Ý định của Google Maps dành cho Android

Ứng dụng Google Maps dành cho Android đưa ra một số ý định mà bạn có thể sử dụng để chạy Google Maps ở các chế độ hiển thị, tìm kiếm, chỉ đường hoặc Chế độ xem đường phố. Nếu bạn muốn nhúng một bản đồ vào ứng dụng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn bắt đầu sử dụng của API Google Maps dành cho Android.

Tổng quan

Ý định cho phép bạn bắt đầu một hoạt động trong một ứng dụng khác bằng cách mô tả một hành động đơn giản mà bạn muốn thực hiện (chẳng hạn như "hiển thị bản đồ" hoặc "hiển thị chỉ đường đến sân bay") trong đối tượng Intent. Ứng dụng Google Maps dành cho Android hỗ trợ một số ý định, cho phép bạn chạy ứng dụng Google Maps và thực hiện một trong 4 thao tác:

 1. Hiển thị bản đồ tại một vị trí và mức thu phóng đã chỉ định.
 2. Tìm kiếm vị trí hoặc địa điểm và hiển thị chúng trên bản đồ.
 3. Yêu cầu chỉ đường từ vị trí này đến vị trí khác. Bạn có thể trả về thông tin đường đi cho 3 chế độ giao thông: lái xe, đi bộ và đi xe đạp.
 4. Hiển thị hình ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố của Google.

Trang này mô tả các ý định mà bạn có thể dùng với ứng dụng Google Maps dành cho Android. Để biết thêm thông tin về Ý định và bộ lọc ý định hoặc Ý định phổ biến cho nền tảng Android, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển Android.

Yêu cầu ý định

Để chạy Google Maps với một ý định, trước tiên, bạn phải tạo một đối tượng Intent, chỉ định hành động, URI và gói của đối tượng đó.

 • Hành động: Tất cả các ý định trên Google Maps được gọi là một Hành động xem – ACTION_VIEW.
 • URI: Ý định của Google Maps sử dụng URL được mã hoá chỉ định hành động mong muốn, cùng với một số dữ liệu để thực hiện hành động đó.
 • Gói: Việc gọi setPackage("com.google.android.apps.maps") sẽ đảm bảo rằng ứng dụng Google Maps dành cho Android xử lý Ý định này. Nếu bạn không đặt gói này, hệ thống sẽ xác định ứng dụng nào có thể xử lý Intent. Nếu có nhiều ứng dụng, người dùng có thể được hỏi họ muốn dùng ứng dụng nào.

Sau khi tạo Intent, bạn có thể yêu cầu hệ thống chạy ứng dụng liên quan theo một số cách. Một phương thức phổ biến là truyền Intent vào phương thức startActivity(). Hệ thống sẽ chạy ứng dụng cần thiết (trong trường hợp này là Google Maps) và khởi động Activity tương ứng.

Java

// Create a Uri from an intent string. Use the result to create an Intent.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988");

// Create an Intent from gmmIntentUri. Set the action to ACTION_VIEW
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
// Make the Intent explicit by setting the Google Maps package
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");

// Attempt to start an activity that can handle the Intent
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Create a Uri from an intent string. Use the result to create an Intent.
val gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988")

// Create an Intent from gmmIntentUri. Set the action to ACTION_VIEW
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
// Make the Intent explicit by setting the Google Maps package
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")

// Attempt to start an activity that can handle the Intent
startActivity(mapIntent)

Nếu hệ thống không xác định được một ứng dụng có thể phản hồi ý định, thì ứng dụng của bạn có thể gặp sự cố. Vì lý do này, trước tiên, bạn phải xác minh rằng một ứng dụng nhận đã được cài đặt trước khi hiển thị một trong các ý định này cho người dùng.

Để xác minh rằng một ứng dụng có thể nhận ý định, hãy gọi resolveActivity() trên đối tượng Intent. Nếu kết quả không rỗng, thì có ít nhất một ứng dụng có thể xử lý ý định và có thể an toàn gọi startActivity(). Nếu kết quả là null, bạn không nên sử dụng ý định và nếu có thể, bạn nên tắt tính năng gọi ý định.

