Mã hoá địa lý ngược

Mã hoá địa lý ngược đề cập đến việc chuyển đổi toạ độ địa lý của một vị trí thành địa chỉ đường phố mà con người có thể đọc được. SDK Maps dành cho iOS có một lớp có tên là GMSGeocoder, trong đó bao gồm hàm thành viên reverseGeocodeCoordinate mà bạn có thể sử dụng để thực hiện chuyển đổi. Phương thức này lấy toạ độ vị trí trong một thực thể của đối tượng CLLocationCoordinate2D và trả về địa chỉ đường phố mà người dùng có thể đọc được trong một thực thể của lớp GMSAddress.

Ảnh hưởng của các lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên

Bộ mã hoá địa lý được tối ưu hoá để cung cấp địa chỉ đường phố mà con người có thể đọc được. Để đạt được điều này, phương thức này sẽ trả về địa chỉ đường phố bằng ngôn ngữ địa phương, được chuyển tự thành văn bản mà người dùng có thể đọc được (nếu cần). Tất cả các địa chỉ khác được trả về bằng ngôn ngữ ưu tiên.

  • Các thành phần địa chỉ được trả về bằng cùng một ngôn ngữ, được chọn từ thành phần đầu tiên.

  • Nếu tên không có sẵn bằng ngôn ngữ ưu tiên, thì bộ mã hoá địa lý sẽ sử dụng kết quả khớp gần nhất.

Bảo đảm liên quan đến thành phần địa chỉ

Google không đảm bảo về các thành phần của địa chỉ. Giải quyết các thay đổi về cấu trúc giải quyết giữa các quốc gia và thậm chí trong các quốc gia.

  • Bạn có thể thấy các thành phần của địa chỉ chỉ chứa nội dung có liên quan đến địa chỉ bưu chính và ít hơn thế nữa.

  • Cụ thể, địa phương không được đảm bảo sẽ luôn hiện diện và cũng không phải lúc nào cũng đại diện cho thành phố.

Để xem ví dụ về các thành phần địa chỉ trong thực tế, hãy xem Biểu mẫu địa chỉ tự động hoàn thành.

Sắp xếp kết quả

Kết quả không được sắp xếp theo khoảng cách và thứ tự có thể thay đổi.

  • Đơn đặt hàng cụ thể không được đảm bảo.

  • Không có gì đảm bảo về kết quả đầu tiên.

Mã hoá địa lý ngược là một ước tính

Bộ mã hoá địa lý cố gắng tìm vị trí có thể định địa chỉ gần nhất trong phạm vi dung sai cụ thể.

Nếu không thể tìm thấy kết quả phù hợp, thì bộ mã hoá địa lý sẽ không trả về kết quả nào.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phương pháp hay nhất về mã hoá địa lýCâu hỏi thường gặp về mã hoá địa lý.