مرجع کلاس GMSIndoorLevel

مرجع کلاس GMSIndoorLevel

بررسی اجمالی

یک سطح را در یک ساختمان توصیف می کند.

چندین ساختمان می توانند یک سطح را به اشتراک بگذارند - در این مورد، نمونه های سطح با هم مقایسه می شوند، حتی اگر اعداد/نام سطوح ممکن است متفاوت باشند.

خواص

NSString * نام
نام نمایشی محلی برای سطح، به عنوان مثال
NSString * نام کوتاه
نام نمایش کوتاه محلی برای سطح، به عنوان مثال

اسناد ملکی

- (NSString*) نام [read, copy]

نام نمایشی محلی برای سطح، به عنوان مثال

"طبقه همکف".

- (NSString*) shortName [read, copy]

نام نمایش کوتاه محلی برای سطح، به عنوان مثال

"1".