Method: flightobject.insert

Verilen kimliğe ve özelliklere sahip bir uçuş nesnesi ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/flightObject

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, FlightObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan FlightObject örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer