مرجع کلاس GMSReverseGeocodeResponse

مرجع کلاس GMSReverseGeocodeResponse

بررسی اجمالی

مجموعه ای از نتایج از درخواست معکوس ژئوکد.

توابع اعضای عمومی

( GMSAddress *) - اولین نتیجه
اولین نتیجه را برمی‌گرداند، یا اگر هیچ نتیجه‌ای در دسترس نباشد، صفر را برمی‌گرداند.
(NSArray nullable< GMSAddress * > *) - نتایج
آرایه‌ای از همه نتایج (شامل GMSAddress ) از جمله اولین نتیجه را برمی‌گرداند.

مستندات عملکرد اعضا

اولین نتیجه را برمی‌گرداند، یا اگر هیچ نتیجه‌ای در دسترس نباشد، صفر را برمی‌گرداند.

- نتایج (NSArray nullable< GMSAddress *> *).

آرایه‌ای از همه نتایج (شامل GMSAddress ) از جمله اولین نتیجه را برمی‌گرداند.