Giới hạn tốc độ

Roads API trả về giới hạn tốc độ được đăng cho một đoạn đường nhất định. Trong trường hợp đoạn đường có giới hạn tốc độ thay đổi, thì giới hạn tốc độ mặc định cho đoạn đường sẽ được trả về.

Độ chính xác của dữ liệu giới hạn tốc độ do Roads API trả về là không được đảm bảo. Dữ liệu giới hạn tốc độ được cung cấp không theo thời gian thực và có thể là dữ liệu ước tính, không chính xác, không đầy đủ và/hoặc đã lỗi thời. Xem thông tin chi tiết về phạm vi phủ sóng để biết những khu vực có dữ liệu giới hạn tốc độ.

Yêu cầu

Yêu cầu giới hạn tốc độ phải được gửi qua HTTPS và có dạng sau:

https://roads.googleapis.com/v1/speedLimits?parameters&key=YOUR_API_KEY

Cách sử dụng thông số

Tham số bắt buộc

  • Tham số path hoặc placeId.
    • path – Một danh sách gồm tối đa 100 cặp vĩ độ/kinh độ đại diện cho một đường dẫn. Các giá trị vĩ độ và kinh độ phải được phân tách bằng dấu phẩy. Cặp vĩ độ/kinh độ phải được phân tách bằng ký tự dấu gạch đứng: "|". Khi bạn cung cấp tham số path, trước tiên, API sẽ chụp ảnh đường đi đến con đường có nhiều khả năng nhất mà xe đã đi (như đối với yêu cầu snapToRoads), sau đó xác định giới hạn tốc độ cho đoạn đường liên quan. Nếu không muốn API chụp nhanh đường dẫn, bạn phải truyền tham số placeId như giải thích dưới đây. Ví dụ sau đây cho thấy tham số path có 3 cặp vĩ độ/kinh độ: path=60.170880,24.942795|60.170879,24.942796|60.170877,24.942796.
    • placeId — (Các) mã địa điểm đại diện cho một hoặc nhiều đoạn đường. Hãy đảm bảo mỗi mã địa điểm là một đoạn đường chứ không phải là một loại địa điểm khác. Bạn có thể truyền tối đa 100 mã địa điểm cho mỗi yêu cầu. API không thực hiện chụp ảnh đường trên các mã địa điểm đã cung cấp. Phản hồi bao gồm giới hạn tốc độ cho mỗi mã địa điểm trong yêu cầu. Bạn có thể gửi một yêu cầu snapToRoads hoặc nearestRoads để tìm các mã địa điểm có liên quan, sau đó cung cấp các mã đó làm dữ liệu đầu vào cho yêu cầu speedLimits. Ví dụ sau đây cho thấy tham số placeId có hai mã địa điểm: placeId=ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE&placeId=ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU
  • key — Khoá API cho ứng dụng của bạn. Ứng dụng của bạn phải tự xác định mỗi khi gửi yêu cầu đến Roads API bằng cách cung cấp khoá API trong mỗi yêu cầu. Tìm hiểu cách lấy khoá.

Tham số không bắt buộc

  • units – Liệu sẽ trả về giới hạn tốc độ tính bằng km hay dặm mỗi giờ. Bạn có thể thiết lập giá trị này là KPH hoặc MPH. Giá trị mặc định là KPH.

Phản hồi

Các phần tử sau đây có thể có trong phản hồi speedLimits:

  • speedLimits — Một mảng siêu dữ liệu về đường. Mỗi phần tử bao gồm các trường sau:
    • placeId – Giá trị nhận dạng duy nhất của một địa điểm. Tất cả mã địa điểm do Roads API trả về sẽ tương ứng với đoạn đường.
    • speedLimit — Giới hạn tốc độ cho đoạn đường đó.
    • units — Trả về KPH hoặc MPH.
  • snappedPoints — một loạt các điểm chụp nhanh. Mảng này chỉ xuất hiện nếu yêu cầu chứa tham số path. Mỗi điểm bao gồm các trường sau:
    • location – chứa giá trị latitudelongitude.
    • originalIndex – Một số nguyên cho biết giá trị tương ứng trong yêu cầu ban đầu. Mỗi giá trị trong yêu cầu phải ánh xạ đến một giá trị được chụp nhanh trong phản hồi. Các giá trị này được lập chỉ mục từ 0, vì vậy, một điểm có originalIndex4 sẽ là giá trị được chụp nhanh của vĩ độ/kinh độ thứ 5 được truyền đến tham số path.
    • placeId – Giá trị nhận dạng duy nhất của một địa điểm. Tất cả mã địa điểm do Roads API trả về sẽ tương ứng với đoạn đường. placeId có thể được truyền trong một yêu cầu giới hạn tốc độ để xác định giới hạn tốc độ dọc theo đoạn đường đó.
  • warning_message – Một chuỗi chứa cảnh báo mà người dùng thấy được.

