/add-ons/how-tos/access-user-locale for more details"
    },
    "formInputs": {
     "type": "object",
     "description": "A map containing the current values of the widgets in the displayed card. The map keys are the string IDs assigned with each widget, and each value is another wrapper object with a single \"\" key.",
     "additionalProperties": {
      "type":"object",
      "properties": {
       "stringInputs": {
        "$ref": "#/definitions/stringInputs"
       },
       "dateTimeInput": {
        "$ref": "#/definitions/dateTimeInput"
       },
       "dateInput": {
        "$ref": "#/definitions/dateInput"
       },
       "timeInput": {
        "$ref": "#/definitions/timeInput"
       }
      }
     }
    },
    "parameters": {
     "type": "object",
     "description": "Any additional parameters.",
     "additionalProperties": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  },
  "authorizationEventObject": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "userOAuthToken": {
     "description": "The end user OAuth access token, authorized with the requested scopes",
     "type": "string"
    },
    "userIdToken": {
     "type": "string",
     "description": "An end-user ID token, if appropriate ID scopes are requested"
    },
    "systemIdToken": {
     "type": "string",
     "description": "An ID token for the Google Workspace Add-ons service account for this deployment"
    }
   }
  },
  "timeZone": {
   "$id": "/properties/timeZone",
   "type":"object",
   "properties": {
    "id": {
     "type":"string",
     "description": "The timezone identifier of the user's timezone. Examples include: America/New_York, Europe/Vienna, and Asia/Seoul. To enable this field, you must set `addOns.common.useLocaleFromApp` to `true` in your add-on's manifest. Your add-on's scope list must also include `https://www.googleapis.com/auth/script.locale`. See https://developers.google.com/workspace/add-ons/how-tos/access-user-locale for more details"
    },
    "offset": {
     "type": "integer",
     "description": "The time offset from Coordinated Universal Time (UTC) of the user's timezone, measured in milliseconds. See https://developers.google.com/workspace/add-ons/how-tos/access-user-locale for more details",
     "minimum": -2147483648,
     "maximum": 2147483647
    }
   }
  },
  "stringInputs": {
   "$id": "/properties/stringInputs",
   "type":"object",
   "description": "Input parameter for regular widgets.\nFor single-valued widgets, it will be a single value list; for\nmulti-valued widgets, such as checkbox, all the values are presented.",
   "properties": {
    "value": {
     "type":"array",
     "items": {
      "type":"string"
     }
    }
   }
  },
  "dateTimeInput": {
   "$id": "/properties/dateTimeInput",
   "type": "object",
   "description": "Input Parameter for Date and Time Picker widget.",
   "properties": {
    "msSinceEpoch": {
     "type": "integer",
     "description": "The time selected by the user, in milliseconds since epoch (00:00:00 UTC on 1 January 1970).",
     "minimum": -9223372036854775808,
     "maximum": 9223372036854775807
    },
    "hasDate": {
     "type": "boolean",
     "description": "true if the input date time includes a date; if false only a time is included."
    },
    "hasTime": {
     "type": "boolean",
     "description": "true if the input date time includes a time; if false only a date is included."
    }
   }
  },
  "dateInput": {
   "$id": "/properties/dateInput",
   "type": "object",
   "description": "Input Parameter for Date Picker widget.",
   "properties": {
    "msSinceEpoch": {
     "type": "integer",
     "description": "The time selected by the user, in milliseconds since epoch (00:00:00 UTC on 1 January 1970).",
     "minimum": -9223372036854775808,
     "maximum": 9223372036854775807
    }
   }
  },
  "timeInput": {
   "description": "Input Parameter for Time Picker widget.",
   "$id": "/properties/timeInput",
   "type": "object",
   "properties": {
    "hours": {
     "type": "integer",
     "description": "The hour number selected by the user.",
     "minimum": 0,
     "maximum": 23
    },
    "minutes": {
     "type": "integer",
     "description": "The minute number selected by the user.",
     "minimum": 0,
     "maximum": 59
    }
   }
  }
 },
 "$ref": "#/definitions/eventObject"
}
 

Gmail

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "definitions": {
  "gmailEventObject": {
   "$id": "/properties/gmailEventObject",
   "type": "object",
   "description": "The Gmail event object is the portion of the overall event object that carries information about a user's Gmail messages. It's only present in an event object if the host application is Gmail.",
   "properties": {
    "messageId": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the currently open Gmail message."
    },
    "threadId": {
     "type": "string",
     "description": "The currently open Gmail thread ID."
    },
    "accessToken": {
     "description": "The Gmail-specific access token. You can use this token with the \"X-Goog-Gmail-Access-Token\" HTTP header to grant your add-on temporary access to a user's currently open Gmail message or let your add-on compose new drafts.",
     "type": "string"
    },
    "toRecipients": {
     "type":"array",
     "description": "The list of \"To:\" recipient email addresses currently included in a draft the add-on is composing",
     "items": {
      "type":"string"
     }
    },
    "ccRecipients": {
     "type":"array",
     "description": "The list of \"CC:\" recipient email addresses currently included in a draft the add-on is composing",
     "items": {
      "type":"string"
     }
    },
    "bccRecipients": {
     "type":"array",
     "description": "The list of \"BCC:\" recipient email addresses currently included in a draft the add-on is composing",
     "items": {
      "type":"string"
     }
    }
   }
  }
 },
 "$ref": "#/definitions/gmailEventObject"
}

