برنامه‌های Google Chat را برای وارد کردن داده‌ها مجاز کنید

با استفاده از Google Chat API، برنامه‌ها می‌توانند داده‌ها را از سایر پلتفرم‌های پیام‌رسانی با استفاده از فضاهای حالت واردات به Google Chat وارد کنند. برای اطلاعات بیشتر، وارد کردن داده پیام به Google Chat از سرویس دیگری را ببینید.

برای خواندن و نوشتن منابع در فضاهای حالت واردات، باید برنامه‌های گپ را با یک حساب سرویس تأیید اعتبار کنید . به حساب سرویس، محدوده مجوز Chat API زیر را توسط سرپرست اعطا کنید: https://www.googleapis.com/auth/chat.import .

فقط سرپرستان دامنه Google Workspace می‌توانند این محدوده OAuth را از طریق تفویض اختیار در سطح دامنه به حساب‌های خدماتی اعطا کنند. هر دامنه ای که برنامه چت در آن فضاهای حالت واردات ایجاد می کند باید این محدوده OAuth را داشته باشد. پس از واگذاری اختیارات دامنه به حساب سرویس برای این حوزه، برنامه‌های گپ می‌توانند با جعل هویت یک حساب کاربری به فضاهای حالت واردات دسترسی پیدا کنند.

در برخی از حالات، حساب کاربری برای جعل هویت ممکن است دیگر در دسترس نباشد. در این موارد، برنامه چت می‌تواند از اعتبار حساب سرویس خود به عنوان یک بازگشت استفاده کند. برای مثال، اگر یک حساب کاربری را که در حین ایجاد پیام استفاده شده است حذف کنید، برنامه Chat می‌تواند از اعتبار حساب سرویس خود برای ایجاد پیامی حاوی همان محتوا استفاده کند. برنامه‌های گپ می‌توانند با استفاده از اطلاعات کاربری حساب سرویس با محدوده OAuth زیر به فضاهای حالت واردات به‌عنوان یک برنامه دسترسی داشته باشند: https://www.googleapis.com/auth/chat.bot .

هنگام وارد کردن منابع به فضای حالت واردات، هیچ حوزه API Google Chat دیگری مورد نیاز نیست. برنامه‌های چت فقط می‌توانند محتوا را به فضاهای حالت وارداتی که ایجاد می‌کنند وارد کنند و نه در فضاهای حالت واردات ایجاد شده توسط برنامه‌های دیگر.

جدول زیر روش‌های منبعی را که برنامه‌های چت می‌توانند در فضاهای حالت واردات فراخوانی کنند و نوع احراز هویتی که آنها پشتیبانی می‌کنند فهرست می‌کند:

روش منابع

جعل هویت کاربر پشتیبانی می شود

اعتبار حساب خدمات پشتیبانی می شود

spaces.create

آره

خیر

spaces.get

خیر

آره

spaces.update

آره

خیر

spaces.delete

آره

خیر

spaces.completeImport

آره

خیر

spaces.messages.create

آره

آره

spaces.messages.delete

آره

آره

spaces.messages.get

خیر

آره

spaces.messages.list

آره

خیر

spaces.messages.update

آره

آره

spaces.messages.reactions.create

آره

خیر

spaces.messages.reactions.delete

آره

خیر

spaces.members.create

آره

خیر

spaces.members.delete

آره

خیر

spaces.members.list

آره

خیر

media.upload

آره

خیر