Ví dụ về yêu cầu sử dụng đường dẫn

Yêu cầu này sẽ nhận giới hạn tốc độ cho mỗi đoạn đường gần với các cặp vĩ độ/kinh độ đã chỉ định trong một con đường băng qua cầu Vasco da Gama ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Yêu cầu

https://roads.googleapis.com/v1/speedLimits?path=38.75807927603043,-9.03741754643809|38.6896537,-9.1770515|41.1399289,-8.6094075&key=YOUR_API_KEY

Đáp

{
  speedLimits:
  [
    {
      placeId: "ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE",
      speedLimit: 105,
      units: "KPH"
    },
    {
      placeId: "ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU",
      speedLimit: 70,
      units: "KPH"
    },
    {
      placeId: "ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M",
      speedLimit: 55,
      units: "KPH"
    }
  ],
  snappedPoints:
  [
    {
      location:
      {
        latitude: 38.75807927603043,
        longitude: -9.037417546438084
      },
      originalIndex: 0,
      placeId: "ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE"
    },
    {
      location:
      {
        latitude: 38.689653701836896,
        longitude: -9.177051486847693
      },
      originalIndex: 1,
      placeId: "ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU"
    },
    {
      location:
      {
        latitude: 41.13993011767777,
        longitude: -8.609400794783655
      },
      originalIndex: 2,
      placeId: "ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M"
    }
  ],
  warningMessage: "Input path is too sparse. You should provide a path where consecutive points are closer to each other. Refer to the 'path' parameter in Google Roads API documentation."
}

Hãy lưu ý thông báo cảnh báo về độ ít điểm trong phản hồi trên. Nếu đang yêu cầu giới hạn tốc độ cho các đoạn đường gần nhất tại các điểm tuỳ ý, bạn phải gọi speedLimits bằng mã địa điểm được truy xuất từ điểm cuối nearestRoads.

Ví dụ về yêu cầu sử dụng mã địa điểm

Thay vì sử dụng cặp vĩ độ/kinh độ, bạn có thể chuyển mã địa điểm của các đoạn đường. Bạn nên lấy mã địa điểm cho các đoạn đường bằng cách sử dụng các yêu cầu snapToRoads hoặc nearestRoads. Khi bạn truyền mã địa điểm, API sẽ trả về giới hạn tốc độ cho đoạn đường được biểu thị bằng từng mã địa điểm. API này không áp dụng bất kỳ mã nhận dạng địa điểm nào được cung cấp.

Ví dụ sau đây yêu cầu giới hạn tốc độ cho một số đoạn đường băng qua cầu Vasco da Gama ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Yêu cầu

https://roads.googleapis.com/v1/speedLimits?placeId=ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE&placeId=ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU&placeId=ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M&key=YOUR_API_KEY

Đáp

{
  "speedLimits": [
    {
      placeId: "ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE",
      speedLimit: 105,
      units: "KPH"
    },
    {
      placeId: "ChIJLQcticc0GQ0RoiNZJVa5GxU",
      speedLimit: 70,
      units: "KPH"
    },
    {
      placeId: "ChIJJ4vQRudkJA0RpednU70A-5M",
      speedLimit: 55,
      units: "KPH"
    }
  ]
}

Đề xuất sử dụng

Để giảm thiểu số lượng lệnh gọi đến dịch vụ Giới hạn tốc độ, bạn nên lấy mẫu vị trí của thành phần trong khoảng thời gian từ 5 đến 15 phút (giá trị chính xác phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của thành phần). Nếu một thành phần là cố định, thì chỉ cần một mẫu vị trí là đủ (không cần thực hiện nhiều lệnh gọi).

Để giảm thiểu độ trễ tổng thể, bạn nên gọi dịch vụ Giới hạn tốc độ sau khi đã tích luỹ một số dữ liệu, thay vì gọi API mỗi khi nhận được thông tin vị trí của tài sản trên thiết bị di động.

Tại sao lại bị thiếu một số/tất cả giới hạn tốc độ?

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc thiếu speedLimits là yêu cầu giới hạn tốc độ của một địa điểm không phải là đoạn đường.

Ví dụ ở trên sử dụng cầu Vasco da Gama để minh hoạ cho các khái niệm; cây cầu này hỗ trợ đường E90 băng qua Rio Tejo. Bản thân cây cầu có mã địa điểm là ChIJUzt97ZEwGQ0RM1JzQfqoDtU. Đoạn đường đầu tiên trong phản hồi ở trên là một phần của đường E90 và có mã địa điểm là ChIJX12duJAwGQ0Ra0d4Oi4jOGE. Trong yêu cầu ví dụ, nếu bạn thay thế mã địa điểm trên đường bằng mã địa điểm của cầu, thì trong phản hồi, sẽ chỉ có 2 giới hạn tốc độ trong mảng speedLimits vì mã địa điểm của cầu không tham chiếu đến một đoạn đường riêng lẻ. Hơn nữa, nếu không có mã địa điểm nào là dành cho đoạn đường, thì phản hồi sẽ không chứa bất kỳ giới hạn tốc độ nào.

Khi đưa ra yêu cầu giới hạn tốc độ bằng mã địa điểm, hãy đảm bảo mỗi mã địa điểm là một đoạn đường chứ không phải một loại địa điểm khác. Tốt nhất là bạn nên truy xuất mã địa điểm cho các đoạn đường riêng lẻ bằng cách sử dụng yêu cầu snapToRoads hoặc nearestRoads, một trong hai yêu cầu này có thể trả về nhiều mã địa điểm từ một lệnh gọi duy nhất.