Loại địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Trang này liệt kê các giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính types.

 • Bảng 1 liệt kê những loại được hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm địa điểm và có thể được trả về cùng với kết quả chi tiết về địa điểm cũng như là một phần của tính năng tự động hoàn thành các gợi ý về địa điểm.
 • Bảng 2 liệt kê các loại bổ sung có thể được trả về cùng với kết quả chi tiết về địa điểm và nằm trong các dự đoán địa điểm tự động hoàn thành.
 • Bảng 3 liệt kê các loại bạn có thể sử dụng cho các yêu cầu tự động hoàn thành tại chỗ.

Bảng 1: Các loại địa điểm

Giá trị loại Địa điểm trong Bảng 1 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong phản hồi về Thông tin chi tiết về địa điểm. Yêu cầu phải chỉ định trường dữ liệu "loại" thích hợp.
 • Trong phạm vi dự đoán địa điểm của tính năng Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành theo địa điểm.
 • Trong tham số type dành cho lượt tìm kiếm địa điểm (chỉ dành cho API Địa điểm), để giới hạn kết quả ở những địa điểm khớp với loại đã chỉ định.
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

Bảng 2: Các loại bổ sung được dịch vụ Địa điểm trả về

Giá trị loại Địa điểm trong Bảng 2 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong quá trình yêu cầu thông tin chi tiết về địa điểm (ví dụ: lệnh gọi đến fetchPlace()) hoặc bất cứ kết quả nào trả về kết quả về Địa điểm. Yêu cầu phải chỉ định trường dữ liệu "loại" thích hợp.
 • Trong phạm vi dự đoán địa điểm của tính năng Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành theo địa điểm.
 • Để biểu thị thành phần địa chỉ.

Để biết thêm chi tiết về các loại này, hãy tham khảo Các loại địa chỉ.

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

Bảng 3: Các tập hợp loại được hỗ trợ trong yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm

Sử dụng các giá trị loại Địa điểm trong Bảng 3 hoặc các giá trị trong Bảng 1 và Bảng 2, như một phần của yêu cầu Tự động hoàn thành đối với địa điểm để hạn chế kết quả về một loại cụ thể.

Chỉ được dùng một loại duy nhất trong Bảng 3 trong yêu cầu. Nếu chỉ định giá trị từ Bảng 3, thì bạn không thể chỉ định giá trị từ Bảng 1 hoặc Bảng 2.

Để biết thêm thông tin về quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành theo địa điểm.

Các loại được hỗ trợ là:

 • geocode hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về các kết quả mã hóa địa lý, thay vì kết quả kinh doanh. Thông thường, bạn sử dụng yêu cầu này để phân biệt các kết quả trong đó vị trí được chỉ định có thể là không xác định.
 • address hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về các kết quả mã hoá địa lý có địa chỉ chính xác. Nhìn chung, bạn sử dụng yêu cầu này khi biết người dùng đang tìm kiếm một địa chỉ được chỉ định đầy đủ.
 • establishment hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về các kết quả kinh doanh.
 • Tập hợp loại (regions) hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về bất kỳ kết quả nào khớp với các kiểu sau:
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • Tập hợp loại (cities) hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về kết quả khớp với locality hoặc administrative_area_level_3.