Giúp người dùng điền vào biểu mẫu đăng ký một cách nhanh chóng và dễ dàng nhờ tính năng Tự động hoàn thành địa điểm, đồng thời cung cấp bằng chứng về địa chỉ trong ứng dụng.

Tài liệu

Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng Android bằng SDK Địa điểm dành cho Android.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng iOS của bạn với SDK Địa điểm dành cho iOS.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào trang web của bạn với Thư viện địa điểm, Maps JavaScript API.
Tài liệu
Gọi dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm thông qua các yêu cầu HTTP.