สร้างแอป Google Chat อยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ด้วย Pub/Sub

หน้านี้อธิบายวิธีสร้างแอป Chat โดยใช้ Pub/Sub สถาปัตยกรรมประเภทนี้สำหรับแอป Chat จะมีประโยชน์หากองค์กรของคุณมีไฟร์วอลล์ที่อาจทำให้ Chat ส่งข้อความไปยังแอป Chat ไม่ได้ หรือหากแอป Chat ใช้ Google Workspace Events API อย่างไรก็ตาม สถาปัตยกรรมดังกล่าวมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้เนื่องจากแอป Chat เหล่านี้จะส่งและรับข้อความแบบไม่พร้อมกันได้เท่านั้น

 • ใช้กล่องโต้ตอบ ในข้อความไม่ได้ โปรดใช้ข้อความในการ์ดแทน
 • ไม่สามารถอัปเดตการ์ดแต่ละใบด้วยการตอบสนองแบบพร้อมกัน แต่ให้อัปเดตข้อความทั้งหมดโดยเรียกใช้เมธอด patch แทน

แผนภาพต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่สร้างด้วย Pub/Sub

สถาปัตยกรรมของแอป Chat ที่ใช้งานกับ Pub/Sub

ในแผนภาพก่อนหน้า ผู้ใช้ที่โต้ตอบกับแอป Pub/Sub Chat จะมีโฟลว์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ส่งข้อความใน Chat ไปยังแอป Chat ทั้งในข้อความส่วนตัวหรือในพื้นที่ใน Chat หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใน Chat ที่แอป Chat มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่

 2. Chat จะส่งข้อความไปยังหัวข้อ Pub/Sub

 3. แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นระบบคลาวด์หรือระบบภายในองค์กรที่มีตรรกะของแอป Chat จะสมัครรับข้อมูลหัวข้อ Pub/Sub เพื่อรับข้อความผ่านไฟร์วอลล์

 4. (ไม่บังคับ) แอป Chat อาจเรียกใช้ Chat API เพื่อโพสต์ข้อความแบบไม่พร้อมกันหรือดำเนินการ อื่นๆ ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Java

ตั้งค่าสภาพแวดล้อม

ก่อนใช้ Google API คุณต้องเปิดใช้งานในโปรเจ็กต์ Google Cloud คุณเปิด API ได้อย่างน้อย 1 รายการในโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรเจ็กต์เดียว
 • ในคอนโซล Google Cloud ให้เปิดใช้ Google Chat API และ Pub/Sub API

  เปิดใช้ API

ตั้งค่า Pub/Sub

 1. สร้างหัวข้อ Pub/Sub ที่ Chat API จะส่งข้อความได้ เราขอแนะนำให้ใช้หัวข้อเดียว ต่อแอป Chat 1 แอป

 2. ให้สิทธิ์ Chat ในการเผยแพร่หัวข้อด้วยการมอบหมายบทบาทผู้เผยแพร่ Pub/Sub ให้กับบัญชีบริการต่อไปนี้

  chat-api-push@system.gserviceaccount.com
  
 3. สร้างบัญชีบริการสำหรับแอป Chat เพื่อให้สิทธิ์กับ Pub/Sub และ Chat และบันทึกไฟล์คีย์ส่วนตัวลงในไดเรกทอรีการทำงาน

 4. สร้างการสมัครใช้บริการแบบพุล สำหรับหัวข้อ

 5. กำหนดบทบาทผู้สมัครใช้บริการ Pub/Sub ในการสมัครใช้บริการสำหรับบัญชีบริการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

เขียนสคริปต์

Java

 1. ใน CLI ให้ระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีบริการดังนี้

  export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=SERVICE_ACCOUNT_FILE_PATH
  
 2. ในไดเรกทอรีการทำงาน ให้สร้างไฟล์ชื่อ pom.xml

 3. ในไฟล์ pom.xml ให้วางรหัสต่อไปนี้

  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  
  <groupId>com.google.chat.pubsub</groupId>
  <artifactId>java-pubsub-app</artifactId>
  <version>0.1.0</version>
  
  <name>java-pubsub-app</name>
  
  <properties>
   <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
   <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
  </properties>
  
  <dependencyManagement>
   <dependencies>
    <dependency>
     <groupId>com.google.cloud</groupId>
     <artifactId>libraries-bom</artifactId>
     <version>26.26.0</version>
     <type>pom</type>
     <scope>import</scope>
    </dependency>
   </dependencies>
  </dependencyManagement>
  
  <dependencies>
   <dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.9.1</version>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.google.api-client</groupId>
    <artifactId>google-api-client</artifactId>
    <version>1.32.1</version>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.google.cloud</groupId>
    <artifactId>google-cloud-pubsub</artifactId>
   </dependency>
   <dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    <version>2.14.2</version>
   </dependency>
  </dependencies>
  