Java

if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
 ...
}

Kotlin

mapIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {
 ...
}

Ví dụ: để hiển thị bản đồ San Francisco, bạn có thể sử dụng mã sau:

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
if (mapIntent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
 startActivity(mapIntent);
}

Kotlin

val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
mapIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {
 startActivity(mapIntent)
}

Chuỗi truy vấn được mã hoá URL

Tất cả các chuỗi được chuyển đến Ý định của Google Maps phải được mã hoá URI. Ví dụ: chuỗi "1st & Pike, Seattle" phải trở thành 1st%20%26%20Pike%2C%20Seattle. Các dấu cách trong chuỗi có thể được mã hoá bằng %20 hoặc được thay thế bằng dấu cộng (+).

Bạn có thể sử dụng phương thức android.net.Uri parse() để mã hoá các chuỗi của mình. Ví dụ:

Java

Uri gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4192?q=" + Uri.encode("1st & Pike, Seattle"));

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4192?q=" + Uri.encode("1st & Pike, Seattle"))

Đang hiển thị bản đồ

Sử dụng ý định geo: để hiển thị bản đồ ở một vị trí và mức thu phóng đã chỉ định.

geo:latitude,longitude?z=zoom

Tham số

 • latitudelongitude đã đặt điểm giữa của bản đồ.
 • z tuỳ ý đặt mức thu phóng ban đầu của bản đồ. Các giá trị được chấp nhận nằm trong khoảng từ 0 (toàn thế giới) đến 21 (từng toà nhà riêng lẻ). Giới hạn trên có thể thay đổi tuỳ thuộc vào dữ liệu bản đồ có sẵn tại vị trí đã chọn.

Ví dụ

Java

// Creates an Intent that will load a map of San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Creates an Intent that will load a map of San Francisco
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Tìm kiếm vị trí

Sử dụng ý định này để hiển thị các cụm từ tìm kiếm trong một khung nhìn đã chỉ định. Khi truy vấn có một kết quả duy nhất, bạn có thể sử dụng ý định này để cho thấy một ghim tại một địa điểm hoặc địa chỉ cụ thể, chẳng hạn như một địa danh, doanh nghiệp, đặc điểm địa lý hoặc thị trấn.

geo:latitude,longitude?q=query
geo:0,0?q=my+street+address
geo:0,0?q=latitude,longitude(label)

Tham số

Ngoài các tham số dùng để hiển thị bản đồ, Tìm kiếm cũng hỗ trợ các tham số sau:

 • q xác định(các) địa điểm cần đánh dấu trên bản đồ. Tất cả yêu cầu Tìm kiếm đều bắt buộc phải sử dụng tham số q. Phương thức này chấp nhận một vị trí làm tên hoặc địa chỉ. Chuỗi này phải được mã hoá URL, để một địa chỉ như "City Hall, New York, NY" sẽ được chuyển đổi thành City+Hall,New+New York,NY.

 • label cho phép bạn đặt nhãn tùy chỉnh tại một địa điểm được xác định trên bản đồ. label phải được chỉ định dưới dạng Chuỗi.

Nếu bạn chuyển một cụm từ tìm kiếm chung chung, Google Maps sẽ cố gắng tìm một vị trí gần vĩ độ/kinh độ mà bạn đã chỉ định phù hợp với tiêu chí của bạn. Nếu không có vị trí nào được chỉ định, Google Maps sẽ cố gắng tìm các danh sách lân cận. Ví dụ:

Java

// Search for restaurants nearby
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Search for restaurants in San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Search for restaurants nearby
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Search for restaurants in San Francisco
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Tìm kiếm nhà hàng ở San Francisco

Bạn có thể xu hướng kết quả tìm kiếm hơn nữa bằng cách chỉ định tham số thu phóng cùng với chuỗi truy vấn. Trong ví dụ dưới đây, việc thêm mức thu phóng 10 sẽ cố gắng tìm nhà hàng ở cấp thành phố thay vì ở gần đó.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?z=10&q=restaurants");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?z=10&q=restaurants")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Khi bạn tìm một địa chỉ cụ thể, biểu tượng ghim tại vị trí đó sẽ xuất hiện.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=1600 Amphitheatre Parkway, Mountain+View, California");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:0,0?q=1600 Amphitheatre Parkway, Mountain+View, California")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Ví dụ trên đặt vĩ độ/lng là 0,0, nhưng truyền một địa chỉ dưới dạng chuỗi truy vấn. Khi tìm kiếm một vị trí rất cụ thể, bạn không cần phải cung cấp vĩ độ và kinh độ. Tuy nhiên, nếu không biết chính xác địa chỉ, bạn có thể thử xu hướng kết quả tìm kiếm bằng cách chỉ định một toạ độ. Ví dụ: việc tìm kiếm địa chỉ "Main Street" sẽ trả về quá nhiều kết quả.

Java

// Searching for 'Main Street' will return too many results
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=101+main+street");

Kotlin

// Searching for 'Main Street' will return too many results
val gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=101+main+street")

Việc thêm vĩ độ/lng vào URI ý định sẽ làm lệch kết quả về một khu vực cụ thể:

Java

// Searches for 'Main Street' near San Francisco
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=101+main+street");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Searches for 'Main Street' near San Francisco
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:37.7749,-122.4194?q=101+main+street")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Khi biết rằng lượt tìm kiếm của mình sẽ trả về một giá trị duy nhất, bạn nên chuyển một nhãn không bắt buộc. Nhãn phải được chỉ định dưới dạng Chuỗi và sẽ xuất hiện bên dưới điểm đánh dấu bản đồ. Xin lưu ý rằng nhãn chỉ có sẵn khi q được chỉ định làm toạ độ vĩ độ/lng.

Java

// Display a label at the location of Google's Sydney office
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("geo:0,0?q=Google+Sydney@-33.8666,151.1957");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Display a label at the location of Google's Sydney office
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("geo:0,0?q=-33.8666,151.1957(Google+Sydney)")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Thay vì địa chỉ đường phố hoặc vĩ độ/kinh độ, bạn có thể hiển thị ghim tại một vị trí đã biết bằng cách sử dụng mã cộng.

Java

// Display the location of Google, San Francisco using a global plus code.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("http://plus.codes/849VQJQ5+XX");
// Equivalently, define the same location using a local plus code
gmmIntentUri = Uri.parse("https://plus.codes/QJQ5+XX,San%20Francisco");
// Construct and use the Intent as in the examples above

Kotlin

// Display the location of Google, San Francisco using a global plus code.
var gmmIntentUri = Uri.parse("http://plus.codes/849VQJQ5+XX")
// Equivalently, define the same location using a local plus code
gmmIntentUri = Uri.parse("https://plus.codes/QJQ5+XX,San%20Francisco")
// Construct and use the Intent as in the examples above

Khởi chạy điều hướng từng chặng

Sử dụng ý định này để khởi chạy tính năng chỉ đường trên Google Maps với thông tin chỉ đường từng chặng đến địa chỉ hoặc toạ độ đã chỉ định. Đường đi luôn được cung cấp dựa trên vị trí hiện tại của người dùng.

google.navigation:q=a+street+address
google.navigation:q=latitude,longitude

Tham số

 • q: Đặt điểm cuối cho các lượt tìm kiếm điều hướng. Giá trị này có thể là vĩ độ, kinh độ hoặc địa chỉ được định dạng truy vấn. Nếu đó là chuỗi truy vấn trả về nhiều kết quả, thì kết quả đầu tiên sẽ được chọn.

 • mode thiết lập phương thức di chuyển. Chế độ này là không bắt buộc và bạn có thể đặt thành một trong:

  • d để lái xe (mặc định)
  • b để đi xe đạp
  • l cho xe mô tô hai bánh
  • w để đi bộ
 • avoid thiết lập các tính năng mà tuyến đường nên cố gắng tránh. Tránh sử dụng là không bắt buộc và bạn có thể thiết lập thành một hoặc nhiều giá trị sau:

  • t phí cầu đường
  • h cho đường cao tốc
  • f cho phà

Ví dụ

Intent dưới đây sẽ yêu cầu chỉ đường từng chặng đến Vườn thú Taronga, tại Sydney, Úc:

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Chỉ đường đến Vườn thú Taronga

Nếu không muốn trả phí cầu đường hoặc đi phà, bạn có thể yêu cầu định tuyến mà cố gắng tránh những điều đó.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&avoid=tf");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&avoid=tf")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Nếu thích tập thể dục một chút, bạn có thể yêu cầu chỉ đường đi xe đạp.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&mode=b");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Taronga+Zoo,+Sydney+Australia&mode=b")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Nếu muốn đi xe mô tô hai bánh, bạn có thể yêu cầu chỉ đường bao gồm các đường hẹp và đường mòn không dành cho ô tô. intent dưới đây trả về một tuyến đường tại Ấn Độ.

