مرجع کلاس GMSStampStyle

مرجع کلاس GMSStampStyle

بررسی اجمالی

کلاس پایه انتزاعی برای سبک های چند خطی که یک تصویر تکرار شونده را روی یک GMSStyleSpan ترسیم می کنند.

توسط GMSSpriteStyle و GMSTextureStyle به ارث رسیده است.

خواص

تصویر UII * stampImage
تصویر یا بافتی که با یک ضربه تکرار می شود.

اسناد ملکی

- (UIIimage*) stampImage [read, assign]

تصویر یا بافتی که با یک ضربه تکرار می شود.

توجه داشته باشید که این تصویر به صورت مربع فشرده می شود - بنابراین برای بهترین نتیجه یک تصویر مربعی داشته باشید. تمبرهای ارائه شده به اندازه عرض خطی است که GMSStrokeStyle روی آن تنظیم شده است. جهت گیری تصویر با بالای تصویر به سمت نقطه شروع و پایین تصویر به سمت نقطه پایان خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خط زیرین دو نقطه داشته باشد و نقطه شروع مستقیماً بالای نقطه پایان باشد، مهر در جهت عمودی ظاهر می شود.