مرجع ساختار GMSMapPoint

مرجع ساختار GMSMapPoint

بررسی اجمالی

یک نقطه روی نقشه

ممکن است یک مختصات پیش بینی شده را نشان دهد.

x در [-1، 1] است. جهت محور نرمال است: y به سمت شمال، x به سمت شرق رشد می کند. (0، 0) مرکز نقشه است.

GMSProject() و GMSUnproject() را ببینید.

ویژگی های محافظت شده

دو برابر ایکس
دو برابر y

اسناد داده های اعضا

- (دوبل) x
- (دو برابر) y