ดาวน์โหลดคีย์ API

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มใช้ Places SDK สําหรับ iOS คุณต้องมีโปรเจ็กต์ที่มีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินและ Places SDK สําหรับ iOS เปิดใช้อยู่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อตั้งค่าใน Cloud Console

การสร้างคีย์ API

คีย์ API คือตัวระบุที่ไม่ซ้ํากัน ซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์คําขอที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์เพื่อการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน คุณต้องมีคีย์ API อย่างน้อย 1 รายการที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์

วิธีสร้างคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. ในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
  กล่องโต้ตอบสร้างคีย์ API จะแสดงคีย์ API ที่สร้างขึ้นใหม่
 3. คลิกปิด
  คีย์ API ใหม่จะปรากฏในหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในส่วนคีย์ API
  (โปรดอย่าลืมจํากัดคีย์ API ก่อนนําไปใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริง)

Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

การจํากัดคีย์ API

Google ขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณจํากัดคีย์ API ด้วยการจํากัดการใช้งานสําหรับ API เหล่านั้นซึ่งจําเป็นต้องใช้สําหรับแอปพลิเคชันเท่านั้น การจํากัดคีย์ API จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณโดยการป้องกันคีย์จากคําขอที่ไม่มีการรับประกัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย API

วิธีจํากัดคีย์ API

คอนโซล

 1. ไปที่หน้า Google Maps Platform > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่หน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. เลือกคีย์ API ที่ต้องการตั้งค่าการจํากัด หน้าพร็อพเพอร์ตี้ของคีย์ API จะปรากฏขึ้น
 3. ในส่วนการจํากัดคีย์ ให้กําหนดข้อจํากัดต่อไปนี้
  • ข้อจำกัดแอปพลิเคชัน:
   1. เลือกแอป iOS
   2. หากต้องการยอมรับคําขอจากแอป iOS ที่มีตัวระบุกลุ่มที่คุณระบุ ให้เลือกตัวระบุกลุ่ม iOS ที่เหมาะสมจากรายการ
  • ข้อจำกัด API:
   1. คลิกจํากัดคีย์
   2. เลือก Places API จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือก API หาก Places API ไม่อยู่ในรายการ คุณจะต้องเปิดใช้
 4. หากต้องการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลง คลิกบันทึก

Cloud SDK

แสดงรายการคีย์ที่มีอยู่

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

ล้างข้อจํากัดที่มีอยู่ในคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

กําหนดข้อจํากัดใหม่ให้กับคีย์ที่มีอยู่

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="places-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนต่อไป

ตอนนี้คุณมีคีย์ API แล้ว ให้สร้างและกําหนดค่าโปรเจ็กต์ตามที่อธิบายไว้ในตั้งค่าโปรเจ็กต์ Xcode