مرجع کلاس GMSPinImage

مرجع کلاس GMSPinImage

بررسی اجمالی

یک تصویر پین سفارشی برای یک نشانگر پیشرفته ارائه می دهد.

توابع اعضای عمومی استاتیک

( GMSPinImage *) + pinImageWithOptions:
یک سبک تصویر را با گزینه‌های تصویر پین داده شده برمی‌گرداند که می‌تواند به‌عنوان UIIimage مستقل یا فقط به‌عنوان نماد یک نشانگر پیشرفته استفاده شود.

مستندات عملکرد اعضا

یک سبک تصویر را با گزینه‌های تصویر پین داده شده برمی‌گرداند که می‌تواند به‌عنوان UIIimage مستقل یا فقط به‌عنوان نماد یک نشانگر پیشرفته استفاده شود.

مولفه های:
گزینه ها یک شی GMSPinImageOptions برای استفاده برای سفارشی کردن تصویر نشانگر.
برمی گرداند:
تصویری که با گزینه های ارائه شده پیکربندی شده است.