مرجع ساختار GMSVisibleRegion

مرجع ساختار GMSVisibleRegion

بررسی اجمالی

GMSVisibleRegion شامل چهار نقطه مشخص کننده چند ضلعی است که در دوربین نقشه قابل مشاهده است.

این چند ضلعی می تواند به جای مستطیل یک ذوزنقه باشد، زیرا دوربین می تواند شیب داشته باشد. اگر دوربین مستقیماً بالای مرکز دوربین باشد، شکل مستطیلی است، اما اگر دوربین کج باشد، شکل ذوزنقه ای به نظر می رسد که کوچکترین ضلع آن به نقطه دید نزدیک است.

ویژگی های عمومی

CLLlocationCoordinate2D نزدیک چپ
گوشه سمت چپ پایین دوربین.
CLLlocationCoordinate2D نزدیک راست
گوشه سمت راست پایین دوربین.
CLLlocationCoordinate2D farLeft
گوشه سمت چپ دوربین.
CLLlocationCoordinate2D دور سمت راست
گوشه سمت راست دوربین.

اسناد داده های اعضا

CLLlocationCoordinate2D GMSVisibleRegion::nearLeft

گوشه سمت چپ پایین دوربین.

CLLocationCoordinate2D GMSVisibleRegion::nearRight

گوشه سمت راست پایین دوربین.

CLLlocationCoordinate2D GMSVisibleRegion::farLeft

گوشه سمت چپ دوربین.

CLLlocationCoordinate2D GMSVisibleRegion::farRight

گوشه سمت راست دوربین.