<GMSFeature> การอ้างอิงโปรโตคอล

<GMSFeature> การอ้างอิงโปรโตคอล

ภาพรวม

อินเทอร์เฟซที่แสดงข้อมูลเมตาของฟีเจอร์

อย่าบันทึกการอ้างอิงไปยังออบเจ็กต์ฟีเจอร์บางรายการ เนื่องจากข้อมูลอ้างอิงจะไม่มีความเสถียร

รับค่าโดย GMSFeatureLayer และ GMSPlaceFeature

ฟังก์ชันสมาชิกแบบสาธารณะ

(GMSFeatureType)- featureType
 ประเภทของฟีเจอร์นี้

เอกสารประกอบเกี่ยวกับฟังก์ชันของสมาชิก

ประเภทของฟีเจอร์นี้