مرجع پروتکل <GMSIndoorDisplayDelegate>

مرجع پروتکل <GMSIndoorDisplayDelegate>

بررسی اجمالی

نمایندگی رویدادها در GMSIndoorDisplay .

توابع اعضای عمومی

(خالی) - didChangeActiveBuilding:
هنگامی که activeBuilding تغییر کرده است، افزایش می یابد.
(خالی) - didChangeActiveLevel:
هنگامی که سطح فعال تغییر کرده است، افزایش می یابد.

مستندات عملکرد اعضا

- (باطل) didChangeActiveBuilding: ( GMSIndoorBuilding قابل تهی *) ساختمان [optional]

هنگامی که activeBuilding تغییر کرده است، افزایش می یابد.

ActiveLevel نیز قبلاً برای ساختمان جدید به‌روزرسانی شده است، اما didChangeActiveLevel: بعد از این روش افزایش می‌یابد.

- (void) didChangeActiveLevel: ( GMSIndoorLevel قابل تهی *) مرحله [optional]

هنگامی که سطح فعال تغییر کرده است، افزایش می یابد.

این رویداد برای همه تغییرات، از جمله تنظیم صریح دارایی، مطرح می‌شود.