Rozwiązywanie problemów z aplikacją Google Chat i rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisujemy typowe problemy, które mogą wystąpić podczas tworzenia i testowania aplikacji Google Chat.

Wiadomość karty, okno lub podgląd linku nie są renderowane lub nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z kartami znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z kartami i ich naprawianie.

Aplikacja nie odpowiada

Jeśli wyślesz do aplikacji Google Chat odpowiedź „Aplikacja nie odpowiada”, sprawdź jej konfigurację:

 1. W konsoli Google Cloud kliknij Menu > Więcej usług > Google Workspace > Biblioteka usług > Google Chat API > Zarządzaj > Konfiguracja.

  Przejdź do Google Chat API

 2. W sekcji Stan aplikacji wybierz Aktywna – dostępna dla użytkowników.

 3. W sekcji Funkcje interaktywne sprawdź, czy ustawienia są odpowiednie do funkcji aplikacji. Jeśli Twoja aplikacja Google Chat wchodzi w interakcje z użytkownikami, włącz opcję Włącz funkcje interaktywne:

  1. Jeśli aplikacja odpowiada na wiadomości, zaznacz Odbieraj wiadomości 1:1.
  2. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź, czy pola URL aplikacji, Identyfikator wdrożenia projektu Apps Script, Nazwa tematu Cloud Pub/Sub lub agenta Dialogflow są skonfigurowane prawidłowo i czy zostały wdrożone.
  3. W sekcji Widoczność sprawdź, czy odpowiedni użytkownicy mają dostęp do aplikacji (adres e-mail lub grupa w domenie Google Workspace). Jeśli aplikacja jest wdrożona przy użyciu pakietu SDK Google Workspace Marketplace, ustawienia widoczności nie są konieczne, ponieważ pierwszeństwo mają ustawienia z Google Workspace Marketplace.
 4. Jeśli aplikacja jest opublikowana przy użyciu pakietu SDK Google Workspace Marketplace, sprawdź ustawienia Google Workspace Marketplace.

 5. Kliknij Zapisz.

 6. Spróbuj ponownie wysłać wiadomość do aplikacji.

Interfejs Google Chat API jest dostępny tylko dla użytkowników Google Workspace

Podczas konfigurowania aplikacji do obsługi czatu możesz zobaczyć błąd Google Chat API is only available to Google Workspace users. Ten komunikat oznacza, że konto Google użyte do skonfigurowania interfejsu Chat API nie należy do organizacji Google Workspace. Aby utworzyć aplikację do obsługi czatu lub użyć interfejsu Chat API, musisz użyć konta Google Workspace.

Pamiętaj, że użytkownicy Google Chat mogą korzystać z aplikacji do obsługi czatu bez konta Google Workspace. Więcej informacji o tym, jak użytkownicy odkrywają i instalują aplikacje Google Chat, znajdziesz w artykule Publikowanie aplikacji Google Chat.

Możliwość wykluczenia użytkowników z pokoi

Jeśli administrator Google Workspace nie zezwala użytkownikom na włączanie i wyłączanie historii czatu, w niektórych przypadkach użytkownicy nie mogą dołączyć do pokoju lub w nim pozostać z powodu konfliktu między ustawieniem na poziomie użytkownika, które wymusza włączenie lub wyłączenie historii czatu, a pokojem dziedziczącym wymuszone ustawienie na poziomie organizacji.

Jeśli na przykład ustawienie historii czatu dla użytkownika zostało wymuszone, a w pokoju zostało wymuszone ustawienie historii czatu, użytkownik może nie mieć możliwości dołączenia do pokoju. Ten użytkownik może też zostać usunięty z pokoju, jeśli dołączył przed konfliktem, a następnie opublikuje wiadomość w pokoju po zakończeniu konfliktu.

W tej sytuacji i w innych sytuacjach, gdy występują konflikty między ustawieniami historii, interfejs Chat API może nie być w stanie utworzyć subskrypcji, a utworzenie wiadomości z uwierzytelnianiem użytkownika może spowodować usunięcie z pokoju uwierzytelnionego użytkownika z kolidującymi ustawieniami historii czatu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykluczanie użytkowników z pokoi w Centrum pomocy dla administratorów Google Workspace.

Rozwiązywanie problemów z usługą czatu zaawansowanego w Google Apps Script

Więcej informacji o zaawansowanej usłudze czatu znajdziesz na stronie Apps Script.

Użytkownicy nie mogą dodać aplikacji do obsługi czatu do pokoju

Jeśli podczas próby dodania aplikacji Google Chat do pokoju użytkownicy zobaczą komunikat o błędzie This organization's administrator must allow users to install this Chat app, jego przyczyną może być jedna z tych przyczyn:

 • Organizacja wyłączyła aplikacje Google Chat.
 • organizacja nie dodała tej aplikacji do obsługi czatu do listy dozwolonych organizacji.

Jeśli użytkownik napotka ten komunikat o błędzie podczas próby interakcji z aplikacją Google Chat, może to być spowodowane tym, że organizacja przyznała dostęp podrzędnej jednostce organizacyjnej bez włączania jej dla nadrzędnej jednostki organizacyjnej.

Informacje o rozwiązaniu tego problemu znajdziesz w artykule Zezwalanie użytkownikom na instalowanie aplikacji na czacie.

Rozwiązywanie problemów z błędami funkcji w Cloud Functions

Jeśli aplikacja do obsługi czatu została zaimplementowana za pomocą Cloud Functions i nie działa, poniższe sekcje pomogą Ci rozwiązać ten problem.

Sprawdzanie logów funkcji w Cloud Functions

W pierwszej kolejności sprawdź logi Cloud Functions pod kątem błędów.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Cloud Functions:

  Otwórz Cloud Functions

 2. Aby otworzyć logi, znajdź funkcję w Cloud Functions dla aplikacji Google Chat, a następnie kliknij Pokaż działania > Wyświetl logi.

Eksplorator logów otworzy i uruchomi zapytanie pokazujące logi funkcji w Cloud Functions, w tym błędy.

Jeśli domyślne zarejestrowane informacje nie wystarczą do debugowania aplikacji, możesz dodać dodatkowe logowanie z poziomu kodu funkcji w Cloud Functions. Zobacz Wyświetlanie i zapisywanie logów funkcji w Cloud Functions.

Sprawdzanie błędów funkcji w Cloud Functions

Oprócz logów funkcja w Cloud Functions może też zgłaszać błędy napotkane podczas działania.

 1. W konsoli Google Cloud otwórz stronę Cloud Functions:

  Otwórz Cloud Functions

 2. Kliknij funkcję w Cloud Functions dla aplikacji do obsługi czatu.

 3. Na stronie ze szczegółami funkcji w sekcji Błędy znajdziesz błędy.

 4. Aby dokładniej rozwiązać problem, kliknij go.

Naprawianie częstych błędów funkcji w Cloud Functions

Podczas tworzenia aplikacji do obsługi czatu za pomocą Cloud Functions mogą czasami występować podane niżej błędy.

Funkcja ChatApp w regionie REGION_NAME w projekcie PROJECT_NAME już istnieje

Podczas wdrażania funkcji w Cloud Functions może wyświetlić się błąd Function ChatApp in region REGION_NAME in project PROJECT_NAME already exists. Ten komunikat oznacza, że inna funkcja w Cloud Functions ma taką samą nazwę jak ta, którą wdrażasz. Zmień nazwę i wdróż funkcję ponownie. Sprawdź, czy aplikacja Google Chat używa adresu URL aktywatora dla funkcji w Cloud Functions, a nie już istniejącej funkcji w Cloud Functions.

Co najmniej 1 użytkownik wymieniony w zasadach nie należy do dozwolonego klienta

Podczas wdrażania funkcji w Cloud Functions może pojawić się błąd The operation cannot be completed on the function: "One or more users named in the policy do not belong to a permitted customer.". Jeśli pojawi się ten błąd, a później wyślij wiadomość do aplikacji Google Chat, pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja nie odpowiada, ponieważ Google Chat nie może połączyć się z serwerem hostującym tę funkcję w Cloud Functions. Ten komunikat oznacza, że użytkownik o nazwie „allUsers” nie ma uprawnień do wywoływania funkcji w Cloud Functions. Przypisanie użytkownikowi „allUsers” roli „wywołujący funkcje Cloud Functions” oznacza, że funkcja w Cloud Functions, która obsługuje aplikację, jest publicznie dostępna i dostępna bez uwierzytelniania. Aby dowiedzieć się, jak przypisać rolę, przeczytaj artykuł Przypisywanie pojedynczej roli.

Ten błąd może oznaczać, że projekt Google Cloud jest ograniczony do domeny. Więcej informacji o ograniczeniach dotyczących domen znajdziesz w artykule na temat ograniczania tożsamości według domeny.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy Twoja funkcja w Cloud Functions zezwala na nieuwierzytelnione wywołania. Aby dowiedzieć się, jak zezwolić na nieuwierzytelnione wywołania istniejącej funkcji w Cloud Functions, przeczytaj sekcję Zezwalanie na dostęp publiczny (nieuwierzytelniony).