Kalendarz

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "definitions": {
  "calendarEventObject": {
   "$id": "/properties/calendarEventObject",
   "description": "The Calendar event object is the portion of the overall event object that carries information about a user's calendar and calendar events. It's only present in an event object if the host application is Google Calendar.",
   "type":"object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "string",
     "description": "The event ID."
    },
    "recurringEventId": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of a recurring event."
    },
    "calendarId": {
     "type": "string",
     "description": "The calendar ID."
    },
    "organizer": {
     "type": "object",
     "description": "An object representing the organizer of the event.",
     "properties": {
      "email": {
       "description": "The event organizer's email address.",
       "type": "string"
      }
     }
    },
    "attendees": {
     "type": "array",
     "description": "A list of the attendees of the calendar event.",
     "items": {
      "$ref": "#definitions/attendee"
     }
    },
    "conferenceData": {
     "type": "object",
     "description": "An object representing any conference data associated with this event, such as Google Meet conference details.",
     "$ref": "#definitions/conferenceData"
    },
    "capabilities": {
     "type": "object",
     "description": "An object describing the capabilities of the add-on to view or update event information.",
     "properties": {
      "canSeeAttendees": {
       "type": "boolean",
       "description": "true if the add-on can read the event attendee list; false otherwise."
      },
      "canAddAttendees": {
       "type": "boolean",
       "description": "true if the add-on can add new attendees to the event attendee list; false otherwise."
      },
      "canSeeConferenceData": {
       "type": "boolean",
       "description": "true if the add-on can read the event conference data; false otherwise."
      },
      "canSetConferenceData": {
       "type": "boolean",
       "description": "true if the add-on can update the event conference data; false otherwise."
      }
     }
    }
   }
  },
  "attendee": {
   "type": "object",
   "$id": "/properties/attendee",
   "properties": {
    "email": {
     "type": "string",
     "description": "The attendee email address."
    },
    "optional": {
     "type": "boolean",
     "description": "true if the attendance for this attendee is marked as optional; false otherwise."
    },
    "displayName": {
     "type": "string",
     "description": "The attendee displayed name."
    },
    "organizer": {
     "type": "boolean",
     "description": "true if the attendee is an organizer for this event."
    },
    "self": {
     "type": "boolean",
     "description": "true if this attendee represents the calendar in which this event appears; false otherwise."
    },
    "resource": {
     "type": "boolean",
     "description": "true if the attendee represents a resource, such as room or piece of equipment; false otherwise."
    },
    "responseStatus": {
     "type": "string",
     "description": "The attendee's response status. Possible values include the following:\naccepted: The attendee has accepted the event invitation.\ndeclined: The attendee has declined the event invitation.\nneedsAction: The attendee has not responded to the event invitation.\ntentative: The attendee has tentatively accepted the event invitation."
    },
    "comment": {
     "type": "string",
     "description": "The attendee's response comment, if any."
    },
    "additionalGuests": {
     "type": "integer",
     "description": "The number of additional guests the attendee had indicated they are bringing. Defaults to zero.",
     "default": 0,
     "minimum": 0,
     "maximum": 2147483647
    }
   }
  },
  "conferenceData": {
   "$id": "/properties/conferenceData",
   "type": "object",
   "properties": {
    "conferenceId": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the conference. This ID is meant to allow applications to keep track of conferences; you shouldn't display this ID to users."
    },
    "conferenceSolution": {
     "type": "object",
     "description": "An object representing the conference solution, such as Hangouts or Google Meet.",
     "$ref": "#/definitions/conferenceSolution"
    },
    "entryPoints": {
     "type": "array",
     "description": "The list of conference entry points, such as URLs or phone numbers.",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/entryPoint"
     }
    },
    "notes": {
     "type": "string",
     "description": "Additional notes (such as instructions from the domain administrator or legal notices) about the conference to display to the user. Can contain HTML. The maximum length is 2048 characters."
    },
    "parameters": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/parameters",
     "description": "An object containing a map of defined parameter data for use by the add-on."
    }
   }
  },
  "conferenceSolution": {
   "type": "object",
   "description": "An object representing the conference solution, such as Hangouts or Google Meet.",
   "$id": "/properties/conferenceSolution",
   "properties": {
    "iconUri": {
     "type": "string",
     "description": "The URI for the user-visible icon representing this conference solution."
    },
    "key": {
     "type": "object",
     "description": "The key which uniquely identifies the conference solution for this event.",
     "properties": {
      "type": {
       "type": "string",
       "description": "The conference solution type. Possible values include the following:\neventHangout for Hangouts for consumers (http://hangouts.google.com).\neventNamedHangout for classic Hangouts for Google Workspace users (http://hangouts.google.com).\nhangoutsMeet for Google Meet (http://meet.google.com)."
      }
     }
    },
    "name": {
     "type":"string",
     "description": "The user-visible name of this conference solution (not localized)."
    }
   }
  },
  "entryPoint": {
   "$id": "/properties/entryPoint",
   "description": "Entry point objects carry information about the established means of accessing a given conference, such as by phone or video. This information is present in the event object if and only if the data is present in the Calendar event and the add-on sets its addOns.calendar.currentEventAccess manifest (https://developers.google.com/workspace/add-ons/concepts/manifests#calendar_fields) field to READ or READ_WRITE.",
   "properties": {
    "accessCode": {
     "type":"string",
     "description": "The access code used to access the conference. The maximum length is 128 characters. Conference providers typically only use a subset of {accessCode, meetingCode, passcode, password, pin} to provide access to conferences. Match and only ever display the fields the conference provider uses."
    },
    "entryPointFeatures": {
     "type":"array",
     "description": "Features of the entry point. Currently these features only apply to phone entry points:\ntoll: The entry point is a toll phone call.\ntoll_free: The entry point is a toll-free phone call.",
     "items": {
      "type": "string"
     }
    },
    "entryPointType": {
     "type":"string",
     "description": "The type of entry point. Possible values are the following:\nmore: Additional conference joining instructions, such as alternate phone numbers. A conference can only have one more entry point; if present at least one other type of entry point is also required.\nphone: Join the conference via a phone number. A conference can have zero or more phone entry points. Google Calendar only displays the first two phone entry points, after formatting and sorting alphabetically.\nsip: Join the conference over SIP. A conference can have at most one sip entry point.\nvideo: Join the conference over HTTP. A conference can have at most one video entry point."
    },
    "label": {
     "type":"string",
     "description": "The user-visible label for the entry point URI (not localized)."
    },
    "meetingCode": {
     "type":"string",
     "description": "The meeting code used to access the conference. The maximum length is 128 characters. Conference providers typically only use a subset of {accessCode, meetingCode, passcode, password, pin} to provide access to conferences. Match and only ever display the fields the conference provider uses."
    },
    "passcode": {
     "type":"string",
     "description": "The passcode used to access the conference. The maximum length is 128 characters. Conference providers typically only use a subset of {accessCode, meetingCode, passcode, password, pin} to provide access to conferences. Match and only ever display the fields the conference provider uses."
    },
    "password": {
     "type":"string",
     "description": "The password used to access the conference. The maximum length is 128 characters. Conference providers typically only use a subset of {accessCode, meetingCode, passcode, password, pin} to provide access to conferences. Match and only ever display the fields the conference provider uses."
    },
    "pin": {
     "type":"string",
     "description": "The PIN used to access the conference. The maximum length is 128 characters. Conference providers typically only use a subset of {accessCode, meetingCode, passcode, password, pin} to provide access to conferences. Match and only ever display the fields the conference provider uses."
    },
    "regionCode": {
     "type":"string",
     "description": "Region code of the phone number. Needed by users if the URI doesn't include a country code. Values are based on the public CLDR list of region codes (http://cldr.unicode.org/translation/country-names)."
    },
    "uri": {
     "type":"string",
     "description": "The URI of the entry point. The maximum length is 1300 characters. The formatting depends on the entry point type:\nmore: A http: or https: schema is required.\nphone: A tel: schema is required. The URI should include the entire dial sequence (for example, \"tel:+12345678900,,,12345678;1234\").\nsip: A sip: or sips: schema is required. For example \"sip:12345678@myprovider.com\".\nvideo: A http: or https: schema is required."
    }
   }
  },
  "parameters": {
   "$id": "/properties/parameters",
   "description": "An object containing a map of defined parameter data for use by the add-on.",
   "properties": {
    "addOnParameters": {
     "description": "A map of parameter string keys and values. These keys and values are defined by the add-on developer to attach information to a specific conference for the add-on's use.",
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/addOnParameters"
    }
   }
  },
  "addOnParameters": {
   "$id": "/properties/addOnParameters",
   "description": "A map of parameter string keys and values. These keys and values are defined by the add-on developer to attach information to a specific conference for the add-on's use.",
   "type": "object",
   "properties": {
    "parameters": {
     "type": "object",
     "additionalProperties": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  }
 },
 "$ref": "#/definitions/calendarEventObject"
}

