Giúp Google xác định các đường liên kết ngoài của bạn

Đối với một số đường liên kết cụ thể trên trang web, bạn nên cho Google biết mối liên hệ giữa trang web của bạn và trang được liên kết. Để làm được việc đó, hãy dùng một trong những giá trị thuộc tính rel sau đây trong thẻ <a>.

Đối với những đường liên kết thông thường mà bạn muốn Google đi theo mà không cần xác định, bạn không cần thêm thuộc tính rel. Ví dụ:

<p>My favorite horse is the <a href="https://horses.example.com/Palomino">palomino</a>.</p>

Đối với những đường liên kết khác, hãy dùng ít nhất một giá trị sau đây:

Giá trị rel

Đánh dấu những đường liên kết là quảng cáo hoặc vị trí được trả tiền (thường được gọi là đường liên kết được trả tiền) với giá trị sponsored. Thông tin thêm về quan điểm của Google đối với đường liên kết được trả tiền.


<a rel="sponsored" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>
rel="ugc"

Bạn nên đánh dấu những đường liên kết đến nội dung do người dùng tạo (chẳng hạn như bình luận và bài đăng trên diễn đàn) bằng giá trị ugc.


<a rel="ugc" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>

Nếu muốn ghi nhận và thưởng cho những cộng tác viên đáng tin cậy, thì bạn có thể xóa thuộc tính này khỏi các đường liên kết trong bài đăng của những thành viên hoặc người dùng liên tục có đóng góp chất lượng cao. Đọc thêm về cách tránh bình luận không liên quan.

rel="nofollow"

Dùng giá trị nofollow khi các giá trị khác không phù hợp và bạn không muốn Google liên kết trang web của bạn với trang được liên kết hoặc thu thập dữ liệu trên trang đó qua trang web của bạn. Đối với các đường liên kết trong chính trang web của bạn, hãy dùng quy tắc disallow trong tệp robots.txt.


<a rel="nofollow" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a>
Nhiều giá trị

Bạn có thể chỉ định nhiều giá trị rel dưới dạng một danh sách được phân tách bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Ví dụ:


<p>I love <a rel="ugc nofollow" href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese">Appenzeller</a> cheese.</p>

<p>I hate <a rel="ugc,nofollow" href="https://cheese.example.com/blue_cheese">Blue</a> cheese.</p>

Thường thì Google sẽ không đi theo những đường liên kết có các thuộc tính rel như vậy. Hãy lưu ý rằng Google có thể tìm thấy các trang được liên kết qua các phương tiện khác, chẳng hạn như sơ đồ trang web hoặc đường liên kết từ các trang web khác. Do đó, chúng tôi vẫn có thể thu thập dữ liệu của các trang được liên kết đó. Những thuộc tính rel này chỉ được sử dụng trong các thẻ <a> (vì Google chỉ có thể đi theo các đường liên kết do thẻ <a> dẫn đến), ngoại trừ nofollow còn có thể sử dụng dưới dạng thẻ meta robots.

Nếu bạn cần ngăn Google đi theo một đường liên kết đến một trang trên chính trang web của mình, hãy dùng quy tắc disallow trong tệp robots.txt.

Để ngăn Google lập chỉ mục một trang, hãy cho phép thu thập dữ liệu và dùng quy tắc noindex trong tệp robots.txt.