กำลังยืนยันการตั้งค่าการให้สิทธิ์และเริ่มต้นโปรเจ็กต์

คู่มือนี้จะช่วยยืนยันว่าการตั้งค่าการให้สิทธิ์ Fleet Engine ของคุณเสร็จสมบูรณ์ และคุณสามารถสร้างยานพาหนะสำหรับนำส่งแบบทดลองใช้ได้ คู่มือนี้ใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง gcloud เพื่อทดสอบการลงชื่อโทเค็นการให้สิทธิ์และการสร้างยานพาหนะการนำส่ง

ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้แทนที่ฟิลด์ด้านล่างด้วยข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่า ดังนี้

ฟิลด์ แทนที่ด้วย
PROJECT_ID รหัสโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์
SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS อีเมลของบัญชีบริการที่คุณสร้างขึ้นด้วยบทบาท roles/fleetengine.deliveryAdmin ดูรายละเอียดได้ที่บทบาท IAM
DELIVERY_VEHICLE_ID รหัสแบบสุ่มสำหรับยานพาหนะที่นำส่ง รหัสมีอักขระได้สูงสุด 64 ตัว
 1. ใช้ยูทิลิตี gcloud เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Google Cloud และตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่ใช้งานอยู่บนเวิร์กสเตชัน ดังนี้

  gcloud auth login
  gcloud config set project PROJECT_ID
  
 2. สร้าง JSON Web Token (JWT) claim สำหรับการสร้างพาหนะการนำส่ง

  cat > claim.jwt << EOM
  {
   "iss": "SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS",
   "sub": "SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS",
   "aud": "https://fleetengine.googleapis.com/",
   "iat": $(date +%s),
   "exp": $((`date +%s` + 3600)),
   "authorization": {
    "deliveryvehicleid": "DELIVERY_VEHICLE_ID"
   }
  }
  EOM
  
 3. ใช้ gcloud เพื่อลงนาม JWT นี้:

  gcloud beta iam service-accounts sign-jwt claim.jwt output.jwt \
   --iam-account=SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS
  

  JWT ที่ลงนามแล้วจะเก็บอยู่ใน output.jwt

  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำแนะนำบรรทัดคำสั่ง gcloud

 4. ใช้ curl เพื่อสร้างยานพาหนะสำหรับนำส่งทดสอบใน Fleet Engine:

  curl -X POST "https://fleetengine.googleapis.com/v1/providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles?deliveryVehicleId=DELIVERY_VEHICLE_ID" \
   -H "Content-type: application/json" \
   -H "Authorization: Bearer $(cat output.jwt)" \
   --data-binary @- << EOM
  {
   "name": "providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles/DELIVERY_VEHICLE_ID"
  }
  EOM
  

  คำสั่งนี้ควรพิมพ์ชื่อพาหนะที่ใช้นำส่งเป็นเอาต์พุต หากคุณเห็นข้อความต่อไปนี้ แสดงว่าการตั้งค่าของคุณสำเร็จแล้ว

  {
   "name": "providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles/DELIVERY_VEHICLE_ID"
  }
  

  ดูรายละเอียดได้ที่สร้างพาหนะในเอกสารประกอบของ Fleet Engine