จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ตัวอย่างรีวิว

ตัวอย่างรีวิวคือข้อความสั้นๆ ที่ตัดตอนมาจากรีวิวหรือการให้คะแนนจากเว็บไซต์รีวิว โดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการให้คะแนนของผู้รีวิวหลายรายรวมกัน เมื่อ Google พบมาร์กอัปรีวิวหรือการให้คะแนนที่ถูกต้อง เราอาจแสดงตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ที่รวมถึงดาวและข้อมูลสรุปอื่นๆ จากรีวิวหรือการให้คะแนน นอกเหนือจากข้อความของรีวิวแล้ว การให้คะแนนคือการประเมินที่อธิบายโดยใช้ระดับตัวเลข (เช่น 1 ถึง 5) ตัวอย่างรีวิวอาจปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์หรือการ์ดข้อมูลของ Google คุณอาจให้ข้อมูลการให้คะแนนสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ (และประเภทย่อย) ต่อไปนี้

ตัวอย่างรีวิวใน Google Search

นอกจากนี้ Google ยังรองรับรีวิวสำหรับประเภทของ schema.org (และประเภทย่อย) ด้วย ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง Review ลงในหน้าเว็บได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มรีวิวแบบง่าย
 • ฝังรีวิวลงในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review ของประเภทนั้นๆ
 • ใส่คะแนนรวม คุณละเว้นการให้คะแนนของรีวิวเดี่ยวๆ ได้หากเนื้อหาที่มาร์กอัปมีทั้งผู้เขียนและวันที่รีวิว สำหรับรีวิวแบบรวม คุณต้องให้ข้อมูลการให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์แสดง
 • ฝังคะแนนรวมลงในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating

รีวิวแบบง่าย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรีวิวแบบง่าย

JSON-LD


<html>
 <head>
 <title>Legal Seafood</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Review",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Restaurant",
    "image": "https://www.example.com/seafood-restaurant.jpg",
    "name": "Legal Seafood",
    "servesCuisine": "Seafood",
    "priceRange": "$$$",
    "telephone": "1234567",
    "address" :{
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 William St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10038",
     "addressCountry": "US"
    }
   },
   "reviewRating": {
    "@type": "Rating",
    "ratingValue": "4"
   },
   "name": "A good seafood place.",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Bob Smith"
   },
   "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Washington Times"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="Review">
   <div property="itemReviewed" typeof="Restaurant">
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span property="name">Legal Seafood</span>
    <span property="servesCuisine">Seafood</span>
    <span property="priceRange">$$$</span>
    <span property="telephone">1234567</span>
    <span property="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span property="reviewRating" typeof="Rating">
    <span property="ratingValue">4</span>
   </span> stars -
   <b>"<span property="name">A good seafood place.</span>" </b>
   <span property="author" typeof="Person">
    <span property="name">Bob Smith</span>
   </span>
   <div property="publisher" typeof="Organization">
    <meta property="name" content="Washington Times">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
 <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
   <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/Restaurant">
    <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span itemprop="name">Legal Seafood</span>
    <span itemprop="servesCuisine">Seafood</span>
    <span itemprop="priceRange">$$$</span>
    <span itemprop="telephone">1234567</span>
    <span itemprop="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
    <span itemprop="ratingValue">4</span>
   </span> stars -
   <b>"<span itemprop="name">A good seafood place.</span>" </b>
   <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Bob Smith</span>
   </span>
   <div itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
    <meta itemprop="name" content="Washington Times">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

รีวิวที่ฝังไว้

นี่คือตัวอย่างรีวิวที่ฝังอยู่ใน Product คุณคัดลอกและวางตัวอย่างลงในหน้า HTML ของคุณเองได้