Dysk

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "definitions": {
  "driveEventObject": {
   "$id": "/properties/driveEventObject",
   "type": "object",
   "description": "The Drive event object is the portion of the overall event object that carries information about a user's Google Drive and its contents. It's only present in an event object if the host application is Google Drive.",
   "properties": {
    "activeCursorItem": {
     "type": "object",
     "description": "The Drive item currently active.",
     "$ref": "#definitions/driveItemMetaData"
    },
    "selectedItems": {
     "type":"array",
     "description": "A list of items (files or folders) selected in Drive.",
     "items": {
      "$ref": "#definitions/driveItemMetaData"
     }
    }
   }
  },
  "driveItemMetaData": {
   "$id": "/properties/driveItemMetaData",
   "type":"object",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the selected item."
    },
    "iconUrl": {
     "type": "string",
     "description": "The URL of the icon that represents the selected item."
    },
    "mimeType": {
     "type": "string",
     "description": "The MIME type of the selected item."
    },
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "The title of the selected item."
    },
    "addonHasFileScopePermission": {
     "type": "boolean",
     "description": "If true, the add-on has requested and received https://www.googleapis.com/auth/drive.file scope authorization for this item; otherwise this field is false."
    }
   }
  }
 },
 "$ref": "#/definitions/driveEventObject"
}

