مرجع پروتکل <GMSTileReceiver>

مرجع پروتکل <GMSTileReceiver>

بررسی اجمالی

GMSTileReceiver هنگام درخواست کاشی در اختیار GMSTileLayer قرار می‌گیرد و امکان فراخوانی تماس را بعداً (یا بلافاصله) فراهم می‌کند.

توابع اعضای عمومی

(خالی) - receiveTileWithX:y:zoom:image:

مستندات عملکرد اعضا

- (باطل) receiveTileWithX: (NSUIعدد) ایکس
y: (NSUIعدد) y
بزرگنمایی: (NSUIعدد) بزرگنمایی
تصویر: (تصویر UII قابل تهی *) تصویر