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Penguin Books"
   },
   "description": "The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind.",
   "sku": "9780241984758",
   "mpn": "925872",
   "image": "https://www.example.com/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg",
   "name": "The Catcher in the Rye",
   "review": [{
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe"
    }
    },
   {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "1"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe"
    }
   }],
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "88",
    "bestRating": "100",
    "ratingCount": "20"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/offers/catcher-in-the-rye",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "5.99",
    "priceValidUntil": "2020-11-05",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "seller": {
     "@type": "Organization",
     "name": "eBay"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
 </head>
  <body>
   <div vocab="https://schema.org/" typeof="Product">
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="Penguin"></div>
     </div>
    </div>
    <div property="schema:description" content="The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind."></div>
    <div property="schema:sku" content="9780241984758"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg" alt="Catcher in the Rye"/>
    <span property="name">The Catcher in the Rye</span>
    <div property="review" typeof="Review"> Reviews:
     <span property="reviewRating" typeof="Rating">
      <span property="ratingValue">5</span> -
     </span>
     <b>"<span property="name">A masterpiece of literature</span>" </b> by
     <span property="author" typeof="Person">
      <span property="name">John Doe</span></span>, written on
     <meta property="datePublished" content="2006-05-04">4 May 2006
     <div property="reviewBody">I really enjoyed this book. It captures the essential challenge people face as they try make sense of their lives and grow to adulthood.</div>
     <span property="publisher" typeof="Organization">
      <meta property="name" content="Washington Times">
     </span>
    </div><div property="review" typeof="Review">
     <span property="reviewRating" typeof="Rating">
      <span property="ratingValue">1</span> -
     </span>
     <b>"<span property="name">The worst thing I've ever read</span>" </b> by
     <span property="author" typeof="Person">
      <span property="name">Jane Doe</span></span>, written on
     <meta property="datePublished" content="2006-05-10">10 May 2006
     <span property="publisher" typeof="Organization">
      <meta property="name" content="Washington Times">
     </span>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4">4,4</div> stars
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="4.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="GBP"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2020-11-21"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/catcher"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>The Catcher in the Rye</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="Penguin" />
   </div>
   <meta itemprop="description" content="The Catcher in the Rye is a classic coming-of-age story: an story of teenage alienation, capturing the human need for connection and the bewildering sense of loss as we leave childhood behind." />
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/catcher-in-the-rye-book-cover.jpg" alt="Catcher in the Rye"/>
   <span itemprop="name">The Catcher in the Rye</span>
   <div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review"> Reviews:
    <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
     <span itemprop="ratingValue">5</span> -
    </span>
    <b>"<span itemprop="name">A masterpiece of literature</span>" </b> by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <span itemprop="name">John Doe</span></span>, written on
    <meta itemprop="datePublished" content="2006-05-04">4 May 2006
    <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Washington Times">
    </span>
   </div><div itemprop="review" itemscope itemtype="https://schema.org/Review">
    <span itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="https://schema.org/Rating">
      <span itemprop="ratingValue">1</span> -
    </span>
    <b>"<span itemprop="name">The worst thing I've ever read</span>" </b> by
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
     <span itemprop="name">Jane Doe</span></span>, written on
    <meta itemprop="datePublished" content="2006-05-10">10 May 2006
    <span itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
     <meta itemprop="name" content="Washington Times">
    </span>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <span itemprop="ratingValue" content="4.4">4,4</span> stars
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/catcher" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="GBP" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="4.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2020-11-21" />
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

คะแนนรวม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคะแนนรวม

JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "AggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Restaurant",
    "image": "https://www.example.com/seafood-restaurant.jpg",
    "name": "Legal Seafood",
    "servesCuisine": "Seafood",
    "telephone": "1234567",
    "address" : {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "123 William St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10038",
     "addressCountry": "US"
    }
   },
   "ratingValue": "88",
   "bestRating": "100",
   "ratingCount": "20"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="AggregateRating">
   <div property="itemReviewed" typeof="Restaurant">
    <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span property="name">Legal Seafood</span>
    <span property="servesCuisine">Seafood</span>
    <span property="telephone">1234567</span>
    <span property="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span property="ratingValue">4.2</span> out of <span property="bestRating">5</span> stars -
   <span property="ratingCount">123</span> votes
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Legal Seafood</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
   <div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="https://schema.org/Restaurant">
    <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/seafood-restaurant.jpg" alt="Legal Seafood"/>
    <span itemprop="name">Legal Seafood</span>
    <span itemprop="servesCuisine">Seafood</span>
    <span itemprop="telephone">1234567</span>
    <span itemprop="address">123 William St, New York</span>
   </div>
   <span itemprop="ratingValue">4.2</span> out of <span itemprop="bestRating">5</span> stars -
   <span itemprop="ratingCount">123</span> votes
  </div>
 </body>
</html>

