Yerin Fotoğrafları

Platform seçin: Android iOS JavaScript Web Hizmeti

Uygulamanızda yer fotoğraflarının gösterilmesini istemek için iOS için Yerler SDK'sını kullanabilirsiniz. Fotoğraf hizmeti tarafından döndürülen fotoğraflar, işletme sahipleri ve kullanıcıların katkıda bulunduğu fotoğraflar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınır. Bir yerin fotoğraflarını almak için aşağıdaki adımları uygulamalısınız:

 1. [GMSPlacesClient fetchPlaceFromPlaceId] yöntemini çağırarak yer kimliği ve geri çağırma içeren bir dize iletin. Bu, geri çağırmayı bir GMSPlacePhotoMetadataList nesnesiyle çağırır.
 2. GMSPlacePhotoMetadataList nesnesinden results özelliğine erişin ve diziden yüklenecek fotoğrafları seçin.
 3. Bu listeden yüklenecek her GMSPlacePhotoMetadata için [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:callback:] veya [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:constrainedToSize:scale:callback:] işlevini çağırın. Bunlar, geri çağırma işlevini kullanılabilir bir UIImage ile çağırır. Fotoğrafların genişliği veya yüksekliği maksimum 1.600 piksel olabilir.

Örnek kod

Aşağıdaki örnek yöntem bir yer kimliği alır ve döndürülen listedeki ilk fotoğrafı alır. Bu yöntemi, kendi uygulamanızda oluşturacağınız yöntem için şablon olarak kullanabilirsiniz.

Swift

// Specify the place data types to return (in this case, just photos).
let fields: GMSPlaceField = GMSPlaceField(rawValue: UInt(GMSPlaceField.photos.rawValue))!

placesClient?.fetchPlace(fromPlaceID: "INSERT_PLACE_ID_HERE",
             placeFields: fields,
             sessionToken: nil, callback: {
 (place: GMSPlace?, error: Error?) in
 if let error = error {
  print("An error occurred: \(error.localizedDescription)")
  return
 }
 if let place = place {
  // Get the metadata for the first photo in the place photo metadata list.
  let photoMetadata: GMSPlacePhotoMetadata = place.photos![0]

  // Call loadPlacePhoto to display the bitmap and attribution.
  self.placesClient?.loadPlacePhoto(photoMetadata, callback: { (photo, error) -> Void in
   if let error = error {
    // TODO: Handle the error.
    print("Error loading photo metadata: \(error.localizedDescription)")
    return
   } else {
    // Display the first image and its attributions.
    self.imageView?.image = photo;
    self.lblText?.attributedText = photoMetadata.attributions;
   }
  })
 }
})

Objective-C

// Specify the place data types to return (in this case, just photos).
GMSPlaceField fields = (GMSPlaceFieldPhotos);

NSString *placeId = @"INSERT_PLACE_ID_HERE";

[_placesClient fetchPlaceFromPlaceID:placeId placeFields:fields sessionToken:nil callback:^(GMSPlace * _Nullable place, NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"An error occurred %@", [error localizedDescription]);
  return;
 }
 if (place != nil) {
  GMSPlacePhotoMetadata *photoMetadata = [place photos][0];
  [self->_placesClient loadPlacePhoto:photoMetadata callback:^(UIImage * _Nullable photo, NSError * _Nullable error) {
   if (error != nil) {
    NSLog(@"Error loading photo metadata: %@", [error localizedDescription]);
    return;
   } else {
    // Display the first image and its attributions.
    self->imageView.image = photo;
    self->lblText.attributedText = photoMetadata.attributions;
   }
  }];
 }
}];

Önbelleğe alma

[GMSPlacesClient loadPlacePhoto:callback:] veya [GMSPlacesClient loadPlacePhoto:constrainedToSize:scale:callback:] kullanılarak yüklenen fotoğraflar, paylaşılan NSURLCache içindeki Temel URL yükleme sistemi tarafından hem diskte hem de bellekte önbelleğe alınır.

Önbelleğe alma davranışını yapılandırmak için uygulama temsilcinizin application:didFinishLaunchingWithOptions: yönteminde [NSURLCache setSharedURLCache:] öğesini kullanarak paylaşılan URL önbelleğini değiştirebilirsiniz.

Uygulamanızın iOS için Yerler SDK'sı ile bir NSURLCache paylaşmasını istemiyorsanız yeni bir NSURLCache oluşturabilir ve bunu paylaşılan önbellek olarak ayarlamadan yalnızca uygulamanızın içinde kullanabilirsiniz.

İlişkilendirmeler

Çoğu durumda, yer fotoğrafları atıf yapılmadan kullanılabilir veya gerekli atıf resmin bir parçası olarak eklenir. Ancak döndürülen GMSPlacePhotoMetadata örneği bir ilişkilendirme içeriyorsa uygulamanıza resmi gösterdiğiniz her yerde ek atfı eklemeniz gerekir. Atıftaki bağlantılara dokunulabilir olması gerektiğini unutmayın. Atıflar ile ilgili dokümanlara bakın.

Kullanım sınırları

Görüntü almanın maliyeti bir birim kotaya tabidir. Fotoğraf meta verilerini almak için kullanım sınırı yoktur. Kullanım ve faturalandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.