Loại địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Trang này liệt kê các giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính types.

 • Bảng 1 liệt kê các loại dữ liệu được hỗ trợ cho nội dung tìm kiếm địa điểm và có thể được trả về kèm theo kết quả chi tiết về Địa điểm và là một phần của thông tin dự đoán địa điểm tự động hoàn thành.
 • Bảng 2 liệt kê các loại dữ liệu bổ sung có thể được trả về kèm theo kết quả thông tin chi tiết về Địa điểm, và trong quá trình dự đoán địa điểm tự động hoàn thành.
 • Bảng 3 liệt kê các loại yêu cầu tự động hoàn thành tại chỗ.

Bảng 1: Các loại địa điểm

Giá trị Loại địa điểm trong Bảng 1 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong quá trình phản hồi thông tin chi tiết về Địa điểm. Yêu cầu này phải chỉ định "types" trường dữ liệu phù hợp.
 • Là một phần của cụm từ gợi ý về địa điểm của tính năng Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng những giá trị này, hãy xem bài viết Các tính năng tự động hoàn thành cho địa điểm.
 • Trong tham số type đối với tính năng tìm kiếm địa điểm (chỉ áp dụng đối với API địa điểm), để hạn chế kết quả trong các địa điểm khớp với loại hình đã chỉ định.
 • accounting
 • airport
 • amusement_park
 • aquarium
 • art_gallery
 • atm
 • bakery
 • bank
 • bar
 • beauty_salon
 • bicycle_store
 • book_store
 • bowling_alley
 • bus_station
 • cafe
 • campground
 • car_dealer
 • car_rental
 • car_repair
 • car_wash
 • casino
 • cemetery
 • church
 • city_hall
 • clothing_store
 • convenience_store
 • courthouse
 • dentist
 • department_store
 • doctor
 • drugstore
 • electrician
 • electronics_store
 • embassy
 • fire_station
 • florist
 • funeral_home
 • furniture_store
 • gas_station
 • gym
 • hair_care
 • hardware_store
 • hindu_temple
 • home_goods_store
 • hospital
 • insurance_agency
 • jewelry_store
 • laundry
 • lawyer
 • library
 • light_rail_station
 • liquor_store
 • local_government_office
 • locksmith
 • lodging
 • meal_delivery
 • meal_takeaway
 • mosque
 • movie_rental
 • movie_theater
 • moving_company
 • museum
 • night_club
 • painter
 • park
 • parking
 • pet_store
 • pharmacy
 • physiotherapist
 • plumber
 • police
 • post_office
 • primary_school
 • real_estate_agency
 • restaurant
 • roofing_contractor
 • rv_park
 • school
 • secondary_school
 • shoe_store
 • shopping_mall
 • spa
 • stadium
 • storage
 • store
 • subway_station
 • supermarket
 • synagogue
 • taxi_stand
 • tourist_attraction
 • train_station
 • transit_station
 • travel_agency
 • university
 • veterinary_care
 • zoo

Bảng 2: Các loại bổ sung do dịch vụ Địa điểm trả về

Giá trị Loại địa điểm trong Bảng 2 được sử dụng theo các cách sau:

 • Trong kết quả của yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (ví dụ: lệnh gọi đến fetchPlace()) hoặc bất cứ nơi nào kết quả trả về được trả về. Yêu cầu này phải chỉ định "types" trường dữ liệu phù hợp.
 • Là một phần của cụm từ gợi ý về địa điểm của tính năng Tự động hoàn thành. Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng những giá trị này, hãy xem bài viết Các tính năng tự động hoàn thành cho địa điểm.
 • Để biểu thị các thành phần của địa chỉ.

Để biết thêm thông tin về các loại này, hãy tham khảo phần Loại địa chỉ.

 • administrative_area_level_1
 • administrative_area_level_2
 • administrative_area_level_3
 • administrative_area_level_4
 • administrative_area_level_5
 • administrative_area_level_6
 • administrative_area_level_7
 • archipelago
 • colloquial_area
 • continent
 • country
 • establishment
 • finance
 • floor
 • food
 • general_contractor
 • geocode
 • health
 • intersection
 • landmark
 • locality
 • natural_feature
 • neighborhood
 • place_of_worship
 • plus_code
 • point_of_interest
 • political
 • post_box
 • postal_code
 • postal_code_prefix
 • postal_code_suffix
 • postal_town
 • premise
 • room
 • route
 • street_address
 • street_number
 • sublocality
 • sublocality_level_1
 • sublocality_level_2
 • sublocality_level_3
 • sublocality_level_4
 • sublocality_level_5
 • subpremise
 • town_square

Bảng 3: Các bộ sưu tập loại được hỗ trợ trong các yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm

Sử dụng các giá trị của Loại địa điểm trong Bảng 3 hoặc các giá trị trong Bảng 1 và Bảng 2 trong yêu cầu Tự động hoàn thành địa điểm để hạn chế kết quả ở một loại cụ thể.

Chỉ cho phép một loại từ Bảng 3 trong yêu cầu. Nếu chỉ định một giá trị trong Bảng 3, bạn không thể chỉ định một giá trị trong Bảng 1 hoặc Bảng 2.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc sử dụng các giá trị này, hãy xem phần Tự động hoàn thành địa điểm.

Các loại được hỗ trợ là:

 • geocode hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả mã hoá địa lý, thay vì kết quả kinh doanh. Nói chung, nếu bạn sử dụng yêu cầu này để phân biệt kết quả mà vị trí được chỉ định có thể không xác định.
 • address hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả mã hoá địa lý bằng một địa chỉ chính xác. Nhìn chung, bạn sử dụng yêu cầu này khi biết người dùng sẽ tìm kiếm một địa chỉ được chỉ định đầy đủ.
 • establishment hướng dẫn dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm chỉ trả về kết quả kinh doanh.
 • Tập hợp loại (regions) sẽ hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về bất kỳ kết quả nào khớp với các kiểu sau:
  • locality
  • sublocality
  • postal_code
  • country
  • administrative_area_level_1
  • administrative_area_level_2
 • Tập hợp loại (cities) sẽ hướng dẫn dịch vụ Địa điểm trả về kết quả khớp với locality hoặc administrative_area_level_3.