Dokumentacja

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "definitions": {
  "docsEventObject": {
   "$id": "/properties/docsEventObject",
   "type": "object",
   "description": "The Docs event object is the portion of the overall event object that carries information about a user's Google Docs document. It's only present in an event object if the host application is Google Docs.",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the document open in the Docs UI"
    },
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "The title of the document open in the Docs UI"
    },
    "matchedUrl": {
     "$id": "/properties/matchedUrlObject",
     "type": "object",
     "description": "Object that contains the URL that matches the pattern set in the link preview trigger."
     "properties": {
      "url": {
       "type": "string",
       "description": "URL that matches the pattern set in the link preview trigger."
      },
     }
    },
    "addonHasFileScopePermission": {
     "type":"boolean",
     "description": " Whether or not the add-on has drive.file scope permission for this document."
    }
   }
  },
 },
 "$ref": "#/definitions/docsEventObject"
}

Arkusze Google

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "definitions": {
  "docsEventObject": {
   "$id": "/properties/docsEventObject",
   "type": "object",
   "description": "The Docs event object is the portion of the overall event object that carries information about a user's Google Sheet and its contents. It's only present in an event object if the host application is Google Sheets.",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the document open in the Sheets UI"
    },
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "The title of the document open in the Sheets UI"
    },
    "addonHasFileScopePermission": {
     "type":"boolean",
     "description": " Whether or not the add-on has drive.file scope permission for this document."
    }
   }
  },
 },
 "$ref": "#/definitions/docsEventObject"
}

Prezentacje Google

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "definitions": {
  "docsEventObject": {
   "$id": "/properties/docsEventObject",
   "type": "object",
   "description": "The Slides event object is the portion of the overall event object that carries information about a user's Google Slides document. It's only present in an event object if the host application is Google Slides.",
   "properties": {
    "id": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the document open in the Slides UI"
    },
    "title": {
     "type": "string",
     "description": "The title of the document open in the Slides UI"
    },
    "addonHasFileScopePermission": {
     "type":"boolean",
     "description": " Whether or not the add-on has drive.file scope permission for this document."
    }
   }
  },
 },
 "$ref": "#/definitions/docsEventObject"
}

Obiekty odpowiedzi JSON

Przesłanie formularza

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "description": "The response to a form submit from the add-on. The most common response will contain a navigation of cards - e.g. pushing a card to render content to reflected the modified content.",
 "definitions": {
  "submitFormResponse": {
   "$id": "/properties/submitFormResponse",
   "type": "object",
   "required": ["renderActions"],
   "properties": {
    "renderActions": {
     "type" : "object",
     "$ref": "./renderActionSchema.json#/definitions/renderAction"
    },
    "stateChanged": {
     "type" : "boolean",
     "description": "Whether the state of the cards has changed and data in existing cards is stale."
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/submitFormResponse"
}

Działanie renderowania

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "description": "The response to the invocation of the add-on. The most common response will contain a navigation for cards - e.g. pushing a card to render content.",
 "definitions": {
  "notification": {
   "$id": "/properties/notification",
   "type": "object",
   "description": "Card action which displays a notification in the host app.",
   "properties":{
    "text": {
     "type": "string",
     "description": "Plain text to display for the notification, without html tags."
    }
   }
  },
  "navigation": {
   "$id": "/properties/navigation",
   "type": "object",
   "properties": {
    "popToRoot": {
     "type" : "boolean",
     "description": "Card stack pops all card off except the root card."
    },
    "pop": {
     "type" : "boolean",
     "description": "Card stack pops one card off."
    },
    "popToCard": {
     "type" : "string",
     "description": "Card stack pops all cards above the specified card with given card name."
    },
    "pushCard": {
     "type" : "object",
     "description": "A card to push on top of the stack, which will be shown to end users.",
     "$ref": "./cardSchema.json#/definitions/card"
    },
    "updateCard": {
     "type" : "object",
     "description": "Card stack updates the top card with a new card, preserving filled form\nfields values. For non-equivalent field, the value is dropped.",
     "$ref": "./cardSchema.json#/definitions/card"
    }
   }
  },
  "action": {
   "$id": "/properties/action",
   "type": "object",
   "description": "Google Workspace add-on response to interact with the end user. The most common interaction is to render a card with a navigation.",
   "properties": {
    "navigations": {
     "description": "Specify the navigation within the card stack.",
     "type": "array",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/navigation"
     }
    },
    "link": {
     "type": "object",
     "description": "Immediately open the target link in a new tab or a popup.",
     "$ref": "./cardSchema.json#/definitions/openLink"
    },
    "notification": {
     "type": "object",
     "description": "Display a notification to the end-user.",
     "$ref": "#/definitions/notification"
    }
   }
  },
  "renderAction": {
   "type": "object",
   "properties": {
    "action": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/action",
     "description": "Google Workspace add-on response to interact with the end user. The most common interaction is to render a card with a navigation."
    },
    "hostAppAction": {
     "type":"object",
     "description": "Actions handled by individual host apps.",
     "$ref": "./hostAppActionSchema.json#/definitions/hostAppActionMarkup"
    },
    "schema": {
     "type": "string",
     "description": "This is a no-op schema field that may be present in the markup for syntax\n checking."
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/renderAction"
}

Znaczniki działania aplikacji hosta

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "definitions": {
  "hostAppActionMarkup": {
   "$id": "/properties/hostAppActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "gmailAction": {
     "$id": "/properties/gmailAction",
     "type": "object",
     "$ref": "./gmailSchema.json#/definitions/gmailClientActionMarkup"
    },
    "calendarAction": {
     "$id": "/properties/calendarAction",
     "type": "object",
     "$ref": "./calendarSchema.json#/definitions/calendarClientActionMarkup"
    },
    "driveAction": {
     "$id": "/properties/driveAction",
     "type": "object",
     "$ref": "./drive_schema.json#/definitions/drive_client_action_markup"
    },
    "editor_action": {
     "$id": "/properties/editor_action",
     "type": "object",
     "$ref": "./editor_schema.json#/definitions/editor_client_action_markup"
    }
   },
   "description": ""
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/hostAppActionMarkup"
}

Znaczniki działań w Gmailu

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "definitions": {
  "gmailClientActionMarkup": {
   "$id": "/properties/gmailClientActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "updateDraftActionMarkup": {
     "type": "object",
     "description": "Update Draft Action Markup",
     "$ref": "#definitions/updateDraftActionMarkup"
    },
    "openCreatedDraftActionMarkup": {
     "type": "object",
     "description": "Open Created Draft Action Markup",
     "$ref": "#definitions/openCreatedDraftActionMarkup"
    }
   }
  },
  "updateDraftActionMarkup": {
   "$id" : "/properties/updateDraftActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "updateBody": {
     "type": "object",
     "$ref": "#/definitions/updateBody"
    },
    "updateToRecipients": {
     "type": "object",
     "description": "Update To Recipients.",
     "$ref": "#/definitions/updateToRecipients"
    },
    "updateCcRecipients": {
     "type": "object",
     "description": "Update CC Recipients.",
     "$ref": "#/definitions/updateCcRecipients"
    },
    "updateBccRecipients": {
     "type": "object",
     "description": "Update BCC Recipients.",
     "$ref": "#/definitions/updateBccRecipients"
    },
    "updateSubject": {
     "type": "object",
     "description": "Update Subject",
     "$ref": "#definitions/updateSubject"
    }
   }
  },
  "updateBody": {
   "$id": "/prioperties/updateBody",
   "type": "object",
   "description": "A field which contains a series of updates action to perform on the draft\n body that user is currently editing.",
   "properties": {
    "insertContents": {
     "type": "array",
     "description": "A repeated field which contains a series of insert content to perform\n on the draft that user is currently editing. The content currently\n contains 1) HTML content or 2) plain text content.",
     "items": {
      "$ref": "#definitions/insertContent"
     }
    },
    "type": {
     "type": "string",
     "description": "",
     "enum": [
      "IN_PLACE_INSERT"
     ]
    }
   }
  },
  "insertContent": {
   "$id": "/prioperties/insertContent",
   "type": "object",
   "properties": {
    "content": {
     "type": "string",
     "description": "The content to be inserted"
    },
    "contentType": {
     "type": "string",
     "description": "The type of inserted content",
     "enum": [
      "TEXT",
      "MUTABLE_HTML",
      "IMMUTABLE_HTML"
     ]
    }
   }
  },
  "recipient": {
   "$id": "/properties/recipient",
   "type": "object",
   "description": "recipient",
   "properties": {
    "email": {
     "type": "string"
    }
   }
  },
  "updateToRecipients": {
   "$id": "/properties/updateToRecipients",
   "description": "If set, replaces the existing To recipients of the draft the user is currently editing.",
   "type": "object",
   "properties": {
    "toRecipients": {
     "type": "array",
     "description": "To Recipients",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/recipient"
     }
    }
   }
  },
  "updateCcRecipients": {
   "$id": "/properties/updateCcRecipients",
   "description": "If set, replaces the existing Cc recipients of the draft the user is currently editing.",
   "type": "object",
   "properties": {
    "CcRecipients": {
     "type": "array",
     "description": "CC Recipients",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/recipient"
     }
    }
   }
  },
  "updateBccRecipients": {
   "$id": "/properties/updateBccRecipients",
   "description": "If set, replaces the existing Bcc recipients of the draft the user is currently editing.",
   "type": "object",
   "properties": {
    "BccRecipients": {
     "type": "array",
     "description": "BCC Recipients",
     "items": {
      "$ref": "#/definitions/recipient"
     }
    }
   }
  },
  "updateSubject": {
   "$id": "/properties/updateSubject",
   "description": "If set, replaces the existing subject of the draft the user is currently editing.",
   "type": "object",
   "properties": {
    "subject": {
     "type": "string"
    }
   }
  },
  "openCreatedDraftActionMarkup": {
   "type": "object",
   "$id": "/properties/openCreatedDraftActionMarkup",
   "description": "",
   "properties": {
    "draftId": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the newly-created draft in the form \"r123\"."
    },
    "draftThreadId": {
     "type": "string",
     "description": "The ID of the thread containing the newly-created draft, e.g., \"15e9fa622ce1029d\"."
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/gmailClientActionMarkup"
}

Znaczniki działań w kalendarzu

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "definitions": {
  "editAttendeesActionMarkup": {
   "$id": "/properties/editAttendeesActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "addAttendeeEmails": {
     "type": "array",
     "items": {
      "type": "string"
     }
    }
   },
   "description": ""
  },
  "editConferenceDataActionMarkup": {
   "$id": "/properties/editConferenceDataActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "setConferenceData": {
     "type": "object",
     "$ref": "./conferenceDataMarkupSchema.json#/definitions/conferenceDataMarkup"
    }
   }
  },
  "calendarClientActionMarkup": {
   "$id": "/properties/calendarClientActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "editAttendeesActionMarkup": {
     "type": "object",
     "description": "",
     "$ref": "#/definitions/editAttendeesActionMarkup"
    },
    "editConferenceDataActionMarkup": {
     "type": "object",
     "description": "",
     "$ref": "#/definitions/editConferenceDataActionMarkup"
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/calendarClientActionMarkup"
}

Znaczniki działania na Dysku

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "definitions": {
  "driveClientActionMarkup": {
   "$id": "/properties/driveClientActionMarkup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "requestFileScope": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "itemId": {
       "type": "string"
      }
     }
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/driveClientActionMarkup"
}

Znaczniki działania edytora

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "definitions": {
  "editor_client_action_markup": {
   "$id": "/properties/editor_client_action_markup",
   "type": "object",
   "properties": {
    "request_file_scope_for_active_document": {
     "type": "object"
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/editor_client_action_markup"
}

Pobierz autouzupełnianie

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "description": "A response for getting autocomplete container, which includes elements\n necessary for showing auto complete items for text field.",
 "definitions": {
  "getAutocompletionResponse": {
   "$id": "/properties/getAutocompletionResponse",
   "type": "object",
   "required": ["autoComplete"],
   "properties": {
    "autoComplete": {
     "type" : "object",
     "$ref": "./cardSchema.json#/definitions/suggestions"
    },
    "schema": {
     "type" : "string",
     "description": "This is a no-op schema field that may be present in the markup for syntax checking."
    }
   }
  }
 },
 "type": "object",
 "$ref": "#/definitions/getAutocompletionResponse"
}