Java

Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=Connaught+Place,+New+Delhi,Delhi&mode=l");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.navigation:q=Connaught+Place,+New+Delhi,Delhi&mode=l")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Hiển thị ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem đường phố

Sử dụng ý định google.streetview để mở Chế độ xem đường phố của Google. Chế độ xem đường phố của Google cung cấp chế độ xem toàn cảnh từ các vị trí được chỉ định trong toàn bộ khu vực bao phủ. Tại đây cũng có Ảnh toàn cảnh 360 độ do người dùng đóng gópbộ sưu tập đặc biệt của Chế độ xem đường phố.

google.streetview:cbll=latitude,longitude&cbp=0,bearing,0,zoom,tilt
google.streetview:panoid=id&cbp=0,bearing,0,zoom,tilt

Tham số

Tất cả URI google.streetview phải bao gồm tham số cbll hoặc panoid.

 • cbll chấp nhận vĩ độ và kinh độ dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (46.414382,10.013988). Ứng dụng sẽ hiển thị ảnh toàn cảnh được chụp gần vị trí này nhất. Vì hình ảnh trong Chế độ xem đường phố được làm mới định kỳ và mỗi lần ảnh có thể được chụp ở các vị trí hơi khác nhau, nên có thể vị trí của bạn sẽ chuyển sang một ảnh toàn cảnh khác khi hình ảnh được cập nhật.

 • panoid là một mã nhận dạng ảnh toàn cảnh cụ thể. Google Maps sẽ sử dụng mã nhận dạng ảnh toàn cảnh nếu bạn chỉ định cả panoidcbll. Mã nhận dạng ảnh toàn cảnh có sẵn cho ứng dụng Android từ đối tượng StreetViewPanoramaLocation.

 • cbp là một tham số không bắt buộc giúp điều chỉnh hướng ban đầu của camera. Tham số cbp nhận 5 giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (không bắt buộc). Các giá trị quan trọng nhất là giá trị thứ hai, thứ tư và thứ năm đặt giá trị góc phương vị, tính năng thu phóng và độ nghiêng tương ứng. Giá trị đầu tiên và giá trị thứ ba không được hỗ trợ và bạn phải đặt thành 0.

  • bearing: cho biết hướng la bàn của camera theo độ theo chiều kim đồng hồ từ hướng Bắc. Đúng phía bắc là 0, phía đông là 90, phía nam là 180, phía tây là 270. Các giá trị được truyền đến phương hướng sẽ được bao bọc; tức là 0°, 360° và 720° tất cả các điểm theo cùng một hướng. mang được định nghĩa là giá trị thứ hai trong số năm giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
  • zoom: Thiết lập mức thu phóng của camera. Mức thu phóng mặc định được đặt ở 0. Mức thu phóng 1 sẽ tăng độ phóng to gấp đôi. Mức thu phóng được giới hạn trong khoảng từ 0 đến mức thu phóng tối đa cho ảnh toàn cảnh hiện tại. Điều này có nghĩa là mọi giá trị nằm ngoài phạm vi này sẽ được đặt thành cực trị gần nhất nằm trong phạm vi đó. Ví dụ: giá trị -1 sẽ được đặt thành 0. Zoom là giá trị thứ tư trong năm giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.
  • tilt: chỉ định các góc, hướng lên hoặc xuống của camera. Phạm vi là từ -90 đến 90, trong đó 90 góc nhìn thẳng xuống, 0 ở giữa đường chân trời và -90 nhìn thẳng lên.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng ý định trong Chế độ xem đường phố.

Java

// Displays an image of the Swiss Alps
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Uses a PanoID to show an image from Maroubra beach in Sydney, Australia
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:panoid=Iaa2JyfIggYAAAQfCZU9KQ");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

// Opens Street View between two Pyramids in Giza. The values passed to the
// cbp parameter will angle the camera slightly up, and towards the east.
Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.streetview:cbll=29.9774614,31.1329645&cbp=0,30,0,0,-15");
Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri);
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps");
startActivity(mapIntent);

Kotlin

// Displays an image of the Swiss Alps
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:cbll=46.414382,10.013988")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Uses a PanoID to show an image from Maroubra beach in Sydney, Australia
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:panoid=Iaa2JyfIggYAAAQfCZU9KQ")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

// Opens Street View between two Pyramids in Giza. The values passed to the
// cbp parameter will angle the camera slightly up, and towards the east.
val gmmIntentUri =
 Uri.parse("google.streetview:cbll=29.9774614,31.1329645&cbp=0,30,0,0,-15")
val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri)
mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
startActivity(mapIntent)

Kim tự tháp trong Chế độ xem phố