GMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior

GMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior

شمارش ها

enum GMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior { kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAlways , kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAutomatic , kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorNever }
ثابت‌هایی که نشان می‌دهند چگونه قسمت‌های ناحیه امن به لایه‌بندی اضافه می‌شوند. بیشتر...

نوع شمارش اسناد

ثابت‌هایی که نشان می‌دهند چگونه قسمت‌های ناحیه امن به لایه‌بندی اضافه می‌شوند.

شمارشگر:
kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAlways

همیشه قسمت های ایمن را در بالشتک قرار دهید.

kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAutomatic

هنگامی که مقدار padding کوچکتر از ناحیه ایمن درج شده برای یک لبه خاص است، از مقدار ناحیه امن برای چیدمان استفاده کنید، در غیر این صورت از padding استفاده کنید.

kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorNever

هرگز قسمت های ایمن را در بالشتک قرار ندهید.

این رفتار قبل از نسخه 2.5 بود.