مرجع کلاس GMSIndoorBuilding

مرجع کلاس GMSIndoorBuilding

بررسی اجمالی

ساختمانی را توصیف می کند که دارای سطوح است.

خواص

NSArray< GMSIndoorLevel * > * سطوح
آرایه ای از GMSIndoorLevel که سطوح تشکیل دهنده ساختمان را توصیف می کند.
عدد NSUI defaultLevelIndex
فهرست در آرایه سطوح سطح پیش فرض.
BOOL زیرزمینی
اگر بله، ساختمان کاملاً زیرزمینی است و از پنهان بودن پشتیبانی می کند.

اسناد ملکی

- سطوح (NSArray< GMSIndoorLevel *>*) [read, assign]

آرایه ای از GMSIndoorLevel که سطوح تشکیل دهنده ساختمان را توصیف می کند.

سطوح در "ترتیب نمایش" از بالا به پایین هستند.

- (NSUInteger) defaultLevelIndex [read, assign]

فهرست در آرایه سطوح سطح پیش فرض.

- (BOOL) زیرزمینی [read, assign]

اگر بله، ساختمان کاملاً زیرزمینی است و از پنهان بودن پشتیبانی می کند.