Odniesienie klasy GMSPlaceFeature

Odniesienie klasy GMSPlaceFeature

Przegląd

Interfejs przedstawiający obiekt (obiekt z identyfikatorem miejsca).

Dziedziczy element <GMSFeature>.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithFeatureType:placeID:
 Utwórz instancję warstwy cech do testowania.
(GMSFeatureType)- featureType,
 Typ obiektu.

Usługi

Typ funkcji GMSFeatureTypetyp cechy
NSString * identyfikator miejsca

Dokumentacja funkcji członka

- (typ instancji) initWithFeatureType: (GMSFeatureType) typ cechy
identyfikator miejsca: (NSString *) placeID.

Utwórz instancję warstwy cech do testowania.

Tej metody należy używać tylko do testów jednostkowych. W środowisku produkcyjnym instancje GMSPlaceFeature powinny być tworzone tylko przez pakiet SDK.

- (GMSFeatureType) featureType

Typ obiektu.


Dokumentacja właściwości

- (GMSFeatureType) featureType [read, assign]
– (NSString*) placeID [read, assign]