คะแนนรวมที่ฝังไว้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคะแนนรวมที่ฝังอยู่ใน Product คุณคัดลอกและวางตัวอย่างลงในหน้า HTML ของคุณเองได้

JSON-LD


<html>
 <head>
 <title>Executive Anvil</title>
 <script type="application/ld+json">
 {
  "@context": "https://schema.org/",
  "@type": "Product",
  "name": "Executive Anvil",
  "image": [
   "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
   "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
   "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
   ],
  "brand": {
   "@type": "Brand",
   "name": "ACME"
  },
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "4.4",
   "ratingCount": "89"
  },
  "offers": {
   "@type": "AggregateOffer",
   "lowPrice": "119.99",
   "highPrice": "199.99",
   "priceCurrency": "USD"
  }
 }
 </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div vocab="https://schema.org/" typeof="Product">
   <span property="brand" typeof="Brand">ACME</span> <span property="name">Executive Anvil</span>
   <img property="image" src="https://example.com/photos/1x1/anvil_executive.jpg" alt="Executive Anvil logo" />
   <span property="aggregateRating"
      typeof="AggregateRating">
   Average rating: <span property="ratingValue">4.4</span>, based on
   <span property="ratingCount">89</span> reviews
   </span>
   <span property="offers" typeof="AggregateOffer">
   from $<span property="lowPrice">119.99</span> to
   $<span property="highPrice">199.99</span>
   <meta property="priceCurrency" content="USD" />
   </span>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
   <span itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>ACME</span> <span itemprop="name">Executive Anvil</span>
   <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/anvil_executive.jpg" />
   <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
    Average rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span>, based on
    <span itemprop="ratingCount">89</span> reviews
   </span>
   <span itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateOffer">
    from $<span itemprop="lowPrice">119.99</span> to
    $<span itemprop="highPrice">199.99</span>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
   </span>
  </div>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

เนื้อหาของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • อย่าลืมมาร์กอัปการประเมินแบบรวมของรายการหนึ่งโดยผู้คนหลายคนด้วย schema.org/AggregateRating Google อาจแสดงคะแนนรวมเป็นตัวอย่างข้อมูลสื่อสมบูรณ์ ตลอดจนรายการหรือคำตอบบางประเภทในผลการค้นหา
 • อ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจาะจงอย่างชัดเจนโดยการฝังรีวิวไว้ภายในมาร์กอัป schema.org ประเภทอื่น เช่น schema.org/Book หรือ schema.org/Recipe หรือใช้ประเภทของ schema.org เป็นค่าของพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed
 • ตรวจสอบว่ารีวิวและคะแนนที่คุณมาร์กอัปนั้นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้จากหน้าที่มาร์กอัป ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหารีวิว
 • ให้ข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับรายการที่เจาะจง ไม่ใช่หมวดหมู่หรือกลุ่มรายการต่างๆ
 • หากคุณใส่รีวิวเดี่ยวหลายรายการ ให้ระบุคะแนนรวมของรีวิวเดี่ยวเหล่านั้นด้วย
 • อย่านำรีวิวจากเว็บไซต์อื่นๆ มารวมไว้ด้วย
 • หากตัวอย่างรีวิวเป็นของธุรกิจในพื้นที่หรือองค์กร คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติม
  • หากเอนทิตีที่รับการรีวิวเป็นผู้ควบคุมการรีวิวเกี่ยวกับตนเอง หน้าเว็บที่ใช้ LocalBusiness หรือ Structured Data Organization ประเภทอื่นๆ จะไม่มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์การรีวิวแบบให้ดาว ตัวอย่างเช่น รีวิวเกี่ยวกับเอนทิตี ก. แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเอนทิตี ก. ในข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือของเว็บไซต์นั้นโดยตรงหรือผ่านวิดเจ็ตบุคคลที่สามที่ฝังไว้
  • การให้คะแนนต้องมีแหล่งที่มาจากผู้ใช้โดยตรง
  • อย่าพึ่งพาบรรณาธิการในการสร้าง ดูแลจัดการ หรือรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนสำหรับธุรกิจในพื้นที่

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างแสดงในผลการค้นหา คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Review

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Review ได้ที่ schema.org/Review

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author

Person หรือ Organization

ผู้เขียนรีวิว ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อที่ถูกต้อง เช่น "ลด 50% ถึงวันเสาร์" เป็นชื่อของผู้รีวิวที่ไม่ถูกต้อง

ช่องนี้มีอักขระได้ไม่เกิน 100 ตัว หากหน้าเว็บมีอักขระยาวเกิน 100 ตัว หน้าเว็บของคุณจะไม่มีสิทธิ์แสดงตัวอย่างรีวิวจากผู้เขียน

โปรดทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับมาร์กอัปของผู้เขียนเพื่อช่วยให้ Google เข้าใจเกี่ยวกับผู้เขียนในฟีเจอร์ต่างๆ ได้ดีที่สุด

itemReviewed

ประเภทที่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งที่รีวิว อย่างไรก็ตาม หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ก็ได้

ประเภทที่ถูกต้องสำหรับรายการที่ได้รับการรีวิวมีดังนี้:

itemReviewed.name

Text

ชื่อของรายการที่มีการรีวิว หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณยังคงต้องระบุ name ของรายการที่ได้รับการรีวิว เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "review": {
  "@type": "Review",
  "reviewRating": {
   "@type": "Rating",
   "ratingValue": "5"
  },
  "author": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Doe"
  }
}
reviewRating

Rating

คะแนนที่ให้ในรีวิวนี้ คะแนนอาจเป็น Rating แบบฝังหรือประเภทย่อยที่เจาะจงยิ่งขึ้น ประเภทย่อยที่พบมากที่สุดคือ AggregateRating

reviewRating.ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") Google เข้าใจสเกลเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสเกลจะแสดงในลักษณะดังกล่าว สเกลเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือสเกลแบบ 5 คะแนน โดย 1 คือค่าต่ำสุด และ 5 คือค่าสูงสุด หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
datePublished

Date

วันที่ที่เผยแพร่รีวิวในรูปแบบวันที่ ISO 8601

reviewRating.bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

reviewRating.worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

AggregateRating

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ AggregateRating ได้ที่ schema.org/AggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemReviewed

ประเภทที่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งที่มีการให้คะแนน อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรวมฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ aggregateRating คุณจะละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ก็ได้

ประเภทที่ถูกต้องสำหรับรายการที่ได้รับการรีวิวมีดังนี้:

itemReviewed.name

Text

ชื่อของรายการที่มีการรีวิว หากรีวิวฝังอยู่ในประเภทอื่นของ schema.org โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ review คุณยังคงต้องระบุ name ของรายการที่ได้รับการรีวิว เช่น


{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Game",
 "name": "Firefly",
 "aggregateRating": {
  "@type": "AggregateRating",
  "ratingValue": "88",
  "bestRating": "100",
  "ratingCount": "20"
 }
}
ratingCount

Number

จำนวนการให้คะแนนทั้งหมดของรายการในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") Google เข้าใจสเกลเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสเกลจะแสดงในลักษณะดังกล่าว สเกลเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือสเกลแบบ 5 คะแนน โดย 1 คือค่าต่ำสุด และ 5 คือค่าสูงสุด หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้