مرجع کلاس GMSPinImageOptions

مرجع کلاس GMSPinImageOptions

بررسی اجمالی

سفارشی سازی تصویر پین را برای یک نشانگر پیشرفته فراهم می کند.

خواص

GMSPinImageGlyph * گلیف
یک شی که نشان دهنده یک رشته یا تصویر برای جایگزینی علامت روی نشانگر است.
UIColor * رنگ پس زمینه
رنگ مورد استفاده برای پر کردن شکل نشانگر.
UIColor * رنگ لبه
رنگ مورد استفاده برای حاشیه شکل نشانگر.

اسناد ملکی

- ( GMSPinImageGlyph *) گلیف [read, write, assign]

یک شی که نشان دهنده یک رشته یا تصویر برای جایگزینی علامت روی نشانگر است.

- (UIColor*) backgroundColor [read, write, assign]

رنگ مورد استفاده برای پر کردن شکل نشانگر.

- (UIColor*) borderColor [read, write, assign]

رنگ مورد استفاده برای حاشیه شکل نشانگر.