  <build>
   <pluginManagement>
    <plugins>
     <plugin>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.0</version>
     </plugin>
    </plugins>
   </pluginManagement>
  </build>
  </project>
  
 4. สร้างโครงสร้างไดเรกทอรี src/main/java ในไดเรกทอรีการทำงาน

 5. ในไดเรกทอรี src/main/java ให้สร้างไฟล์ชื่อ Main.java

 6. ใน Main.java ให้วางรหัสต่อไปนี้

  import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
  import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
  import com.fasterxml.jackson.databind.node.JsonNodeFactory;
  import com.fasterxml.jackson.databind.node.ObjectNode;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.ByteArrayContent;
  import com.google.api.client.http.GenericUrl;
  import com.google.api.client.http.HttpContent;
  import com.google.api.client.http.HttpRequest;
  import com.google.api.client.http.HttpRequestFactory;
  import com.google.api.client.http.HttpTransport;
  import com.google.cloud.pubsub.v1.AckReplyConsumer;
  import com.google.cloud.pubsub.v1.MessageReceiver;
  import com.google.cloud.pubsub.v1.Subscriber;
  import com.google.pubsub.v1.PubsubMessage;
  import com.google.pubsub.v1.ProjectSubscriptionName;
  import java.io.FileInputStream;
  import java.util.Collections;
  
  public class Main {
  
   public static final String CREDENTIALS_PATH_ENV_PROPERTY = "GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS";
  
   // Google Cloud Project ID
   public static final String PROJECT_ID = PROJECT_ID;
  
   // Cloud Pub/Sub Subscription ID
   public static final String SUBSCRIPTION_ID = SUBSCRIPTION_ID
  
   public static void main(String[] args) throws Exception {
    ProjectSubscriptionName subscriptionName =
      ProjectSubscriptionName.of(PROJECT_ID, SUBSCRIPTION_ID);
  
    // Instantiate app, which implements an asynchronous message receiver.
    EchoApp echoApp = new EchoApp();
  
    // Create a subscriber for <var>SUBSCRIPTION_ID</var> bound to the message receiver
    final Subscriber subscriber =
      Subscriber.newBuilder(subscriptionName, echoApp).build();
    System.out.println("Starting subscriber...");
    subscriber.startAsync();
  
    // Wait for termination
    subscriber.awaitTerminated();
   }
  }
  
  / **
  * A demo app which implements {@link MessageReceiver} to receive messages. It simply echoes the
  * incoming messages.
  */
  class EchoApp implements MessageReceiver {
  
   // Path to the private key JSON file of the service account to be used for posting response
   // messages to Google Chat.
   // In this demo, we are using the same service account for authorizing with Cloud Pub/Sub to
   // receive messages and authorizing with Google Chat to post messages. If you are using
   // different service accounts, please set the path to the private key JSON file of the service
   // account used to post messages to Google Chat here.
   private static final String SERVICE_ACCOUNT_KEY_PATH =
     System.getenv(Main.CREDENTIALS_PATH_ENV_PROPERTY);
  
   // Developer code for Google Chat API scope.
   private static final String GOOGLE_CHAT_API_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/chat.bot";
  
   // Response URL Template with placeholders for space id.
   private static final String RESPONSE_URL_TEMPLATE =
     "https://chat.googleapis.com/v1/__SPACE_ID__/messages";
  
   // Response echo message template.
   private static final String RESPONSE_TEMPLATE = "You said: `__MESSAGE__`";
  
   private static final String ADDED_RESPONSE = "Thank you for adding me!";
  
   GoogleCredential credential;
   HttpTransport httpTransport;
   HttpRequestFactory requestFactory;
  
   EchoApp() throws Exception {
    credential =
      GoogleCredential.fromStream(new FileInputStream(SERVICE_ACCOUNT_KEY_PATH))
        .createScoped(Collections.singleton(GOOGLE_CHAT_API_SCOPE));
    httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    requestFactory = httpTransport.createRequestFactory(credential);
   }
  
   // Called when a message is received by the subscriber.
   @Override
   public void receiveMessage(PubsubMessage pubsubMessage, AckReplyConsumer consumer) {
    System.out.println("Id : " + pubsubMessage.getMessageId());
    // handle incoming message, then ack/nack the received message
    try {
     ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
     JsonNode dataJson = mapper.readTree(pubsubMessage.getData().toStringUtf8());
     System.out.println("Data : " + dataJson.toString());
     handle(dataJson);
     consumer.ack();
    } catch (Exception e) {
     System.out.println(e);
     consumer.nack();
    }
   }
  
   public void handle(JsonNode eventJson) throws Exception {
    JsonNodeFactory jsonNodeFactory = new JsonNodeFactory(false);
    ObjectNode responseNode = jsonNodeFactory.objectNode();
  
    // Construct the response depending on the event received.
  
