مراجع Google Workspace Add-ons API

این بخش منابعی را فهرست می‌کند که می‌توانید هنگام ایجاد افزونه‌های Google Workspace به آنها مراجعه کنید.

منابع REST و RPC

برای افزونه‌های Google Workspace که با نقاط پایانی HTTP پیاده‌سازی می‌شوند، می‌توانید از Google Workspace Add-ons API برای مدیریت برافزاهای خود استفاده کنید.

  • علامت گذاری کارت افزونه خود را تعریف کنید.
  • استقرار ایجاد کنید.
  • ایجاد و مدیریت استقرار با استفاده از ابزارهای خط فرمان.
  • مجوزهای استقرار را با استفاده از مجوزهای گرانول Cloud IAM مدیریت کنید.
  • مجوزهای استقرار را به حساب های سرویس یا کاربران عادی اعطا کنید.