Giúp khách hàng xác minh các khoản thanh toán lạ trong nhật ký giao dịch bằng cách cho họ biết nơi họ đã thực hiện giao dịch mua.