مرجع کلاس GMSPanorama

مرجع کلاس GMSPanorama

بررسی اجمالی

GMSPanorama ابرداده را برای یک پانورامای خاص در زمین نشان می دهد.

این کلاس مستقیماً قابل مشاهده نیست و از طریق GMSPanoramaService یا GMSPanoramaView به دست می آید.

خواص

CLLlocationCoordinate2D هماهنگ كردن
مکان دقیق این پانوراما.
NSString * شناسه پانوراما
شناسه این پانوراما.
NSArray< GMSPanoramaLink * > * پیوندها
آرایه ای از GMSPanoramaLink که پانورامای مجاور را توصیف می کند.

اسناد ملکی

- مختصات (CLLocationCoordinate2D) [read, assign]

مکان دقیق این پانوراما.

- (NSString*) panoramaID [read, copy]

شناسه این پانوراما.

پانوراماها ممکن است با گذشت زمان شناسه را تغییر دهند، بنابراین این کار نباید ادامه یابد

- (NSArray< GMSPanoramaLink *>*) پیوندها [read, copy]

آرایه ای از GMSPanoramaLink که پانورامای مجاور را توصیف می کند.