    String eventType = eventJson.get("type").asText();
    switch (eventType) {
     case "ADDED_TO_SPACE":
      responseNode.put("text", ADDED_RESPONSE);
      // An app can also be added to a space by @mentioning it in a message. In that case, we fall
      // through to the MESSAGE case and let the app respond. If the app was added using the
      // invite flow, we just post a thank you message in the space.
      if(!eventJson.has("message")) {
       break;
      }
     case "MESSAGE":
      responseNode.put("text",
        RESPONSE_TEMPLATE.replaceFirst(
          "__MESSAGE__", eventJson.get("message").get("text").asText()));
      // In case of message, post the response in the same thread.
      ObjectNode threadNode = jsonNodeFactory.objectNode();
      threadNode.put("name", eventJson.get("message").get("thread").get("name").asText());
      responseNode.put("thread", threadNode);
      break;
     case "REMOVED_FROM_SPACE":
     default:
      // Do nothing
      return;
    }
  
    // Post the response to Google Chat.
  
    String URI =
      RESPONSE_URL_TEMPLATE.replaceFirst(
        "__SPACE_ID__", eventJson.get("space").get("name").asText());
    GenericUrl url = new GenericUrl(URI);
  
    HttpContent content =
      new ByteArrayContent("application/json", responseNode.toString().getBytes("UTF-8"));
    HttpRequest request = requestFactory.buildPostRequest(url, content);
    com.google.api.client.http.HttpResponse response = request.execute();
   }
  }
  

  แทนที่รายการต่อไปนี้

  • PROJECT_ID: รหัสโปรเจ็กต์ Google Cloud
  • SUBSCRIPTION_ID: รหัสการสมัครใช้บริการ การสมัครใช้บริการ Pub/Sub ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

เผยแพร่แอปไปยัง Chat

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > API และบริการที่เปิดใช้ > Google Chat API > การกำหนดค่า

  ไปที่การกำหนดค่า

 2. กำหนดค่าแอป Chat สำหรับ Pub/Sub ดังนี้

  1. ป้อน Quickstart App ในชื่อแอป
  2. ใน URL ของรูปโปรไฟล์ ให้ป้อน https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png
  3. ในคำอธิบาย ให้ป้อน Quickstart app
  4. ในส่วนฟังก์ชันการทำงาน ให้เลือกรับข้อความ 1:1 และเข้าร่วมพื้นที่ทำงานและการสนทนากลุ่ม
  5. ในส่วนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้เลือก Cloud Pub/Sub และวางชื่อหัวข้อ Pub/Sub ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
  6. ในส่วนระดับการเข้าถึง ให้เลือกทำให้แอป Google Chat นี้พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลและกลุ่มที่ระบุในโดเมน และป้อนอีเมล
  7. ในส่วนบันทึก ให้เลือกบันทึกข้อผิดพลาดไปยังการบันทึก
 3. คลิกบันทึก

แอปพร้อมรับและตอบข้อความใน Chat แล้ว

เรียกใช้สคริปต์

ใน CLI ให้เปลี่ยนเป็นไดเรกทอรีการทำงานและเรียกใช้สคริปต์:

Java

mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=Main

เมื่อเรียกใช้โค้ด แอปพลิเคชันจะเริ่มฟังข้อความที่เผยแพร่ไปยังหัวข้อ Pub/Sub

ทดสอบแอป Chat

หากต้องการทดสอบแอป Chat ให้ส่งข้อความส่วนตัวถึงแอปโดยทำดังนี้

 1. เปิด Google Chat
 2. หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวถึงแอป ให้คลิกเริ่มแชท แล้วคลิกค้นหาแอปในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 3. ในกล่องโต้ตอบค้นหาแอป ให้ค้นหา "แอปเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว"
 4. หากต้องการเปิดข้อความส่วนตัวด้วยแอป ให้ค้นหา แอป Quickstart และคลิกเพิ่ม > แชท
 5. ในข้อความส่วนตัว ให้พิมพ์ Hello แล้วกด enter แอป Chat จะพูดบอกข้อความกลับมาให้คุณ

แก้ปัญหา

เมื่อแอปหรือการ์ด Google Chat แสดงผลข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซ Chat จะแสดงข้อความว่า "เกิดข้อผิดพลาด" หรือ "ดำเนินการตามคำขอไม่ได้" บางครั้ง UI ของ Chat ไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่แอปหรือการ์ด Chat อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ข้อความการ์ดอาจไม่ปรากฏ

แม้ว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจไม่แสดงใน UI ของ Chat แต่ก็จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สื่อความหมายและข้อมูลบันทึกซึ่งพร้อมช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อเปิดการบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับแอป Chat ไว้ หากต้องการความช่วยเหลือในการดู แก้ไขข้อบกพร่อง และแก้ไขข้อผิดพลาด โปรดดูหัวข้อแก้ปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของ Google Chat