می‌توانید افزونه‌ها را با Apps Script یا زیرساخت میزبانی دلخواه، زنجیره ابزار توسعه، سیستم کنترل منبع، زبان کدنویسی و کتابخانه‌های کد توسعه دهید.
هر کسی می‌تواند از Apps Script برای ایجاد برنامه‌های افزودنی قدرتمند در یک محیط مبتنی بر وب و با کد کم استفاده کند.
به‌عنوان جایگزینی برای Apps Script، می‌توانید افزونه‌ای را به هر زبان برنامه‌نویسی که می‌خواهید بسازید، تا زمانی که بتوانید JSON با فرمت مناسب را برای رابط به عنوان کارت بازگردانید.
راهنمایی دریافت کنید، یک اشکال را ثبت کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید.