مرجع کلاس GMSPanoramaLink

مرجع کلاس GMSPanoramaLink

بررسی اجمالی

پیوندهایی از یک GMSPanorama به پانوراماهای همسایه.

خواص

CGFloat عنوان
زاویه پانورامای همسایه، در جهت عقربه های ساعت از شمال به درجه.
NSString * شناسه پانوراما
شناسه پانوراما برای پانورامای همسایه.

اسناد ملکی

- عنوان (CGFloat) [read, write, assign]

زاویه پانورامای همسایه، در جهت عقربه های ساعت از شمال به درجه.

- (NSString*) panoramaID [read, write, copy]

شناسه پانوراما برای پانورامای همسایه.

این را دائماً ذخیره نکنید، به مرور زمان تغییر می کند.